I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etappe: Udine > San Daniele Del Friuli

Wil­co Kel­der­mann frem­står som den størs­te favo­rit­ten til å vin­ne Giro­en. Men João Almei­da for­sva­rer seg godt, selv om jeg ikke tror at han vil kla­re å behol­de ledel­sen helt til mål. Jeg had­de tenkt å skri­ve at han i alle fall bør være gans­ke sik­ker på å vin­ne den hvi­te ung­doms­trøy­en. Men jeg har visst ikke fulgt godt nok med på stil­lin­gen for de uli­ke trøy­ene. Da jeg sjek­ket, så jeg at de som lig­ger på de tre førs­te plas­se­ne i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, i øye­blik­ket er nr 1, 3 og 4 i kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren. Og det skil­ler bare 2.57 mel­lom førs­te og tredje­plass i den kon­kur­ran­sen. Så det kan bli tøff kon­kur­ran­se til mål også om den hvi­te trøy­en. Vi ser at en ny gene­ra­sjon set­ter sitt preg på de sto­re rittene.

Det er førs­te etap­pe etter and­re hvile­dag. Det er all­tid spen­nen­de hva som skjer på hvile­da­gen, selv om det på en måte ikke skjer noe i selve rit­tet. Tid­li­ge­re duk­ket det ofte opp noen posi­ti­ve doping­prø­ver på hvile­da­gen. I år fryk­ter vi hel­ler fle­re posi­ti­ve covid-19 prø­ver. Men jeg har ikke klart å fan­ge opp noe om fle­re sli­ke posi­ti­ve prø­ver. Så vi får håpe ikke fle­re i rit­tet er smit­tet. Vær­mel­din­gen for den sis­te uken ser ikke så verst ut, så det bør være mulig å gjen­nom­føre fjelletappene. 

Dagens etap­pe er en lang, kupert etap­pe. Den er 229 km. Så langt ute i rit­tet, og med en slik pro­fil, ser jeg for meg at et brudd kan gå inn på den­ne etap­pen. Jeg vil tro at sam­men­langt­kan­di­da­te­ne vil spa­re kref­ter til de har­de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, og det er en etap­pe som ikke pas­ser for de utpre­ge­de spur­ter­ne. Det avhen­ger selv­sagt av at de som sit­ter i et slikt brudd ikke utgjør noen trus­sel mot noen i et av sammendragene. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etap­pe: Udi­ne > San Danie­le Del Fri­uli