Polititjenestemenn i uniformerte fritidsoppdrag på kjøpsenter

Nordre Aker Budstikke kunne 13. desember melde at politiet for første gang bisto med julehandelen ved Storo-senteret.

“Flere politibetjenter fra Oslo-politiets trafikkavsnitt var søndag på plass utenfor Storo storsenter.”

Videre i samme sak:

“Politiets operasjonssentral opplyste søndag ettermiddag at politibetjentene ikke er en del av den operative tjenesten. De kjente ikke til tilstedeværelsen og hadde ikke mer informasjon i saken.”

Jeg må ta det vanlige forbehold at jeg ikke kjenner saken annet enn fra denne medieomtalen. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må være i strid med politiloven § 22 annet ledd, som lyder:

“Embets- og tjenestemenn med politimyndighet må ikke ha annen lønnet stilling, drive privat erverv eller inneha offentlig bevilling for virksomhet uten samtykke fra politimesteren eller vedkommende politisjef. Samtykke må ikke gis der det kan oppstå tvil om hvilken egenskap politimannen opptrer i, eller om hans uavhengighet i tjenestlige saker. Samtykke må heller ikke gis der biervervet kan redusere politimannens evne eller mulighet til å utføre tjenesten forsvarlig. Departementet gir samtykke til politimestrene og øvrige sjefer i politiet. Samtykke kan når som helst tas tilbake.”

Her er politifolk, som på sin fritid opptrer i uniform, innleid av et kjøpsenter. Jeg går ut fra at politifolkene får betalt for dette, slik at det er privat erverv, slik detter er definert i Politidirektoratets Rundskriv 2008/010 med retningslinjer for Bierverv for ansatte i politi- og lensmannsetaten, pkt 1.2:

“Med bierverv forstås først og fremst arbeid eller verv hvor det ytes vederlag eller annen form for godtgjørelse eller økonomisk gevinst som følge av arbeidet eller tjenesten.”

For at man i det hele tatt skal kunne ha bierverv, kreves samtykke fra politimesteren eller vedkommende politisjef.

Jeg gjentar det som Nordre Aker Budstikke skriver om saken:

“Politiets operasjonssentral opplyste søndag ettermiddag at politibetjentene ikke er en del av den operative tjenesten. De kjente ikke til tilstedeværelsen og hadde ikke mer informasjon i saken.”

Et spørsmål blir da:

  • Har politmesteren i Oslo, eventuelt en annen politisjef gitt samtykke til at politifolk påtar seg slike oppdrag?
  • Hvis ja, er det også gitt samtykke til at de opptrer i uniform og bruker uniformerte politikjøretøy?

Hvis slikt samtykke er gitt, blir neste spørsmål om det er et samtykke som lovlig kan gis.

“Samtykke må ikke gis der det kan oppstå tvil om hvilken egenskap politimannen opptrer i, eller om hans uavhengighet i tjenestlige saker.”

Slik denne saken er beskrevet, er det åpenbar tvil om i hvilken egenskap polititjenestemennene opptrer.

I Politidirektoratets rundskriv står det i pkt 2.1 generelt om hensyn som begrenser adgange til å inneha bierverv:

“Politiets oppgaver og rolle i samfunnet, herunder funksjonen som statens sivile maktorgan og som etterforskingsmyndighet, tilsier klare begrensninger i adgangen til å ha bierverv for personer som utøver denne myndigheten. Begrensningene vil i alt det vesentlige bygge på hensynet til etatens omdømme og troverdighet, og kravet til de ansattes uavhengighet og integritet.”

Denne type oppdrag vil svekke etatens omdømme og troverdighet. I rundskrivet pkt 3.10 om vakt- og sikkerhetstjeneste, står det:

“Politiloven § 22 andre ledd bygger på en klar forutsetning om at en politimann ved utøvelse av bierverv ikke må oppfattes å utøve politimyndighet (pålegg, bruk av makt, innbringelse etc.). Det må derfor ikke gis samtykke til bierverv hvor det er risiko for at tjenestemannen blir satt i en situasjon hvor det kan være aktuelt å utøve politimyndighet, eller å handle på en måte som kan forveksles med utøvelse av politimyndighet.

Politiet har videre et selvstendig, lovpålagt kontrollansvar overfor vaktselskapene. Bierverv innenfor slik virksomhet vil derfor raskt kunne skape habilitetsproblemer, fare for pliktkollisjon (rapporteringsplikten) og vil for øvrig fremstå uheldig overfor omverdenen, selv om biervervet ikke er rettet mot publikum.

På bakgrunn av ovennevnte skal det ikke gis samtykke til bierverv innen vakt- og sikkerhetstjeneste.

Politidirektoratet har behandlet en klagesak på dette området. Saken gjaldt søknad om bierverv på vaktsentralen i et vaktselskap. Søker hadde ikke tjenstlig rapporteringsplikt (arrestforvarer med begrenset politimyndighet). Politidirektoratet anså likevel at det kunne oppstå en moralsk pliktkollisjon dersom vedkommende ble kjent med uheldige/kritikkverdige forhold i vaktselskapet, og at det for øvrig var uheldig at arrestforvareren utførte bierverv i vaktselskapet.

Det vises for øvrig til punkt 2.2″

I pkt 2.4 annet avsnitt, står det:

“Tvil om hvilken egenskap tjenestemannen opptrer i kan for det første oppstå hvor det foreligger fare for at utøvelsen av biervervet kan forveksles med utøvelse av politimyndighet. Dette vil gjelde bierverv innenfor virksomheter som utad har likhetstrekk med politiets virksomhet, først og fremst vakt- og sikkerhetstjeneste. Tilsvarende gjelder det bierverv på områder eller innenfor virksomheter der politiet utøver tilsyn eller kontroll, for eksempel som skjenkekontrollør.”

Jeg finner ikke noe om bruk av uniform i rundskrivet. Men det burde være åpenbart at man ikke kan bruke uniform når man ikke opptrer i tjeneste. Det står heller ikke noe om bruk av tjenestekjøretøy i bierverv. I Nordre Aker Budstikke er en uniformert politmann avbildet med en uniformert politimotorsykkel ulovlig parkert i sykkelfeltet.

Jeg vet at fører av utrykningskjøretøy og fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste etter trafikkreglene § 2 nr 4 kan fravike trafikkreglene “Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten”.

Men ut fra det som er opplyst i Nordre Aker Budstikke opptrådte ikke disse politifolkene i tjeneste. Det ville neppe heller vært nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten å parkere en motorsykkel i sykkelfeltet på denne måten.

  • Hvis politifolk har påtatt seg bierverv, har opptrådt i uniform og med uniformerte politikjøretøy i slike private oppdrag, er det en vanlig praksis og noe som er akseptert ved Oslo politikammer?
  • Hva slags reaksjoner kan vi vente at politjenestemenn som opptrer på denne måten får?