I vini del Giro d’Italia 2020. 20. etappe: Alba > Sestriere

Det mest spen­nen­de på gårs­da­gens etap­pe var pro­tes­te­ne før start. Jeg for­står hel­ler ikke hvor­for man skul­le leg­ge inn en trans­port­etap­pe på 258 km i den tred­je uken, mel­lom to knall­har­de fjell­e­tap­per. Det var vel bare Peter Sagan og hans lag som had­de noe å kjø­re for, bort­sett fra etappe­sei­e­ren. Arnaud Dema­re var nok mest opp­tatt av at Peter Sagan ikke skul­le vin­ne. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil­le spa­re kref­ter til i dag. Men det var en flott sei­er av Josef ?erný.

Når jeg sam­men­lig­ner det kar­tet jeg la inn da jeg star­tet det­te med kar­tet som nå pre­sen­te­res for etap­pen, er den end­ret. Opp­rin­ne­lig var pla­nen at ryt­ter­ne skul­le en tur inn­om Frank­ri­ke på den­ne eap­pen. Men nå er det drop­pet. Om jeg har for­stått det rett, er det Frank­ri­ke som ikke til­la­ter at rit­tet kom­mer inn i Frank­ri­ke under korona­pan­de­mi­en, og av sam­me grunn er også etap­pe­ne i Vuel­ta­en som skul­le ha gått inn i Frank­ri­ke lagt om. Nå syk­ler de i ste­det tre gan­ger inn­om Sestri­ere. Uan­sett, det er en 190 km lang klatre­etap­pe med toppav­slut­ning. Om jeg hus­ker rett, er det omtrent sam­me leng­de som den opp­rin­ne­lig plan­lag­te etap­pen. Det skil­ler bare 15 sekun­der mel­lom førs­te og tredje­mann i sam­men­dra­get, så her må vi ven­te at det satses.

Etap­pen star­ter i kjen­te vin­om­rå­der, før den går inn i fjel­le­ne — hvor det er lite vin å fin­ne. Vi må ta med oss vin fra start, og da må det åpen­bart blir en Alba-vin. Vi kun­ne valgt bar­be­ra også her, Bar­be­ra d’Alba. Det dyr­kes også en del neb­bio­lo. Men jeg reg­ner med at vi kom­mer til­ba­ke til Pie­mon­te i sene­re utga­ver av Giro­en, så jeg lar også de ligge.

Jeg vel­ger den tred­je av de kjen­te rødvins­dru­ene som dyr­kes i Pie­mon­te: Dol­cet­to. Dol­cet­to er en drue som først og fremst dyr­kes i Pie­mon­te, og det er antatt at den har sin opp­rin­nel­se her. Nav­net kom­mer fra det ita­li­ensk ordet for søt, dolce. Dru­en er søt, men vinen som lages av dol­cet­to er tørr.

Dol­cet­to har stort sett vært brukt til hver­dags­vin. Det er en gans­ke lett­drik­ke­lig vin. Det er to dol­cet­to-klas­si­fi­ka­sjo­ner i Alba: DOC dol­cet­to d’Alba og DOCG Dol­cet­to di Dia­no d’Alba.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.