Les vins du Tour de France 2021. Presentasjon

Nå kan vi glem­me ryk­ter og spe­ku­la­sjo­ner. Etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2021 er ende­lig pre­sen­tert. Det var menin­gen at Tour de Fran­ce 2021 skul­le ha star­tet i Køben­havn, men det­te er utsatt til 2022. Tour de Fran­ce 2021 star­ter i Bre­tag­ne 26. juni, og avslut­tes i Paris 18. juli. Vi får håpe at korona­pan­de­mi­en har avtatt innen som­mer­en, slik at Tour de Fran­ce kan gjen­nom­fø­res som planlagt.

Man­ge kom­men­te­rer de sports­li­ge side­ne ved nes­te års Tour de Fran­ce. Jeg kla­rer ikke å la være å kom­men­te­re litt av det også når det hele først star­ter. Det er jo for­di jeg er inter­es­sert i både syk­kel og vin at jeg hol­der på med det­te. Men mitt førs­te blikk på det som nå er pre­sen­tert, er gjen­nom vinglasset.

Tour de Fran­ce 2021 star­ter med fire etap­per i Bre­tag­ne. Det kan hen­de at bare de tre førs­te går i den admi­ni­stra­ti­ve regio­nen Bre­tag­ne, men det tra­di­sjo­nel­le Bre­tag­ne er stør­re enn regio­nen. I Bre­tag­ne pro­du­se­res det ikke vin. Her blir det stort sett øl og cider. Tid­li­ge­re var det en butikk i Paris som had­de spe­sia­li­sert seg på mat og drik­ke fra Bre­tag­ne. Jeg plei­de å stik­ke inn­om der for å opp­da­te­re meg på hva regio­nen kun­ne by på, tid­li­ge­re når Touren var inn­om Bre­tag­ne. Den butik­ken har for­svun­net, så det kan bli en utford­ring å fin­ne bre­tonsk drik­ke. Men jeg skal gjø­re et forsøk.

En av de mest kjen­te drik­ke­ne fra Bre­tag­ne, som ingen helt har klart å lokli­se­re geo­gra­fisk, er anta­ge­lig­vis Mira­cu­lix’ styrke­drå­per, som Obe­lix falt oppi som liten, og som gjør at romer­ne ald­ri kla­rer å over­vin­ne Aste­rix og Obe­lix. Men om noen av syk­lis­te­ne skul­le få tak i den, vil det være doping. Det­te kun­ne vi lese om i Aste­rix og de olym­pis­ke leker. Det årets olym­pis­ke leker må ha vært det førs­te sto­re idretts­ar­ran­ge­men­tet hvor det ble gjen­nom­ført dopingkontroll.

Fjer­de og fem­te etap­pe (tem­po) kan være inn­om Nor­man­die, og da kan det igjen bli tid for å sma­ke litt Cal­va­dos, i till­legg til øl og cider. Vi har fort­satt ikke kom­met inn i noen vinområder.

Sjet­te etap­pe star­ter i alle fall i Loire­da­len. Men det som all­tid er frust­re­ren­de med Tour de Fran­ce at vi på den­ne tiden bare får en gans­ke grov over­sikt. Jeg tren­ger detal­jer for å se hvil­ke vin­om­rå­der etap­pen even­tu­elt går gjen­nom etter at den har star­tet fra Tours. De detal­je­ne plei­er typisk ikke å kom­me før i juni det året rit­tet skal kjøres.

Sju­en­de etap­pe ser ut til å star­te i Loire, og går nes­ten til Macon i Bur­gund, men bare nes­ten. Igjen tren­ger vi fle­re detal­jer når vi skal lete etter vin. Åtten­de etap­pe star­ter i Jura, og her kan det hen­de vi fin­ner inter­es­sant vin, god kyl­ling og god ost. Der­et­ter bærer det inn i Alpe­ne, og i fjel­le­ne pro­du­se­res det ikke mye vin. Det kan hen­de vi fin­ner vin i dale­ne, og Savoie er et spen­nen­de og lite kjent vin­om­rå­de. Noe bør vi kla­re å finne. 

På den tien­de etap­pen skal ryt­ter­ne ned fra Alpe­ne og ender i Valen­ce i Rhô­ne­da­len. Valen­ce lig­ger i et slags vin­mes­sig ingen­manns­land mel­lo den nord­li­ge og syd­li­ge delen av Rhô­ne. Men noe vin bør det være mulig å finne. 

Etap­pe 11 star­ter omtrent i Cha­te­auneuf-du-Pape, og går mot Mont Ventoux. Her må vi kla­re å fin­ne god vin. Touren fort­set­ter så fra den nord­li­ge enden av det syd­li­ge Rhô­ne, ned­over dalen til Nîmes. Her bør det være mye vin å hen­te, men hva vi skal vel­ge, vet vi ikke før vi har fle­re detal­jer. Etap­pen fra Nîmes til Car­cas­son­ne går gjen­nom mitt hjem­me­om­rå­de i Frank­ri­ke: Lan­gue­doc. Det­te er det områ­det i Frank­ri­ke hvor det pro­du­se­res mest vin. I gam­le dager var det mest kjent for uin­ter­es­sant bord­vin. Men som i så man­ge and­re vin­om­rå­der har kva­li­te­ten blitt hevet kraf­tig i de sene­re tiåre­ne, så nå pro­du­se­res det mye inter­es­sant vin av god kva­li­tet i det­te området.

Pyre­ne­ene er vin­mes­sig vans­ke­li­ge­re enn Alpe­ne. Andor­ra La Vel­la, hvor 15. etap­pe ender, er som en enes­te stor tax-free butikk. Her kan man kjø­pe bil­lig vin og brenne­vin. Men det er ikke pro­du­sert lokalt, og da er det ikke inter­es­sant i vår sam­men­heng. Den 18 etap­pen star­ter i Pau, som vi har vært inn­om man­ge gan­ger. Det blir nok en gjen­vi­sit til Juran­con når vi er her. Etap­pen fra Pau ender på Luz Ardi­den, som bør vek­ke gode min­ner hos syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn. Det var her Dag Otto Lau­rit­zen, som den førs­te nord­mann, vant en etap­pe i Tour de Fran­ce 14, juli 1987. Vi får nok litt mim­ring om det­te på TV2.

Vi har så kom­met til etap­pe nr. 19, og da er det bare å være klar med flaske­åp­ner og vin­glass. Den går til Libouren, i vin­om­rå­det Pome­rol i Bor­deaux. Man skal gjø­re et grun­dig plan­leg­gings­ar­beid om man skal kla­re å unn­tå fle­re inter­es­san­te vin­om­rå­der i Bor­deaux på vei­en hit. Det­te blir nok et vin­mes­sig høyde­punkt i den for­stand at det er på den­ne og den nes­te etap­pen at Touren er inn­om de mest berøm­te vin­om­rå­de­ne. Men de mest berøm­te vine­ne her­fra kos­ter langt mer enn hva de fles­te av oss kan eller vil bru­ke på vin. 

Tra­di­sjo­nen tro er nest­sis­te etap­pe en indi­vi­du­ell tempo­etap­pe, som i et vin­per­spek­tiv blir inter­es­sant: Fra Libour­ne til Saint-Emi­lion. Sis­te etap­pe star­ter det­te året litt vest for Paris, hvor det ikke er noen vik­ti­ge vin­om­rå­der. Men vi kom­mer uan­sett til å hol­de oss til tra­di­sjo­nen og avslut­te med champagne.

Tour de France 2021

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email