Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også det­te semes­te­ret vil under­vis­nin­gen ved UiO i hoved­sak være digi­tal. Jeg har begynt å pro­du­se­re og gjø­re til­gjen­ge­lig fore­les­nin­ger om Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 stu­die­po­eng. Det ble opp­rin­ne­lig utvik­let for stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er, et stu­die­pro­gram som ble lagt ned omtrent da det vir­ke­lig begyn­te å bli behov for det — noe som dess­ver­re skjer litt for ofte ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det snak­kes vak­kert om tverr­fag­lig­het ved fest­li­ge anled­nin­ger. Men ingen anser tverr­fag­lig­het som en del av sin kjerne­virk­som­het, slik at når insti­tut­te­ne skal kon­so­li­de­re sin virk­som­het og spa­re pen­ger, kut­ter man det som ikke er kjerne­virk­som­he­ten. alt­så det tverr­fag­li­ge, slik at man fort­satt kan hol­de seg i sine siloer.

Under nor­ma­le for­hold er det­te en fore­les­nings­se­rie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har til­gang på rom og til­pas­ning til and­re time­pla­ner som begrens­ning, vel­ger jeg å ikke hol­de meg til det for­ma­tet. Det vil bli noen kor­te­re, kan­skje også noen leng­re fore­les­nin­ger, og det vil nok bli fler enn det er i van­li­ge semestre.

Con­ti­nue read­ing Video­fore­les­nin­ger: Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring