I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etappe: Castrovillari — Matera

Det var en flott sei­er til Filip­po Gan­na i går. Jeg synes sli­ke sei­re er mer sti­li­ge enn å vin­ne med noen centi­me­ter i en spurt. 

Bern­hard Eisel, som kom­men­te­rer på ste­det for Euro­sport, sa at snø i nord kun­ne bli en utford­ring og at det slett ikke var sik­kert at de har­de klatre­etap­pe­ne i nord vil­le bli syk­let i år, og at de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må begyn­ne å vin­ne tid nå. De kan ikke ven­te til de avslut­ten­de fjelletappene. 

Dagens etap­pe er 188 km lang og kupert. Det er en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning drøyt 25 km før mål, hvor jeg ven­ter at noen vil angri­pe for å kun­ne få en luke før avslut­nin­gen. Etter at ryter­ne har kom­met ned fra den­ne høy­den, går det opp­over ca en mil mot mål. Det blir nok ikke en masse­spurt på den­ne etap­pen heller.

Dagens etap­pe star­ter i Con­sen­za-pro­vin­sen i regio­nen Cala­b­ria, hvor vi var i går. Men ryt­ter­ne for­flyt­ter seg etter kort tid over i regio­nen Basi­li­ca­ta. Etap­pen ender i Mate­ra, og pro­vin­sen Mate­ra er et eget vin­om­rå­de DOC Matera. 

Det pro­du­se­res seks typer vin i Mate­ra, men de er ikke vel­dig inter­es­san­te. Det er tre røde: 

Mate­ra Ros­so lages av San­giove­se, Agli­a­ni­co og Pri­miti­vo, men det kan også være noen and­re dru­er i blan­din­gen. Mate­ra Pri­miti­vo skal ha minst 90% Pri­miti­vo. Mate­ra Moro skal ha 60% Caber­net Sau­vig­non, 10% Mer­lot og 20% San­giove­se, samt and­re loka­le druer.

Det er to hvi­te viner:

Den hvi­te Mate­ra Greco skal ha minst 85% Greco Bian­co, og kan også ha and­re, loka­le dru­er. Mate­ra Bian­co lages av Mal­va­sia Bian­ca di Basi­li­ca­ta, Greco Bian­co og en del and­re hvi­te druer. 

Den sjet­te vinen er den mus­se­ren­de Mate­ra Spu­man­te, som lages av de sam­me dru­ene som Mate­ra Bianco. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email