Polititjenestemenn i uniformerte fritidsoppdrag på kjøpsenter

Nord­re Aker Bud­stik­ke kun­ne 13. desem­ber mel­de at poli­ti­et for førs­te gang bisto med jule­han­de­len ved Storo-sen­te­ret.

Fle­re politi­be­tjen­ter fra Oslo-poli­ti­ets tra­fikk­av­snitt var søn­dag på plass uten­for Storo storsenter.”

Vide­re i sam­me sak:

Poli­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral opp­lys­te søn­dag etter­mid­dag at politi­be­tjen­te­ne ikke er en del av den ope­ra­ti­ve tje­nes­ten. De kjen­te ikke til til­stede­væ­rel­sen og had­de ikke mer infor­ma­sjon i saken.”

Jeg må ta det van­li­ge for­be­hold at jeg ikke kjen­ner saken annet enn fra den­ne medie­om­ta­len. Jeg kan ikke for­stå annet enn at det­te må være i strid med politilo­ven § 22 annet ledd, som lyder:

Embets- og tje­neste­menn med politi­myn­dig­het må ikke ha annen løn­net stil­ling, dri­ve pri­vat erverv eller inne­ha offent­lig bevil­ling for virk­som­het uten sam­tyk­ke fra politi­mes­te­ren eller ved­kom­men­de politi­sjef. Sam­tyk­ke må ikke gis der det kan opp­stå tvil om hvil­ken egen­skap politi­man­nen opp­trer i, eller om hans uav­hen­gig­het i tje­nest­li­ge saker. Sam­tyk­ke må hel­ler ikke gis der bier­ver­vet kan redu­se­re politi­man­nens evne eller mulig­het til å utfø­re tje­nes­ten for­svar­lig. Depar­te­men­tet gir sam­tyk­ke til politi­mest­re­ne og øvri­ge sje­fer i poli­ti­et. Sam­tyk­ke kan når som helst tas tilbake.”

Her er politi­folk, som på sin fri­tid opp­trer i uni­form, inn­leid av et kjøp­sen­ter. Jeg går ut fra at politi­fol­ke­ne får betalt for det­te, slik at det er pri­vat erverv, slik det­ter er defi­nert i Politi­di­rek­to­ra­tets Rund­skriv 2008/010 med ret­nings­lin­jer for Bier­verv for ansat­te i poli­ti- og lens­manns­eta­ten, pkt 1.2:

Med bier­verv for­stås først og fremst arbeid eller verv hvor det ytes veder­lag eller annen form for godt­gjø­rel­se eller øko­no­misk gevinst som føl­ge av arbei­det eller tjenesten.”

For at man i det hele tatt skal kun­ne ha bier­verv, kre­ves sam­tyk­ke fra politi­mes­te­ren eller ved­kom­men­de politisjef.

Jeg gjen­tar det som Nord­re Aker Bud­stik­ke skri­ver om saken:

Poli­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral opp­lys­te søn­dag etter­mid­dag at politi­be­tjen­te­ne ikke er en del av den ope­ra­ti­ve tje­nes­ten. De kjen­te ikke til til­stede­væ­rel­sen og had­de ikke mer infor­ma­sjon i saken.”

Et spørs­mål blir da:

  • Har polit­mes­te­ren i Oslo, even­tu­elt en annen politi­sjef gitt sam­tyk­ke til at politi­folk påtar seg sli­ke oppdrag?
  • Hvis ja, er det også gitt sam­tyk­ke til at de opp­trer i uni­form og bru­ker uni­for­mer­te politikjøretøy?

Hvis slikt sam­tyk­ke er gitt, blir nes­te spørs­mål om det er et sam­tyk­ke som lov­lig kan gis.

Sam­tyk­ke må ikke gis der det kan opp­stå tvil om hvil­ken egen­skap politi­man­nen opp­trer i, eller om hans uav­hen­gig­het i tje­nest­li­ge saker.”

Slik den­ne saken er beskre­vet, er det åpen­bar tvil om i hvil­ken egen­skap politi­tje­neste­men­ne­ne opptrer.

I Politi­di­rek­to­ra­tets rund­skriv står det i pkt 2.1 gene­relt om hen­syn som begren­ser adgan­ge til å inne­ha bierverv:

Poli­ti­ets opp­ga­ver og rol­le i sam­fun­net, her­under funk­sjo­nen som sta­tens sivi­le makt­or­gan og som etter­fors­kings­myn­dig­het, til­si­er kla­re begrens­nin­ger i adgan­gen til å ha bier­verv for per­soner som utøver den­ne myn­dig­he­ten. Begrens­nin­ge­ne vil i alt det vesent­li­ge byg­ge på hen­sy­net til eta­tens omdøm­me og tro­ver­dig­het, og kra­vet til de ansat­tes uav­hen­gig­het og integritet.”

Den­ne type opp­drag vil svek­ke eta­tens omdøm­me og tro­ver­dig­het. I rund­skri­vet pkt 3.10 om vakt- og sik­ker­hets­tje­nes­te, står det:

Politilo­ven § 22 and­re ledd byg­ger på en klar for­ut­set­ning om at en politi­mann ved utøvel­se av bier­verv ikke må opp­fat­tes å utøve politi­myn­dig­het (pålegg, bruk av makt, inn­brin­gel­se etc.). Det må der­for ikke gis sam­tyk­ke til bier­verv hvor det er risi­ko for at tje­neste­man­nen blir satt i en situa­sjon hvor det kan være aktu­elt å utøve politi­myn­dig­het, eller å hand­le på en måte som kan for­veks­les med utøvel­se av politimyndighet.

Poli­ti­et har vide­re et selv­sten­dig, lov­på­lagt kon­trol­l­an­svar over­for vakt­sel­ska­pe­ne. Bier­verv innen­for slik virk­som­het vil der­for raskt kun­ne ska­pe habi­li­tets­pro­ble­mer, fare for plikt­kol­li­sjon (rap­por­te­rings­plik­ten) og vil for øvrig frem­stå uhel­dig over­for omver­de­nen, selv om bier­ver­vet ikke er ret­tet mot publikum.

På bak­grunn av oven­nevn­te skal det ikke gis sam­tyk­ke til bier­verv innen vakt- og sikkerhetstjeneste.

Politi­di­rek­to­ra­tet har behand­let en klage­sak på det­te områ­det. Saken gjaldt søk­nad om bier­verv på vakt­sen­tra­len i et vakt­sel­skap. Søker had­de ikke tjenst­lig rap­por­te­rings­plikt (arrest­for­va­rer med begren­set politi­myn­dig­het). Politi­di­rek­to­ra­tet anså like­vel at det kun­ne opp­stå en moralsk plikt­kol­li­sjon der­som ved­kom­men­de ble kjent med uheldige/kritikkverdige for­hold i vakt­sel­ska­pet, og at det for øvrig var uhel­dig at arrest­for­va­re­ren utfør­te bier­verv i vaktselskapet.

Det vises for øvrig til punkt 2.2″

I pkt 2.4 annet avsnitt, står det:

Tvil om hvil­ken egen­skap tje­neste­man­nen opp­trer i kan for det førs­te opp­stå hvor det fore­lig­ger fare for at utøvel­sen av bier­ver­vet kan for­veks­les med utøvel­se av politi­myn­dig­het. Det­te vil gjel­de bier­verv innen­for virk­som­he­ter som utad har lik­hets­trekk med poli­ti­ets virk­som­het, først og fremst vakt- og sik­ker­hets­tje­nes­te. Til­sva­ren­de gjel­der det bier­verv på områ­der eller innen­for virk­som­he­ter der poli­ti­et utøver til­syn eller kon­troll, for eksem­pel som skjenkekontrollør.”

Jeg fin­ner ikke noe om bruk av uni­form i rund­skri­vet. Men det bur­de være åpen­bart at man ikke kan bru­ke uni­form når man ikke opp­trer i tje­nes­te. Det står hel­ler ikke noe om bruk av tje­neste­kjøre­tøy i bier­verv. I Nord­re Aker Bud­stik­ke er en uni­for­mert polit­mann avbil­det med en uni­for­mert politi­mo­tor­syk­kel ulov­lig par­kert i sykkelfeltet.

Jeg vet at fører av utryk­ning­s­kjøre­tøy og fører av annet kjøre­tøy i poli­ti­ets tje­nes­te etter tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 4 kan fra­vi­ke tra­fikk­reg­le­ne “Når det er nød­ven­dig eller til vesent­lig let­te i tje­nes­ten”.

Men ut fra det som er opp­lyst i Nord­re Aker Bud­stik­ke opp­tråd­te ikke dis­se politi­fol­ke­ne i tje­nes­te. Det vil­le nep­pe hel­ler vært nød­ven­dig eller til vesent­lig let­te i tje­nes­ten å par­ke­re en motor­syk­kel i syk­kel­fel­tet på den­ne måten.

  • Hvis politi­folk har påtatt seg bier­verv, har opp­trådt i uni­form og med uni­for­mer­te politi­kjøre­tøy i sli­ke pri­va­te opp­drag, er det en van­lig prak­sis og noe som er aksep­tert ved Oslo politikammer?
  • Hva slags reak­sjo­ner kan vi ven­te at poli­t­je­neste­menn som opp­trer på den­ne måten får?
Print Friendly, PDF & Email