Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også det­te semes­te­ret vil under­vis­nin­gen ved UiO i hoved­sak være digi­tal. Jeg har begynt å pro­du­se­re og gjø­re til­gjen­ge­lig fore­les­nin­ger om Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 stu­die­po­eng. Det ble opp­rin­ne­lig utvik­let for stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er, et stu­die­pro­gram som ble lagt ned omtrent da det vir­ke­lig begyn­te å bli behov for det — noe som dess­ver­re skjer litt for ofte ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det snak­kes vak­kert om tverr­fag­lig­het ved fest­li­ge anled­nin­ger. Men ingen anser tverr­fag­lig­het som en del av sin kjerne­virk­som­het, slik at når insti­tut­te­ne skal kon­so­li­de­re sin virk­som­het og spa­re pen­ger, kut­ter man det som ikke er kjerne­virk­som­he­ten. alt­så det tverr­fag­li­ge, slik at man fort­satt kan hol­de seg i sine siloer.

Under nor­ma­le for­hold er det­te en fore­les­nings­se­rie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har til­gang på rom og til­pas­ning til and­re time­pla­ner som begrens­ning, vel­ger jeg å ikke hol­de meg til det for­ma­tet. Det vil bli noen kor­te­re, kan­skje også noen leng­re fore­les­nin­ger, og det vil nok bli fler enn det er i van­li­ge semestre.

Con­ti­nue read­ing Video­fore­les­nin­ger: Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Sosiale medier, Trump og ytringsfrihet

Donald Trump er ute­stengt fra Twit­ter for all­tid. Jeg god­tet meg da jeg les­te det. Jeg er ikke bed­re. Men etter litt etter­tan­ke, kom jeg til at det er dypt pro­ble­ma­tisk. Selv om vi umid­del­bart kan more oss over at ver­dens enn så len­ge mek­tigs­te mann ute­sten­ges fra sitt favo­ritt­me­di­um, bør vi være i stand til å ten­ke prinsipielt. 

Vi bør ikke være dob­belt­mo­rals­ke slik at vi synes det er helt OK at de vi ikke liker ute­sten­ges, mens vi mener det er uak­sep­ta­belt når de vi sym­pa­ti­se­rer med ute­sten­ges, som da Ani­ne Kier­ulf ble mid­ler­ti­dig ute­stengt fra Face­bo­ok etter å ha pos­tet et bil­de av Hit­ler, og da Face­bo­ok blok­ker­te Aften­pos­tens gjen­gi­vel­se av det iko­nis­ke bil­det av Viet­namjen­ta som røm­mer fra napalmbombene.

Con­ti­nue read­ing Sosia­le medi­er, Trump og ytrings­fri­het

Fri fra 2021

Så er vi ved et nytt års­skifte­skif­te, og nye verk “fal­ler i det fri”. Som jeg plei­er å min­ne om på dis­se tider, varer opp­havs­ret­ten i 70 år etter utlø­pet av opp­ha­vers døds­år. Det er verk etter opp­ha­ve­re som døde i 1950 som den­ne gan­gen fal­ler i det fri. 

Litteratur

Vi kan star­te med noen betyd­nings­ful­le for­fat­te­re. Tre nobel­pris­vin­ne­re døde i 1950.

Den førs­te er Eric Arthur Blair, bed­re kjent under sitt pseu­do­nym Geor­ge Orwell. Han døde av tuber­ku­lo­se, bare 46 år gam­mel. Blant hans kjen­te bøker er “Ani­mal Farm”, som i norsk over­set­tel­se heter “Kame­rat Napo­le­on”, hvor vi blant annet fin­ner uttryk­ket at “alle er like, men noen er like­re enn and­re”. Hans mest kjen­te bok er anta­ge­lig­vis “1984”. Som det mes­te av frem­tids­lit­te­ra­tur, han­det den om nåti­den — om 1948 da den ble skre­vet, men han snud­de om på de to sis­te sifrene.

Når det gjel­der for­fat­te­re, uan­sett sjan­ger, må vi hus­ke at det er ori­gi­na­len som fal­ler i det fri 70 år etter opp­ha­vers døds­år. Hvis den er over­satt, som fle­re av Geor­ge Orwells bøker er, vil over­set­te­ren ha opp­havs­rett til over­set­tel­sen. Den nors­ke utga­ven av 1984 som jeg fant hos bok­hand­le­re nå, er over­satt av Bjørn Alex Herr­man. Han er fort­satt i live, så over­set­tel­sen vil være ver­net i man­ge år ennå.

Con­ti­nue read­ing Fri fra 2021