I vini del Giro d’Italia 2020. 21. etappe. Finale: Cernusco Sul Naviglio > Milano

Wil­co Kel­der­man måt­te se seg slått av ung­dom­men, og det vil bli en sær­de­les spen­nen­de avslut­ning. Jeg vet ikke om det noen gang har skjedd at det bare har vært hundre­de­ler som skil­ler de to førs­te før den avslut­ten­de etap­pen. Her vil intet være avgjort før sis­te ryt­ter er i mål. Det er verdt å mer­ke seg at de tre førs­te i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en alle er topp fem i sam­men­dra­get, og at de som som leder før den avslut­ten­de tempo­etap­pen beg­ge er ungdomsryttere.

Fina­len er en 15,7 km lang, helt flat tempo­etap­pe. Den går inne i Mila­no. Jeg kjen­ner ikke etap­pen mer enn det vi kan lese ut av kar­tet. Men jeg antar at det kan være noen tek­nisk kre­ven­de par­ti­er hvor ryt­ter­ne skal rundt hjør­ner, osv. Jeg har ald­ri syk­let på en tempo­syk­kel, men jeg har for­stått det slik at de er litt vans­ke­li­ge­re å manøv­re­re enn en van­lig lande­veis­syk­kel, slik at de som har trent mye tem­po vil ha bed­re tre­ning i å manøv­re­re syk­ke­len i tek­nisk kre­ven­de tra­se­er og vil tape mind­re fart i svin­ge­ne, i til­legg til gene­relt bed­re tempo­styr­ke. Men jeg tror ikke det kan være mulig å ta igjen 1.32 på en så kort etap­pe hvis det ikke skjer uhell. Så det kom­mer til å stå mel­lom Jai Hind­ley og Tao Geog­han Hart. 

En grand tour bør avslut­tes med stil og smell. En av de gans­ke loka­le vine­ne i Mila­no er Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin: Fran­ciacor­ta. Fran­ciacor­ta pro­du­se­res ca fem mil øst for Mila­no. Det er to over­lap­pen­de klas­si­fi­ser­te områ­der: DOCG Fran­ciacor­ta for mus­se­ren­de viner og DOC Curte­fran­ka for stil­le viner. Vi hol­der oss til de musserende. 

Det­te er et områ­de som har vært kjent for kva­li­tets­vin i fle­re hund­re år. Men pro­duk­sjo­nen av mus­se­ren­de vin av god kva­li­tet er av rela­tivt ny dato. På midt­en av 1950-tal­let over­tal­te øno­lo­gen Fran­co Zili­a­ni pro­du­sen­ten Ber­lu­cchi til å sat­se på mus­se­ren­de vin pro­du­sert ett­ter de sam­me prin­sip­per som i Champag­ne. Det var åpen­bart et godt råd, og suk­ses­sen lot ikke ven­te på seg. Etter­spør­se­len ble stor, stør­re enn de klar­te å dek­ke med loka­le dru­er. Ber­lu­cchi begyn­te der­for å kjø­pe dru­er fra and­re områ­der som Oltre­pò Piave­se, Tren­ti­no Alto-Adi­ge og Pie­mon­te. Man­ge av deres viner kun­ne der­for ikke klas­si­fi­se­res som Fran­ciacor­ta. Nå er de til­ba­ke som en av de leden­de produsentene.

Fran­ciacor­ta lages av dru­ene Pinot Nero, Char­don­nay og Pinot Bian­co. To av dis­se dru­ene er av de som bru­kes i champag­ne. Som for champag­ne er det krav om at vinen — den stil­le vinen før andre­gangs gjæ­ring, skal lagres.

  • Mini­mum 18 måneder
  • Mini­mum 24 måne­der for Fran­ciacor­ta Rosé
  • Mini­mum 24 måne­der for Fran­ciacor­ta Satén
  • Mini­mum 30 måne­der for Fran­ciacor­ta millesmato
  • Mini­mum 60 måne­der for Fran­ciacor­ta riserva

Sam­men­lig­ner vi med champag­ne, som er min refe­ran­se når det gjel­der mus­se­ren­de vin, er Fran­ciacor­ta pre­get av at dru­ene er dyr­ket len­ger sør i var­me­re kli­ma, som gir mind­re syre og mer fruk­tig­het i vinen.

Jeg skrev til etap­pe 17 at DOC Tren­to er Ita­lias nest­bes­te mus­se­ren­de vin. Skal vi tro Ita­li­ensk vin, og jeg ser ingen grunn til ikke å gjø­re det når tema­et er ita­li­ensk vin, er hoved­grun­nen til kva­li­tets­for­skjel­len at man i Tren­to til­la­ter høy­ere dyri­kings­ut­byt­te. Hvis man skal løf­te kva­li­te­ten må man som regel redu­se­re kvan­ti­te­ten. Jord­smonn og lokalt kli­ma kan selv­føl­ge­lig også spil­le inn. 

Jeg er litt franko­fil når det gjel­der mus­se­ren­de vin. Jeg fore­trek­ker champag­ne. Hvis det av en eller annen grunn ikke pas­ser å beta­le det en champag­ne kos­ter, vel­ger jeg en cré­mant, alt­så en fransk mus­se­ren­de vin laget på tra­di­sjo­nelt vis med andre­gangs­gjæ­ring på flas­ke, pro­du­sert uten­for champag­ne. Man skal du ha det nest-bes­te, og det bes­te fra Ita­lia hvis du gjen­re vil ha det ita­li­ensk, da vel­ger du fran­ciacor­ta. Men fran­ciacor­ta kos­ter nes­ten like mye som champag­ne. Da TV2 send­te fra Giro d’I­ta­lia had­de de en sak om den­ne vinen, hvor Chris­ter Berens kal­te Fran­ciacor­ta for ver­dens nest­bes­te “champag­ne”. Saken er fra 2011. 

Jeg har druk­ket langt mer champag­ne enn fran­ciacor­ta. Det jeg har smakt av fran­ciacor­ta har ikke kom­met helt opp mot det jeg har druk­ket av van­lig, god champag­ne. Nå fin­nes det champag­ne i man­ge kva­li­te­ter, og de sim­ples­te utga­ve­ne når nep­pe opp mot en god fran­ciacor­ta. Dis­se sim­ples­te utga­ve­ne fin­ner vi stort sett ikke i Nor­ge. Man­ge super­mar­ked­kje­der vil gjer­ne ha sin egen champag­ne. Det skal være “ekte” champag­ne, men de går ikke etter den bes­te kva­li­te­ten. Vi har ikke KIWI, REMA eller First Price champag­ne i Norge. 

Jeg har vært inn­om drik­ke til jule­mat, og det er ikke ofte vi får en mulig­het til å kob­le Giro d’I­ta­lia mot jul. Det er nep­pe len­ge til jule­ølet kom­mer, og det er på tide å gjø­re inn­kjøp til jule­ka­len­de­ren. Vin­mono­po­let har annon­sert at jule­ølet slip­pes 3. novem­ber. Det er fort­satt epi­so­den i Vin­mono­po­lets podkast om drik­ke til jule­mat som er utgangs­punk­tet for det jeg nå sier om drik­ke til jule­mat. Da vi star­tet gårs­da­gens etap­pe, sa jeg at en av deres eks­per­ter anbe­fal­te Sforzato til pinne­kjøtt, mens den and­re eks­per­ten ikke kun­ne ten­ke seg å ser­ve­re rødvin til pinne­kjøtt. Men en ting var de beg­ge eni­ge om: Til lute­fisk pas­ser det best med champagne. 

Jeg har prøvd champag­ne til jule­mat (dog ikke til lute­fisk), og det fun­ge­rer alde­les utmer­ket — selv om jeg fort­satt fore­trek­ker øl. Jeg vil tro at man da også kan vel­ge fran­ciacor­ta om man vil gjø­re det ita­li­ensk. Men jeg har ikke prøvd den kom­bi­na­sjo­nen, og litt mind­re syre og litt mer fruk­tig­het sam­men­lig­net med champag­ne, kan gjø­re den litt mind­re egnet. Jeg bare teo­re­ti­se­rer nå, jeg har ikke prøvd kom­bi­na­sjo­nen og ha hel­ler ikke sett noen omta­le av den kom­bi­na­sjo­nen. Det er ikke bob­le­ne som er poen­get, så styr unna prosecco. Prosecco egner seg gene­relt dår­lig som mat­vin. På spørs­mål om hva vin­mono­po­lets eks­per­ter vil­le ta med om de var stran­det på en øde øy med bare jule­mat, og kun fikk ha med en flas­ke med drik­ke, svar­te den ene champag­ne. Den and­re svar­te god norsk eple­most. Du kan sann­syn­lig­vis vel­ge fran­ciacor­ta i ste­det for champagne. 

God eple­most er et utmer­ket drik­ke som pas­ser til svært man­ge ret­ter. Man bør ha et alko­hol­fritt alter­na­tiv for de som øns­ker det, og da er eple­most et godt valg. Eple­most av god kva­li­tet er godt, i mot­set­ning til det som ble solgt av alko­hol­frie viner, jeg vet ikke om de sel­ges len­ger. Jeg har ikke smakt noen gode alko­hol­frie viner, og det er len­ge siden jeg kjøp­te det­te som alko­hol­fritt alter­na­tiv. Vi var for noen dager siden i Alto Adi­ge, også kjent som Syd-Tyrol. Her dyr­kes det mye epler, og det sel­ges en del eple­most fra Syd-Tyrol i Nor­ge. Tine sel­ger en utga­ve av den­ne, og den synes i alle fall jeg er for søt til å fun­ge­re til mat. Hold deg til god, norsk eplemost.

Hvis du har pro­ble­mer med å fin­ne pas­sen­de vin til en mat­rett, da kan det være verdt å prø­ve champa­gen, even­tu­elt fran­ciacor­ta. Eller en god eplemost.

Der­med er det slutt på årets Giro d’I­ta­lia, og den ble gjen­nom­ført. “Skjønt det mørkt så ut”, som det heter i “Ja vi els­ker”. Det gjen­står fort­satt to uker av Vuel­ta­en, så vi kan få med oss mer syk­kel i den­ne mer­ke­li­ge seson­gen. Tors­dag 29. okto­ber vil etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2021 bli offent­lig­gjort. Det har som all­tid vært spe­ku­lert mye. Region­avi­sen i det områ­det hvor vi har lei­lig­het i Frank­ri­ke har skre­vet noen etap­per der. Men det enes­te vi vet sik­kert, er at Touren star­te i Bre­tag­ne. Så får vi ven­te til tors­dag med å få det hele. 

Jeg har ikke sett noen dato for lan­se­rin­gen av Giro d’I­ta­lia 2021. Det har tid­li­ge­re vært annon­sert at star­ten i 2021 vil være på Sici­lia, men det ser ut til å være annon­se­rin­ger fra tiden før det ble klart at star­ten på årets Giro ble flyt­tet fra Ungarn til Sici­lia. Kan­kje var det noe av det som var plan­lagt for 2021 som ble syk­let i år — jeg vet ikke. Vi får se når det bli annonsert.

Vi får håpe at det blir et mer nor­malt år i 2021. Noen av oss må lære oss noen nye navn før 2021-seson­gen. Tad­eij Poga­car, Jai Hind­ley, Tao Geog­han Hart og João Almei­da var unge ryt­te­re som i alle fall var ukjen­te for meg før de tok ste­get helt opp i den øvers­te divi­sjo­nen i 2020-seson­gen. Vi kan også ta med vår eget Tobias Foss.

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.