I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etappe: Castrovillari — Matera

Det var en flott sei­er til Filip­po Gan­na i går. Jeg synes sli­ke sei­re er mer sti­li­ge enn å vin­ne med noen centi­me­ter i en spurt. 

Bern­hard Eisel, som kom­men­te­rer på ste­det for Euro­sport, sa at snø i nord kun­ne bli en utford­ring og at det slett ikke var sik­kert at de har­de klatre­etap­pe­ne i nord vil­le bli syk­let i år, og at de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må begyn­ne å vin­ne tid nå. De kan ikke ven­te til de avslut­ten­de fjelletappene. 

Dagens etap­pe er 188 km lang og kupert. Det er en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning drøyt 25 km før mål, hvor jeg ven­ter at noen vil angri­pe for å kun­ne få en luke før avslut­nin­gen. Etter at ryter­ne har kom­met ned fra den­ne høy­den, går det opp­over ca en mil mot mål. Det blir nok ikke en masse­spurt på den­ne etap­pen heller.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etap­pe: Castro­vil­la­ri — Mate­ra