I vini del Giro d’Italia 2020. 16. etappe: Udine > San Daniele Del Friuli

Wil­co Kel­der­mann frem­står som den størs­te favo­rit­ten til å vin­ne Giro­en. Men João Almei­da for­sva­rer seg godt, selv om jeg ikke tror at han vil kla­re å behol­de ledel­sen helt til mål. Jeg had­de tenkt å skri­ve at han i alle fall bør være gans­ke sik­ker på å vin­ne den hvi­te ung­doms­trøy­en. Men jeg har visst ikke fulgt godt nok med på stil­lin­gen for de uli­ke trøy­ene. Da jeg sjek­ket, så jeg at de som lig­ger på de tre førs­te plas­se­ne i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, i øye­blik­ket er nr 1, 3 og 4 i kon­kur­ran­sen om sam­men­lagt­sei­e­ren. Og det skil­ler bare 2.57 mel­lom førs­te og tredje­plass i den kon­kur­ran­sen. Så det kan bli tøff kon­kur­ran­se til mål også om den hvi­te trøy­en. Vi ser at en ny gene­ra­sjon set­ter sitt preg på de sto­re rittene.

Det er førs­te etap­pe etter and­re hvile­dag. Det er all­tid spen­nen­de hva som skjer på hvile­da­gen, selv om det på en måte ikke skjer noe i selve rit­tet. Tid­li­ge­re duk­ket det ofte opp noen posi­ti­ve doping­prø­ver på hvile­da­gen. I år fryk­ter vi hel­ler fle­re posi­ti­ve covid-19 prø­ver. Men jeg har ikke klart å fan­ge opp noe om fle­re sli­ke posi­ti­ve prø­ver. Så vi får håpe ikke fle­re i rit­tet er smit­tet. Vær­mel­din­gen for den sis­te uken ser ikke så verst ut, så det bør være mulig å gjen­nom­føre fjelletappene. 

Dagens etap­pe er en lang, kupert etap­pe. Den er 229 km. Så langt ute i rit­tet, og med en slik pro­fil, ser jeg for meg at et brudd kan gå inn på den­ne etap­pen. Jeg vil tro at sam­men­langt­kan­di­da­te­ne vil spa­re kref­ter til de har­de fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer, og det er en etap­pe som ikke pas­ser for de utpre­ge­de spur­ter­ne. Det avhen­ger selv­sagt av at de som sit­ter i et slikt brudd ikke utgjør noen trus­sel mot noen i et av sammendragene. 

Som jeg nevn­te på søn­dag, er Fri­uli, eller Fri­uli — Vene­zia Giuli som det egent­lig heter, et av de mest inter­es­san­te hvit­vins­om­rå­de­ne i Ita­lia. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­ans­ke repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­ti­no ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vinregion.

Fri­uli er det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Vi kan min­ne om at Ita­lia er et ungt land, Fri­uli er nær Øster­rike. Fri­uli var et rekrea­sjons­om­rå­de for Øste­riksk adel og kon­ge­li­ge, og var også en leve­ran­dør av vin til dis­se gans­ke kres­ne kun­de­ne. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kvalitetsvin. 

Etap­pen sta­rer i Udi­ne, i Fri­ulie Gra­ve, som vi var inn­om på søn­dag. Det er det rela­tivt mørke­blå områ­det på kar­tet. De bes­te vin­om­rå­de­ne i Fri­uli er i åse­ne mot gren­sen til Slo­ve­nia. Etap­pen går inn i DOC Fri­uli Col­li Ori­en­ta­li. Det er det oran­sje områ­det på kar­tet. Det står rik­tig­nok Col­li Ori­en­ta­li del Fri­uli til kar­tet, men i 2011 skif­tet det offi­si­el­le nav­net til Fri­uli Col­li Ori­en­ta­li. De fles­te gode tør­re vine­ne kom­mer fra områ­det rundt byen Civi­da­le, som er ste­det for dagens førs­te mel­lom­sprint. Det er opp­ret­tet fem egne sub­so­ner, hvor man for­sø­ker å få fram noen av de loka­le druene. 

Det pro­du­se­res mest vin av Pinot Gri­gio. Men om man skal trek­ke fram en typisk drue for områ­det, må det bli Fri­ula­no. Ellers dyr­kes det gans­ke mye av “inter­na­sjo­na­le” dru­er som Mer­lot, Char­don­nay, Sau­vig­non Blanc, osv. Jeg vil­le ha valgt en Fri­ula­no fra DOC Fri­uli Col­li Ori­en­ta­li som dagens vin. De er rela­tivt dyre. De som Vin­mono­po­let har for tiden, kos­ter fra 190 til 430 kr for en flas­ke. De loka­le dru­ene som noen har begynt å sat­se på dyr­kes i alle fall fore­lø­pig i små kvanta. 

Mål­byen San Danile­le er først og fremst kjent for sin skin­ke. Oslos bes­te mat­bu­tikk, Jacobs, er kan­skje ikke helt uhil­det når de omta­ler skin­ker. På den annen side: For dem spil­ler det vel ingen rol­le om folk vel­ger den ene eller and­re av de gode skin­ke­ne, og de bur­de være inter­es­sert i vel­in­for­mer­te og for­nøy­de kun­der. De omta­ler San Danie­le som Ita­lias bes­te skin­ke. Så jeg site­rer det de skri­ver om skin­ke­ne fra San Daniele:

San Danie­le er noe mil­de­re og søte­re enn Par­ma­skin­ke. Mens hav­luf­ten pre­ger par­ma­skin­ken, hen­ges San Danie­le under enda mer opti­ma­le for­hold. Den får både den mil­de bri­sen fra syd og den kal­de fra alpe­ne, noe som bidrar til å gi en vel­dig god smak. Ita­lie­ner­ne mener selv at San Danie­le lag­ret i 16 måne­der er Ita­lias bes­te og mest eks­klu­si­ve skinke!”

Norsk tra­di­sjon er å drik­ke øl til speke­mat. Men man kan også for­sø­ke en vin. Selv vil­le jeg ten­ke på en hvit­vin eller en champag­ne, even­tu­elt en cré­mant. Eller Fran­ciacor­ta om vi skal hol­de oss i Ita­lia. Det bør være en hvit­vin med litt moden­het og kraft, og god syre. Jeg vil­le nok ha tenkt i ret­ning en Riesling. 

Jeg har søkt litt etter vin­an­be­fa­lin­ger til slik skin­ke, skjønt det blir til speke­skin­ke gene­relt, ikke så spe­si­fikt som San Danie­le skin­ke. Av de jeg har kom­met over, har man­ge tenkt som meg: Ries­ling eller champag­ne. Noen anbe­fa­ler også Fhi­no sher­ry, og enkel­te anbe­fa­ler en rødvin på Bar­be­ra. Det er også de som anbe­fa­ler oran­sje­vin. Jeg had­de håpet å fin­ne noen som kun­ne inklu­de­re hvit­vi­ner fra Fri­uli, men det fant jeg ikke. Men under min let­ning fant jeg den­ne artik­ke­len hos Ape­ri­tif om skin­ker og annen mat fra Fri­uli.

Vin­mono­po­let har en hvit­vin laget av Fri­ula­no fra Bor­go San Danie­le, som jeg tenk­te måt­te være fra et sted i nær­he­ten av mål­byen. Men de hol­der til len­ger øst, i det områ­det som heter Col­lio Gorizia­no, eller det ser i alle fall slik ut på kar­tet. I Vin­mono­po­lets lis­te er det bare angitt som Fri­uli Vene­zia Giuli, øvrige.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email