I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etappe: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

Filip­po Gan­na ser ut til å være tempo­kon­gen i åre­sts giro. João Almei­da tryg­get sin ledel­se i sammendraget.

Nå er det en fjell­e­tap­pe på 185 km. med mål­gang på en første­ka­te­go­ri­stig­ning. Om jeg har opp­fat­tet det rett, har man ikke noen “uten­for kate­go­ri” i Giro d’I­ta­lia, så første­ka­te­go­ri er de har­des­te bakkene. 

Det­te er sis­te etap­pe før den and­re hvile­da­gen, og ryt­ter­ne bør nok sat­se som om det­te er fina­len. De har vært en del koro­na­ut­brudd og det har vært kla­get over dår­lig smitte­vern. Så det blir spen­nen­de å se hvor­dan resul­ta­te­ne av nes­te run­de med koro­nates­ting blir, og om giro­en kom­mer til å fort­set­te etter hvile­da­gen. I til­legg kom­mer risi­ko­en for snø i fjel­le­ne i den tred­je uken i giro­en. Det er kan­skje ikke nød­ven­dig å si mer enn at den alpi­ne world-cupen star­tet den­ne helgen. 

Vi nær­mer oss nå fjel­le­ne, og i fjel­le­ne er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Men vi kan ta med oss litt vin fra områ­de­ne som etap­pen går gjen­nom, før ryt­ter­ne går løs på fjellet.

Vi er i regio­nen Fri­uli. Selv om Giro­en så langt i år ikke har vært i den­ne regio­nen, har vi alle­re­de vært i DOC Del­le Vene­zie, sin dek­ker hele Fri­uli, Vene­to og Tren­ti­no­pro­vin­sen. Det er som tid­li­ge­re nevnt en klas­si­fi­se­ring for Pinot Griogio, og kan kom­me til å omfat­te 85% av Pinot Gri­gio pro­duk­sjo­nen. Men det­te områ­det fikk sin klas­si­fi­ka­sjon så sent som i 2017, så vi vet ennå ikke hvil­ken betyd­ning den vil få. 

Vi kan også ta med at Fri­uli nå har blitt inklu­dert i DOC Prosecco, og selve den lil­le byen Prosecco er i Fri­uli. Men vi rep­te­rer ikke prosecco.

En annen gans­ke ny DOC er DOC Fri­uli, som dek­ker godt og vel den syd­li­ge halv­de­len av Fri­uli. Den ble opp­ret­tet i 2016, så det gjen­står også her å se hvil­ken betyd­ning den vil få. Det­te er en omfat­ten­de DOC, som inklu­de­rer ti hvit­vi­ner, syv røde og fire spu­man­te Fle­re av de bes­te vin­pro­du­sen­te­ne i områ­det har til nå valgt å klas­si­fi­se­re sine viner på IGT-nivå, og man håper at den nye DOCen vil bidre til å løf­te disse.

Ende­lig har vi DOC Fri­uli Gra­ves, hvor dagens etap­pe star­ter. Nav­net skri­ver seg fra den grus­hol­di­ge jorden. 

Fri­uli er et av de mest inter­es­san­te hvit­vins­om­rå­de­ne i Ita­lia. Det jeg skri­ver over tyder ikke akku­rat på det. Men det er for­di de mest inters­san­te områ­de­ne lig­ger i den øst­li­ge delen av Fri­uli. Tirs­da­gens etap­pe går i det områ­det, så det kom­mer vi til­ba­ke til på tirs­dag, for­ut­satt at Giro­en fort­set­ter etter den and­re hviledagen. 

Uan­sett er det hvile­dag i mor­ge, og vi får se om vi får fle­re neg­a­ti­ve mel­din­ger, som posi­ti­ve covid-19 tes­ter. Det er et para­doks at neg­a­ti­ve prø­ver er posi­ti­ve nyhe­ter, mens posi­ti­ve prø­ver er neg­a­ti­ve nyheter.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email