He’s dead, but he won’t lie down. Om døde forelesere som spøker på video

Vi har kun­ne lese om stu­den­ten Aaron Ansuini ved Concor­dia Uni­ver­sity i Mon­treal, som til sin sto­re for­skrek­kel­se opp­da­get at fore­le­se­ren han så på video døde 2019. Jeg falt for fris­tel­sen til låne tit­te­len på Otto Nil­sens dess­ver­re alt­for aktu­el­le sang. Did­rik Søder­lind skrev nylig en utmer­ket artik­kel om kon­spi­ra­sjo­ner vi ikke ser ut til å bli kvitt. Men som Otto Nil­sen sier i førs­te vers, har han hen­tet tit­te­len fra refren­get i en trall fra det tid­lig tretti­tall. Her er san­gen frem­ført av nå avdøde Otto Nil­sen i NRK i 1982.

Jeg har i utgangs­punk­tet ingen pro­ble­mer med at fore­le­se­re vi ser på video er døde, i alle fall så len­ge de døde etter at de holdt forelesningen. 

Con­ti­nue read­ing He’s dead, but he won’t lie down. Om døde fore­le­se­re som spø­ker på video