I vini del Giro d’Italia 2020. 10. etappe: Lanciano — Tortoreto

Førs­te dag etter hvil­da­gen, og det er all­tid spen­nen­de hva slags nyhe­ter som duk­ker opp i løpet av den dagen. Tid­li­ge­re kom gjer­ne doping­av­slø­rin­ge­ne på den­ne dagen. Nå er det Covid-19 som ska­per mye av spen­nin­gen. Simon Yates har tes­tet posi­tivt for Covid-19, og er der­med ute av rit­tet. Det rap­por­te­res om bety­de­lig ner­vø­si­tet nå som smit­ten også har kom­met til ryt­ter­ne. Men jeg har ikke fått med meg at fle­re er smittet.

Dagens etap­pe er en 177 km lang, gans­ke flat etap­pe. Men mot slut­ten skal syk­lis­te­ne over fem små top­per. De er nok ikke noen vel­dig utford­ren­de klat­rin­ger. Men kom­bi­na­sjo­nen hav og kan­skje vind, og kupert avslut­ning til­si­er at her kan vi ven­te angrep fra noen som vil gå i brudd.

Vi er fort­satt i Abruz­zo, og jeg inn­ser at jeg bur­de ha holdt litt mer igjen på søn­dag, og latt litt mer av vinen ven­te til i dag. Vi star­ter litt len­ger nord enn der søn­da­gens etap­pe for­lot kysten. 

Det er tre små områ­der med egen klas­si­fi­se­ring nær star­ten av etap­pen. Den førs­te vi kom­mer inn i er DOC Orto­na, Det er et lite områ­de i Chie­ti-pro­vin­sen, hvor det pro­du­se­res rødvin av Mon­te­pul­cia­no, og hvit­vin av Tre­b­bi­nao Abruz­ze­se og Tre­b­bia­no Tosca­no. Det er ikke mye som skil­ler det­te fra and­re viner fra den­ne delen av Abruz­zo. I Ita­li­ensk vin sies at det er vans­ke­lig å gjen­nom­skue hvor­for det­te områ­det har fått egen DOC-status.

To and­re små områ­der som etap­pen går rundt, men egent­lig ikke er inn­om, er DOC Tul­lum (Ter­re Tollesi) og DOC Villa­mag­na. I den sis­te pro­du­se­res bare rødvin, i den førs­te både rødvin og hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten.

Søn­dag nevn­te jeg DOCG Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Jeg bur­de ha ven­tet med den til i dag. Søn­dag sving­te etap­pe­ne vekk fra kys­ten før vi kom hit. I dag avslut­tes etap­pen i det­te områ­det. Jeg bur­de også ha nevnt at nav­net i 2016 ble end­ret til DOCG Col­line Tera­ma­ne Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. De bes­te mon­te­pul­cia­no-baser­te rødvi­ne­ne fra Abruz­zo kom­mer herfra. 

DOC Abruz­zo, som dek­ker stort sett de sam­me geo­gra­fis­ke områ­de­ne som Mon­te­pul­cia­no og Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo. Innen­for den­ne klas­si­fi­se­rin­gen til­la­tes fle­re drue­ty­per, og det lages i hoved­sak hvit­vin, men også noe annet. Pecco­ri­no er en drue som har blitt popu­lær innen­for den­ne klassifiseringen.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email