I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etappe: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

Filip­po Gan­na ser ut til å være tempo­kon­gen i åre­sts giro. João Almei­da tryg­get sin ledel­se i sammendraget.

Nå er det en fjell­e­tap­pe på 185 km. med mål­gang på en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Om jeg har opp­fat­tet det rett, har man ikke noen “uten­for kate­go­ri” i Giro d’I­ta­lia, så første­ka­te­go­ri er de har­des­te bakkene. 

Det­te er sis­te etap­pe før den and­re hvile­da­gen, og ryt­ter­ne bør nok sat­se som om det­te er fina­len. De har vært en del koro­na­ut­brudd og det har vært kla­get over dår­lig smitte­vern. Så det blir spen­nen­de å se hvor­dan resul­ta­te­ne av nes­te run­de med koro­nates­ting blir, og om giro­en kom­mer til å fort­set­te etter hvile­da­gen. I til­legg kom­mer risi­ko­en for snø i fjel­le­ne i den tred­je uken i giro­en. Det er kan­skje ikke nød­ven­dig å si mer enn at den alpi­ne world-cupen star­tet den­ne helgen. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etap­pe: Base Aerea Rivol­to (Frecce Tri­co­lo­ri) > Pian­ca­val­lo