Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den time­pla­nen som ble satt opp før lan­det igjen steng­te ned, skul­le jeg ha holdt mine fore­les­nin­ger ons­da­ger 1015–1200. Nå som alle fore­les­nin­ger skal for­mid­les digi­talt er min ambi­sjon å pub­li­se­re fore­les­nin­ger omtrent på det­te tids­punk­tet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digi­tal og snak­ker ikke digi­talt, selv om mine fore­les­nin­ger for­mid­les gjen­nom digi­ta­le kanaler.

Etter en inn­le­den­de run­de, begyn­ner vi nå å nær­me oss de mer juri­dis­ke spørs­mål, som hva som er ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag. Men jeg er også inn­om uli­ke for­mer for ytrin­ger og at ikke alle ytrin­ger har like sterkt vern.

Con­ti­nue read­ing Ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag mm. Nye video­fore­les­nin­ger om ytrings­fri­het