Sosiale medier, Trump og ytringsfrihet

Donald Trump er ute­stengt fra Twit­ter for all­tid. Jeg god­tet meg da jeg les­te det. Jeg er ikke bed­re. Men etter litt etter­tan­ke, kom jeg til at det er dypt pro­ble­ma­tisk. Selv om vi umid­del­bart kan more oss over at ver­dens enn så len­ge mek­tigs­te mann ute­sten­ges fra sitt favo­ritt­me­di­um, bør vi være i stand til å ten­ke prinsipielt. 

Vi bør ikke være dob­belt­mo­rals­ke slik at vi synes det er helt OK at de vi ikke liker ute­sten­ges, mens vi mener det er uak­sep­ta­belt når de vi sym­pa­ti­se­rer med ute­sten­ges, som da Ani­ne Kier­ulf ble mid­ler­ti­dig ute­stengt fra Face­bo­ok etter å ha pos­tet et bil­de av Hit­ler, og da Face­bo­ok blok­ker­te Aften­pos­tens gjen­gi­vel­se av det iko­nis­ke bil­det av Viet­namjen­ta som røm­mer fra napalmbombene.

Con­ti­nue read­ing Sosia­le medi­er, Trump og ytrings­fri­het