Høyesterett: Utskjellinger som “jævla utlending” er straffbare

Høyesterett avsa 5. november 2020 en dom, HR-2020-2133-A, hvor de opphevet en dom fra Eidsivating lagmannsrett, hvor en person var blitt frifunnet fra tiltale om brudd på strl § 185 om hatefulle og diskriminerende ytringer.

Vanligvis vil Høyesterett, når de opphever en frifinnende dom, henvise saken til ny behandling i lagmannsretten, basert på den rettsanvendelse som Høyesterett har lagt til grunn. Men de kan i noen tilfeller også velge å avsi fellende dom, noe de gjorde i denne saken. Jeg går ikke inn på de prosessuelle vilkår for at Høyesterett skal kunne avsi fellende dom i en slik sak.

Saksforholdet er beskrevet slik i Høyesteretts dom:

«Lørdag 10. august 2019 ca. kl. 02.45 i —gata 00i X, ved matkøen til Y, sa hun blant annet til B‘dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending’ og ‘sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen’ og/eller lignende. Hun sa også til B‘hvordan kan du spise når folk i Afrika sulter?’ og ‘bryr du deg ikke om folk i Afrika?’ og/eller lignende.»

Tiltalen og dommen omfattet også vold mot og forulemping av politiet, men den delen av saken kommenterer jeg ikke. Men det betyr at straffutmåligen i denne saken omfatter mer enn bare hatefulle og diskriminerende ytringer.

Continue reading Høyesterett: Utskjellinger som “jævla utlending” er straffbare