Høyesterett: Utskjellinger som “jævla utlending” er straffbare

Høy­este­rett avsa 5. novem­ber 2020 en dom, HR-2020–2133‑A, hvor de opp­he­vet en dom fra Eid­si­va­ting lag­manns­rett, hvor en per­son var blitt fri­fun­net fra til­ta­le om brudd på strl § 185 om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytringer.

Van­lig­vis vil Høy­este­rett, når de opp­he­ver en fri­fin­nen­de dom, hen­vi­se saken til ny behand­ling i lag­manns­ret­ten, basert på den retts­an­ven­del­se som Høy­este­rett har lagt til grunn. Men de kan i noen til­fel­ler også vel­ge å avsi fel­len­de dom, noe de gjor­de i den­ne saken. Jeg går ikke inn på de pro­ses­su­el­le vil­kår for at Høy­este­rett skal kun­ne avsi fel­len­de dom i en slik sak.

Saks­for­hol­det er beskre­vet slik i Høy­este­retts dom:

«Lør­dag 10. august 2019 ca. kl. 02.45 i —gata 00i X, ved mat­køen til Y, sa hun blant annet til B‘dra deg hjem der du kom fra, din jæv­la utlen­ding’ og ‘sån­ne som deg kan dra hjem til Afri­ka igjen’ og/eller lig­nen­de. Hun sa også til B‘hvordan kan du spi­se når folk i Afri­ka sul­ter?’ og ‘bryr du deg ikke om folk i Afri­ka?’ og/eller lignende.»

Til­ta­len og dom­men omfat­tet også vold mot og for­ulem­ping av poli­ti­et, men den delen av saken kom­men­te­rer jeg ikke. Men det betyr at straff­ut­må­li­gen i den­ne saken omfat­ter mer enn bare hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytringer.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­rett: Utskjel­lin­ger som “jæv­la utlen­ding” er straff­ba­re