Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Innledning 2020

For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­del­se ved leve­ring av digi­ta­le ytelser

En utredning fra 2003

I 2003 utre­det jeg, på opp­drag fra Jus­tis­de­par­te­men­tet, spørs­må­let om hvor­vidt for­bru­ker­kjøps­lo­ven kun­ne og bur­de gis anven­del­se på digi­ta­le ytel­ser. Min kon­klu­sjon den gan­gen var at den både kun­ne og bur­de gis anven­del­se på det­te. Om min hukom­mel­se stem­mer, star­tet jeg med en tan­ke om at reg­ler utvik­let for kjøp av ting, ikke kun­ne over­fø­res til digi­ta­le ytel­ser. Men under arbei­det så jeg at det­te ikke bur­de være noe stort problem.

Jus­tis­de­par­te­men­tet var imid­ler­tid av en annen opp­fat­ning, og frem­met ikke for­slag om at sli­ke ytel­ser skul­le omfat­tes. Jeg har fått noen spørs­mål etter den utred­nin­gen. Det kan synes som om den er fjer­net fra Jus­tis­de­par­te­men­tets nett­si­der. I alle fall fin­ner jeg den ikke len­ger der. Jeg vel­ger der­for å leg­ge den ut her. 

Det at den ikke len­ger er til­gjen­ge­lig på Jus­tis­de­par­te­men­tets nett­si­der er også en påmin­nel­se til med selv (og and­re) om all­tid å las­te ned doku­men­ter som kan være inter­es­san­te. Jeg har fle­re gan­ger brent meg på at doku­men­ter ikke len­ger er til­gjen­ge­lig når jeg prø­ver å fin­ne dem igjen — noe jeg mener er dår­lig infor­ma­sjons­prak­sis fra offent­li­ge myndigheter. 

Jus­tis­de­par­te­men­tet kon­klu­der­te med at de ikke vil­le fore­slå å inklu­de­re digi­ta­le ytel­ser i for­bru­ker­kjøps­lo­ven, se Ot.prp. nr. 23 (2006–2007) kapit­tel 5.

Det skul­le ikke gå vel­dig man­ge år før EU tok opp det sam­me spørsmålet. 

5. mai 2009 pre­sen­ter­te EU-kom­mi­sjo­næ­re­ne Reding og Kuneva en 8‑punkts “Digi­tal Agen­da” for Con­su­mer Rights Tomor­row. I punkt 4 står det:

4. Exten­ding the prin­cip­les of con­su­mer pro­tec­tion rules to cover licen­sing agreements of pro­ducts like soft­ware down­loa­ded for virus pro­tec­tion, games or other licensed con­tent. Licen­sing should gua­rantee con­su­mers the same basic rights as when they purchase a good: the right to get a pro­duct that works with fair com­mer­ci­al conditions. ”

EU ved­tok i 2019 direk­ti­vet 2019/770 on cer­tain aspects con­cer­ning con­tracts for the sup­ply of digi­tal con­tent and digi­tal ser­vices, som bør være inn­ført i løpet av 2021. Det har på en måte gitt meg noen “hva var det jeg sa” øyeblikk.

Mar­ke­det for digi­ta­le ytel­ser og tje­nes­ter har utvik­let seg mye siden 2003, så tiden har nok løpt fra myr av det jeg skrev den gan­gen. Ned­las­tings­tje­nes­ter var gans­ke nye. iTu­nes ble lan­sert i 2001. Jeg tror ikke man­ge fore­stil­te seg at strøm­ming skul­le få det omfan­get det har i dag — man had­de gans­ke enkelt ikke til­strek­ke­lig bånd­bred­de den gan­gen. Men jeg mener fort­satt at det som er fore­slått vil­le ha vært en god løs­ning i 2003/2004. Jeg lar det stå slik det ble skre­vet den gan­gen. Om det skal opp­da­te­res, får det even­tu­elt bli i en annen sammenheng. 

Inn­led­ning 2020
1 Sam­men­drag
2 Man­dat
3 Noen pre­si­se­rin­ger og avgrens­nin­ger
4 Mar­ke­det for ned­las­tings­tje­nes­ter
5 Et kul­tur­po­li­tisk side­blikk
6 Dis­tri­bu­sjons­mo­del­ler
7 Lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom digi­tal over­fø­ring og fysisk leve­ring
8 Ned­las­tings­tje­nes­ter – gjel­den­de rett
9 Behov for lov­re­gu­le­ring
10 Mulig lov­re­gu­le­ring
11 Øko­no­mis­ke og admi­ni­stra­ti­ve kon­se­kven­ser
12 Lov­tek­nisk løs­ning
13 Merk­na­der til de enkel­te bestem­mel­se­ne
14 For­slag til endringer

Hele utred­nin­gen  som pdf-fil.

For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­del­se ved leve­ring av digi­ta­le ytelser

Print Friendly, PDF & Email