I vini del Giro d’Italia 2020. 9. etappe: San Salvo > Roccaraso

I føl­ge sin egen twit­ter­med­ling star­tet Alex Dow­setts dag i går slik:

Cle­aned my teeth then rea­lised I hadn’t drunk my freshly brewed coffee yet this mor­ning. I real­ly hope the day picks up becau­se it star­ted with a nightmare.” 

Han var nok adskil­lig mer for­nøyd med hvor­dan dagen end­te enn hvor­dan den star­tet. Det var ingen over­ras­kel­se at et brudd skul­le gå inn, og det er all­tid sti­lig når noen kla­rer å rive seg løs og kom­me seg ale­ne til mål. Når det skil­te 11.43 fra sis­te mann i brud­det i mål, til hoved­fel­tet, var det klart at hoved­fel­tet ikke had­de ambi­sjo­ner om å ta igjen bruddet. 

Dagens etap­pe blir nok ander­le­des. Etap­pen er 207 km lang. Den star­ter langs kys­ten, og svin­ger inn­over i lan­det, opp­over, med toppav­slut­ning. Her må ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner for­sø­ke å vin­ne tid. 

Vi har for­flyt­tet oss nord­over, og har nå kom­met inn i regio­nen Abruzzo. 

Abruz­zo er et områ­de som er over­ras­ken­de over­sikt­lig, sær­lig til å være i Ita­lia. Hele kyst­om­rå­det og en del mer dek­kes av to geo­gra­fisk sam­men­fal­len­de DOCer: Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo for røde viner og Tre­b­bia­no d’Abruzzo for hvi­te. De hvi­te er ikke sær­lig inter­es­san­te. I for­ri­ge utga­ve av boken “Ita­li­ensk vin” beskri­ves Tre­b­bia­no d’Abruzzo vine­ne slik:

Kun en lokal­pa­triot og en fem­te­ge­ne­ra­sjons­pro­du­sent vil hev­de at Tre­b­bia­no d’Abruzzo hører til blant Ita­lias mest inter­es­san­te og kva­li­tets­fø­ren­de hvit­vi­ner. Kun ytterst sjel­den leve­rer den­ne vinen vir­ke­lig minne­ver­di­ge opplevelser.”

De har mode­rert seg noe i den sis­te utgaven. 

Så vi drop­per den hvi­te, og hol­der oss til rødvin. Men skul­le du øns­ke å sma­ke den hvi­te, så har Vin­mono­po­let en del å vel­ge mellom.

Om geo­gra­fi­en er rela­tivt enkel, så er det man­ge mulig­he­ter til å mis­for­stå og kan­skje føle seg litt lurt. Vinen Mon­te­plu­cia­no d’Abruzzo er en vin­be­teg­nel­se av typen drue fra sted, alt­så viner fra Abruz­zo laget på dru­en Mon­te­pul­cia­no. Mon­te­pul­cia­no er en drue som visst­nok har sin opp­rin­nel­se her i Abruz­zo. Men Mon­te­pul­cia­no er også en by og et områ­de i Tosca­na. Den mest kjen­te vinen som kom­mer her­fra er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, som betyr noe slikt som nobel vin fra Mon­te­pul­cia­no. Men den er ikke laget på dru­en Montepulciano.

Som de fles­te and­re røde viner fra Tosca­na er Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no i hove­sak laget på San­giove­se. Men for å gjø­re det vir­ke­lig for­vir­ren­de kal­ler de sin loka­le vari­ant for Prug­nolo Gen­ti­le. I Mon­tal­ci­no kal­ler de sin loka­le San­giove­se for Brunel­lo. Så Brunel­lo di Mon­tal­ci­no er den enes­te vinen som er laget på 100% San­giove­se. Fra Mon­te­pul­cia­no får vi også vinen Ros­so di Mon­te­pul­cia­no, som lages på de sam­me dru­ene som Vino Nobi­le, men kra­ve­ne til lag­ring, dyr­kings­ut­byt­te osv er noe mind­re strengt. Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no er et gans­ke kraf­tig vin med mar­ker­te tan­ni­ner, mens Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo er let­te­re og mer fruk­tig. Jeg har også blitt for­vir­ret av at det kun­ne være så stor for­skjell mel­lom Mon­te­pul­cia­no-viner inn­til jeg opp­da­get sam­men­hen­gen, eller sna­re­re man­gel på sam­men­heng. Det skal ikke være lett å ori­en­te­re seg i ita­li­ens­ke viner.

Det er et DOCG-områ­de i Abruz­zo, Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Noen av de bes­te Abruz­zo-vine­ne kom­mer her­fra. Det må bli en rød Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Av pro­du­sen­ter som frem­he­ves som sær­lig gode nev­ner jeg Eduar­do Valenti­ni (Lore­to Apru­ti­no), Edmi­do Pepe (Tora­no Nuo­vo), Gian­ni Mascia­rel­li (S. Mar­ti­no Sul­le Mar­ruc­ci­na), Orlan­di Con­tuc­ci Ponno (Rose­to Deg­li Abruzzi), Illu­mi­na­ti (Con­tro­guer­ra), Can­ti­na Tol­lo (Tol­lo) og Val­le Rea­le (Popo­li).

Roc­ca­raso, hvor dagens etap­pe ender, er et ski­om­rå­de i Apen­ni­ne­ne. I ski­om­rå­de­ne inne i fjel­le­ne, fin­ner vi ikke mye vin. Vi fin­ner nok vin i barer og res­tau­ran­ter, men den er ikke pro­du­sert lokalt. 

I mor­gen er det hvile­dag, så vi ses igjen på tirsdag.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.