I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etappe: Bassano Del Grappa > Madonna Di Campiglio

Det var ikke akku­rat over­ras­ken­de at et brudd fikk gå, og at en fra det brud­det vant etap­pen. Det ble nok jubel i Slo­ve­nia, med Jan Trat­nik som vin­ner av Giro-etap­pen, og Pri­mož Rog­lic som vin­ner av førs­te etap­pe i Vuel­ta­en. Men sei­e­ren på gårs­da­gens giro­e­tap­pe end­ret ikke noe av betyd­ning i sammenlagtstillingen.

I går skrev jeg at Wil­co Kel­der­man frem­sto som den kla­res­te favo­rit­ten. Slik João Almei­da avslut­tet i går, skal vi ikke avskri­ve ham fore­lø­pig. Der­imot kan det se ut til at vi kan avskri­ve Chris Froo­me i årets Vuel­ta, da han kom i mål mer enn 11 minut­ter etter vin­ne­ren på årets åpningsetappe.

Dagens etap­pe er nok en lang fjell­e­tap­pe, 203 km. Jeg er nep­pe den enes­te som for­bin­der nav­net Madon­na Di Cam­pig­lio med ski og vin­ter­sport, og det er gans­ke bratt opp dit de skal gå i mål. Her reg­ner jeg med at vi ser en ny kamp mel­lom sammenlagtkandidater. 

Vi star­ter Bassa­no Del Grap­pa. Jeg som leter etter drik­ke langs etap­pen, ten­ker da umid­del­bart på grap­pa. Jeg vet ikke hvor­for dagens starts­ted heter noe med grap­pa. Men brenne­vi­net grap­pa har ikke noen spe­si­ell lokal forankring. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 17. etap­pe: Bassa­no Del Grap­pa > Madon­na Di Cam­pig­lio