Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den time­pla­nen som ble satt opp før lan­det igjen steng­te ned, skul­le jeg ha holdt mine fore­les­nin­ger ons­da­ger 1015–1200. Nå som alle fore­les­nin­ger skal for­mid­les digi­talt er min ambi­sjon å pub­li­se­re fore­les­nin­ger omtrent på det­te tids­punk­tet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digi­tal og snak­ker ikke digi­talt, selv om mine fore­les­nin­ger for­mid­les gjen­nom digi­ta­le kanaler.

Etter en inn­le­den­de run­de, begyn­ner vi nå å nær­me oss de mer juri­dis­ke spørs­mål, som hva som er ytrings­fri­he­tens retts­li­ge grunn­lag. Men jeg er også inn­om uli­ke for­mer for ytrin­ger og at ikke alle ytrin­ger har like sterkt vern.

https://youtu.be/xwihDcr0smE

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger som er en hur­tig­gjen­nom­gang av de tema­ene som har vært gjen­nom­gått i fore­les­nin­ge­ne. Den  er først og fremst laget for stu­den­ter som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email