I vini del Giro d’Italia 2020. 8. etappe: Giovinazzo > Vieste

Arnaud Déma­re tok hjem også gårs­da­gens etap­pe, selv om han ikke klar­te å hol­de koro­na­av­stand til kon­kur­ren­te­ne den­ne gan­gen. Groupa­ma FDJ had­de ingen stor sukess i Tour de Fran­ce. Kan­skje har de mind­re press på seg i Giroen. 

Dagens etap­pe er en i hove­sak flat etap­pe. Det er to klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, den førs­te omtrent på midt­en og den and­re når det gjen­står ca 50 km. Ingen av dis­se er så har­de at de bør gi sto­re utslag. Den sis­te delen er gans­ke kupert, og etap­pen avslut­ter med en run­de rundt Vies­te, med en del kor­te, men like­vel hef­ti­ge bak­ker. Jeg vil tro at det ikke vil være de mest typis­ke spur­ter­ne som kom­mer først til mål her. Kan­skje kan et brudd gå inn.

Før vi går til dagens etap­pe, kom­mer jeg litt til­ba­ke til det jeg tid­li­ge­re har sagt om at søn­dag om to uker kun­ne bli en hard dag for de som liker å føl­ge med på syk­kel, med fina­le i Giro­en, en etap­pe i Vuel­ta­en og Paris Rou­baix. Nå er det avgjort at Paris-Rou­baix er avlyst, så val­get står “bare” mel­lom Giro­en og Vueltaen.

Etap­pen går langs havet, hvil­ket kan bety vind. Kom­bi­na­sjo­nen vind og kupert etap­pe kan gi splitt i fel­tet som det kan være vans­ke­lig å kjø­re inn. Etter den sis­te stig­nin­gen kan det være vik­tig å være godt plas­sert i fel­tet, for ikke å kom­me på feil side av en splitt.

Vi er fort­satt i Pug­lia. Etap­pen star­ter litt nord for Bari. Den ita­li­ens­ke stø­ve­len er ikke helt ana­to­misk rik­tig. Men etap­pen går på en måte langs akhillessenen. 

Vi kan ta en sving inn i lan­det. Her skal vi inn i områ­det Cas­tel del Mon­te, som er sen­trert rundt det gåte­ful­le slot­tet Cas­tel del Mon­te. Jeg er nep­pe ale­ne om å ha druk­ket en del av den uspe­si­fi­ser­te Cas­tel del Mon­te som Vin­mono­po­let solg­te tid­li­ge­re. Nå fin­nes visst ikke den­ne lenger.

Det er rødvi­ne­ne som er mest inter­es­san­te, ved siden av pri­miti­vo­vi­ne­ne, er sær­lig end­rue­vi­ner laget på Uva di Troia. Selv­føl­ge­lig har også den­ne dru­en uli­ke navn i uli­ke regio­ner — vi er tross alt i Ita­lia. Dru­en skal visst­nok, som nav­net anty­der, kom­me fra Tro­ja. Det var de gam­le gre­ke­re som tok med seg drue­sor­ten. Men om den ble frak­tet med tro­jans­ke hes­ter, vites ikke. Det­te er en drue som, i mot­set­ning til Pri­miti­vo, mod­ner sent — van­lig­vis i okto­ber. Den får der­med ikke en like “bakt” karak­ter som man kan fin­ne i dru­er som mod­ner i den var­mes­te peri­oden. Kva­li­te­te­ne på dis­se vine­ne har økt kraf­tig de sene­re åre­ne, gjen­nom mer moder­ne vini­fi­ka­sjons­me­to­der. Il Fal­cone inne­hol­der 70% Nero de Troia og 30% Mon­te­pul­cia­no.

WIMG_0109

Det lages en rød, søt des­sert­vin på dru­en Ale­a­ti­co di Pug­lia. Den­ne kan, som den enes­te vinen, pro­du­se­res i hele Pug­lia. Men det pro­du­se­res ikke mye av den. Etter at Gio­ia del Col­le og Salice Salen­ti­no har fått egne ale­a­ti­co­vi­ner innen­for sine klas­si­fi­se­rin­ger, har pro­duk­sjo­nen av Ale­a­ti­co di Pug­lia blitt for­svin­nen­de liten. Cas­tel del Mon­tes San­ta Lucia skal være den bes­te ver­sjo­nen i føl­ge Ita­li­ensk vin. I Pasti­nis Elogio alla Len­tez­za skal også være god, i føl­ge sam­me kilde.

DOC Mos­cato di Tra­ni er en søt des­sert­vin, laget på Muscat-druer.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email