I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Koron­pan­de­mi­en kas­ter ikke bare lan­ge skyg­ger inn i 2021. Giro d’I­ta­lia 2020 skul­le ha gått i mai, når det rit­tet plei­er å gå. Rit­tet skul­le ha star­tet med tre etap­per i Ungarn. Slik gikk det ikke. Korona­pan­de­mi­en gjor­de at rit­tet ikke kun­ne gjen­nom­fø­res i mai. De kun­ne hel­ler ikke base­re seg på å besø­ke fle­re land. Rit­tet ble utsatt og Ungarn ble drop­pet. Jeg had­de alle­re­de begynt å lese meg opp på ungarsk vin, så jeg håper Ungarn kom­mer tilbake. 

Rit­tet ble utsatt til okto­ber, klemt inn i en høst­se­song som ble vel­dig trang. Etter alle ryk­te­ne som gikk, skul­le giro­en i 2021 ha star­tet på Sici­lia. Men de valg­te å star­te med tre etap­per på Sici­lia i 2020. Jeg fikk inn­trykk av at de flyt­tet noe av det som var plan­lagt for 2021 fram til 2020. Rit­tet ble gjen­nom­ført i okto­ber, og var ikke fer­dig på det tids­punk­tet de van­lig­vis offent­lig­gjør nes­te års Giro. De annon­ser­te ikke noen dato for offen­tig­gjø­ring av etap­pe­ne for 2021. Jeg sit­ter med et inn­trykk av at de har arbei­det despe­rat med å få etap­pe­ne på plass. De tre førs­te etap­pe­ne ble offent­lig­gjort for en tid siden, og i dag kom resten.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny ons­dag, og jeg har igjen lagt ut noen fore­les­nin­ger i seri­en om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Den­ne gan­gen er det tre fore­les­nin­ger om ære­kren­kel­ser. Det­te er et tema som det kun­ne ha vært skre­vet en egen bok og vært holdt en lang fore­les­nings­se­rie om, men her hol­der jeg meg innen­for ram­men av faget RINF 1100, hvor ære­kren­kel­ser er en av man­ge begrens­nin­ger i ytringsfriheten.

Den førs­te fore­les­nin­gen er om hvil­ke ytrin­ger som kan være kren­ken­de, og den and­re om når i utgangs­punk­tet kren­ken­de ytrin­ger ikke pådrar ansvar. Den tred­je er en menings­yt­ring om hvor­vidt det var rik­tig å avkri­mi­na­li­se­re ærekrenkelser.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­g­rer om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring: Ære­kren­kel­ser

Intent rettslig grunnlag for å kreve at Marte Michelets bok trekkes tilbake eller for å kreve oppreisning

Slekt­nin­ge­ne etter mot­stands­folk som har fått en anta­ge­lig feil­ak­tig omta­le i Mar­te Michelets bok “Hva viss­te hjem­me­fron­ten” har fått John Chris­ti­an Elden til å ras­le med sabe­len på sine veg­ne. Jeg skri­ver “anta­ge­lig feil­ak­tig”. Jeg er ikke his­to­ri­ker og har ikke grans­ket kil­de­ne. Jeg har ikke noe mening om det his­to­ris­ke, men note­rer meg at Mar­te Michelet har bekla­get en del av det som står i boken.

Jeg har tid­li­ge­re truk­ket fram Mar­te Michelets bok og mot­bo­ken som eksemp­ler på hvor­dan ytrings­fri­he­ten fun­ge­rer og skal fun­ge­re. Vi har en ytrings­fri­het som er fast­slått i Grunn­lo­ven § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10. En av ytrings­fri­he­tens begrun­nel­ser er å få fram sann­het. Det­te betyr ikke en sann­het god­kjent av noe sann­hets­mi­nis­te­ri­um, hva enten det er myn­dig­hets­opp­nevnt eller selv­opp­nevnt. Vi står fritt til å ytre oss om det vi mener og tror er sant. Tar vi feil, får and­re ta til mot­mæle og kor­ri­ge­re, slik det et gjort i mot­bo­ken. Vi kre­ver ikke at det vi mener er usant skal trek­kes til­ba­ke og stry­kes fra his­to­ri­en. Eller vi har i alle fall ikke retts­lig grunn­lag for et slikt krav.

Con­ti­nue read­ing Intent retts­lig grunn­lag for å kre­ve at Mar­te Michelets bok trek­kes til­ba­ke eller for å kre­ve opp­reis­ning

Exit Siv Jensen

Så har Siv Jen­sen bestemt seg for å si takk for seg i norsk poli­tikk, i alle fall på topp­nivå. Jeg iker ikke FrP og øns­ker alt vondt for det partiet.

Når det er sagt. Jeg er gans­ke impo­nert over det Siv Jen­sen har fått til. Hun fikk en nær­mest umu­lig opp­ga­ve da hun over­tok etter parti­ei­er Carl I Hagen. Han styr­te FrP som sitt eget pri­va­te fore­tak, hva enten det gjaldt å for­hol­de seg fritt til parti­pro­gram­met, eller da han under­slo stor­tings­grup­pens pen­ger og bruk­te det som pri­vat reise­kas­se for seg selv, sin fami­lie og sine ven­ner. Det vil­le ikke være mulig for noen å få den sam­me posi­sjo­nen i FrP som Carl I Hagen had­de. Om det ikke var vans­ke­lig nok i utgangs­punk­tet, har Carl I Hagen bidratt mye til å gjø­re det vans­ke­li­ge­re for Siv Jen­sen, etter at han gjor­de et for­søk på å trek­ke seg tilbake.

Con­ti­nue read­ing Exit Siv Jen­sen

Nye videoforelesninger om hatefulle og diskriminerende ytringer: Rasisme, seksuell legning mm. Samt blasfemi

Det har igjen blitt ons­dag, dagen da jeg under nor­ma­le omsten­dig­he­ter skul­le ha fore­lest om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Men i dis­se koro­na­ti­der er det så mye som ikke er nor­malt, så fore­les­nin­ge­ne er digi­ta­le. Og jeg vel­ger å gjø­re fore­les­nin­ge­ne til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være inter­es­sert i emnet, ikke bare for stu­den­ter som er regist­rert på faget.

De fore­les­nin­ge­ne jeg leg­ger ut den­ne gan­gen er om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Det avslut­tes med en fore­les­ning om blas­fe­mis­ke ytringer.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­ger om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger: Rasis­me, sek­su­ell leg­ning mm. Samt blas­fe­mi

Flere vil tilby juristutdanning — på tide å revurdere holdningen til bachelor / master ved Det juridiske fakultet, UiO?

I Khrono kan vi lese at fle­re uni­ver­si­te­ter “Går til kamp mot «gam­mel­dags» grads­for­skrift”. De øns­ker å til­by under­vis­ning i jus, medi­sin og psy­ko­lo­gi. Det står:

Igjen har blir det reist en debatt om grads­for­skrif­ten, som regu­le­rer hvem som skal få til­by pro­fe­sjons­ut­dan­nin­ger som medi­sin, tann­lege, juss og psy­ko­lo­gi — ofte kost­ba­re utdan­nin­ger, som fører til beskyt­te­de titler.”

Medi­sin, tann­lege og psy­ko­lo­gi er kost­ba­re utdan­nin­ger. Kli­nisk utdan­ning er en del av pro­fe­sjons­stu­die­ne, hvil­ket betyr at man må ha til­strek­ke­lig kli­nisk kapa­si­tet på høyt nivå, for å kun­ne til­by sli­ke utdan­nin­ger. Man kun­ne godt øns­ke at også juris­ter som slip­pers løs på sam­fun­net bur­de ha en form for prak­tisk, kli­nisk erfa­ring, og ikke bare ha teo­re­tis­ke kunns­a­per. Men det er en annen dis­ku­sjon, som jeg lar lig­ge. Slik det er i dag, er det juri­dis­ke stu­di­et bil­lig — kan­skje et av de bil­ligs­te stu­die­ne ved uni­ver­si­te­te­ne. Det er et resul­tat av at de juri­dis­ke fakul­te­te­ne har vært under­fi­nan­siert i alle fall i man­ge tiår. 

Con­ti­nue read­ing Fle­re vil til­by jurist­ut­dan­ning — på tide å revur­de­re hold­nin­gen til bachelor / mas­ter ved Det juri­dis­ke fakul­tet, UiO?

En skitur i Bogstadveien. Føret var trått, men resultatet ble godt

Demon­stran­ter som gikk på ski i Bog­stad­vei­en er fri­fun­net i Oslo ting­rett. Jeg har gjort dom­men til­gjen­ge­lig her (ano­ny­mi­sert).

En grup­pe per­soner, ca 20, gjen­nom­før­te 7. mars 2020 en demon­stra­sjon om klima­pro­ble­me­ne og poli­ti­ker­nes hånd­te­ring av dis­se. Grup­pen til­hør­te Extinc­tion Rebel­lion. Det skul­le være en avslap­pet og humør­fylt demon­stra­sjon. Noen av demon­stran­te­ne skul­le gå på ski i gate­ne med pla­ka­ter – blant annet for å ret­te opp­merk­som­he­ten mot snø­fat­ti­ge vin­tre som føl­ge av klima­end­rin­ger. Demon­stra­sjo­nen var vars­let til politiet.

De holdt en appell på Uni­ver­si­tets­plas­sen, det var der jeg obser­ver­te demon­stran­te­ne den­ne lør­da­gen, og tok blant annet det bil­det jeg har brukt i den­ne saken. Grup­pen bestem­te seg for å fort­set­te turen opp Wer­ge­lands­vei­en og vide­re opp Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en til Major­stue­krys­set. De send­te en SMS til poli­ti­et og var­let om at de fortsatte.

Con­ti­nue read­ing En ski­tur i Bog­stad­vei­en. Føret var trått, men resul­ta­tet ble godt

Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny ons­dag, og tid for å pub­li­se­re fle­re fore­les­nin­ger i den­ne seri­en med video­fore­les­ni­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Vi begyn­ner nå på hoved­de­len om ytrings­fri­he­tens gren­ser. Det­te er inn­le­den­de fore­les­nin­ger, og det er en inn­led­nings­fore­les­ning om hate­ful­le og dis­kri­mi­ne­ren­de ytrin­ger. Først nes­te uke begyn­ner vi å gra­ve oss ned i spørsmålene.

Tema­er for de fore­les­nin­ge­ne som leg­ges ut i den­ne omgang er

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens gren­ser — inn­led­ning. Video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring

Digitale læremidler: Ingen vellykket opprydding ved UiT

Den­ne kom­men­ta­ren sto opp­rin­ne­lig i Khrono 6. febru­ar 2021.

Det kan være behov for opp­ryd­ding på det­te områ­det. Men det bør ikke byg­ge på det man har gjort ved UiT Nor­ges ark­tis­ke universitet.

UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet prø­ver å ryd­de opp i digi­tal jun­gel kun­ne vi lese i Khrono. Det er i alle fall ikke et sær­lig vel­lyk­ket for­søk. De er pre­get av en «kjekt å ha» tanke­gang fra UiT, hvor man vil ha det mes­te for sik­ker­hets skyld, uten sær­lig hen­syn til ansat­tes inter­es­ser og rettigheter.

Det er grunn til å min­ne om utgangs­punk­tet. Opp­havs­ret­ten opp­står hos den eller de som står for den ska­pen­de inn­sat­sen, alt­så de som utar­bei­der under­vis­nings­ma­te­ria­let. Hvis and­re skal over­ta den ret­ten, må det skje ved avta­le. Det er ikke noe et uni­ver­si­tets­sty­re ensi­dig kan fast­set­te gjen­nom å ved­ta ret­nings­lin­jer. Ingen bør inn­gå en avta­le som inne­bæ­rer veder­lags­fri over­dra­gel­se av ret­tig­he­ter til arbeids­gi­ver, slik UiT leg­ger opp til. Digi­tal under­vis­ning UiT prø­ver å ryd­de opp i digi­tal jungel

Con­ti­nue read­ing Digi­ta­le lære­mid­ler: Ingen vel­lyk­ket opp­ryd­ding ved UiT

He’s dead, but he won’t lie down. Om døde forelesere som spøker på video

Vi har kun­ne lese om stu­den­ten Aaron Ansuini ved Concor­dia Uni­ver­sity i Mon­treal, som til sin sto­re for­skrek­kel­se opp­da­get at fore­le­se­ren han så på video døde 2019. Jeg falt for fris­tel­sen til låne tit­te­len på Otto Nil­sens dess­ver­re alt­for aktu­el­le sang. Did­rik Søder­lind skrev nylig en utmer­ket artik­kel om kon­spi­ra­sjo­ner vi ikke ser ut til å bli kvitt. Men som Otto Nil­sen sier i førs­te vers, har han hen­tet tit­te­len fra refren­get i en trall fra det tid­lig tretti­tall. Her er san­gen frem­ført av nå avdøde Otto Nil­sen i NRK i 1982.

Jeg har i utgangs­punk­tet ingen pro­ble­mer med at fore­le­se­re vi ser på video er døde, i alle fall så len­ge de døde etter at de holdt forelesningen. 

Con­ti­nue read­ing He’s dead, but he won’t lie down. Om døde fore­le­se­re som spø­ker på video