He’s dead, but he won’t lie down. Om døde forelesere som spøker på video

Vi har kun­ne lese om stu­den­ten Aaron Ansuini ved Concor­dia Uni­ver­sity i Mon­treal, som til sin sto­re for­skrek­kel­se opp­da­get at fore­le­se­ren han så på video døde 2019. Jeg falt for fris­tel­sen til låne tit­te­len på Otto Nil­sens dess­ver­re alt­for aktu­el­le sang. Did­rik Søder­lind skrev nylig en utmer­ket artik­kel om kon­spi­ra­sjo­ner vi ikke ser ut til å bli kvitt. Men som Otto Nil­sen sier i førs­te vers, har han hen­tet tit­te­len fra refren­get i en trall fra det tid­lig tretti­tall. Her er san­gen frem­ført av nå avdøde Otto Nil­sen i NRK i 1982.

Jeg har i utgangs­punk­tet ingen pro­ble­mer med at fore­le­se­re vi ser på video er døde, i alle fall så len­ge de døde etter at de holdt forelesningen. 

En av mine favo­rit­ter når det gjel­der fore­les­nin­ger som fin­nes på video, er en serie med seks fore­les­nin­ger som Leo­nard Bern­stein had­de på Har­vard i 1973 om musik­kens utvik­ling, . Her er den førs­te av dis­se forelesningene.

Leo­nard Bern­stein døde i 1990, men det gjør ikke fore­les­nin­ge­ne noe dår­li­ge­re eller mer spooky. Vi ser på klær­ne og håret til stu­den­te­ne at det­te er tid­lig på 1970-tal­let. Det­te bekref­tes også av at Leo­nard Bern­stein røy­ker i studioet/auditoriet. Det vil­le han nep­pe ha kun­net gjø­re i 2021.

I det juri­dis­ke stu­di­et bru­ker vi fort­satt lære­bø­ker skre­vet av Johs Ande­næs, Tor­stein Eck­hoff, Sjur Bræk­hus, Peter Lød­rup og Vig­go Hag­strøm. Ingen av dis­se er len­ger i live. En del av bøke­ne er sene­re opp­da­tert av and­re, men det er ikke så for­skjel­lig fra at and­re sva­rer på spørs­mål knyt­tet til en videoforelesning.

Vi blir lurt av at video er et medi­um som gir inn­trykk av å være aktu­elt og leven­de, mens bøker godt kan være gam­le og “døde”. Det hele koker ned til at vi må være rede­li­ge i hva vi presenterer.

Jeg vet ikke om det fin­nes video­opp­tak av Johs Ande­næs som fore­le­ser. Hos NRK fant jeg ham som del­ta­ker i et dess­ver­re sta­dig aktu­elt Brenn­punkt-pro­gram fra 1996 om den for­fei­le­de nors­ke nar­ko­tika­po­li­tik­ken. Den da 84 år gam­le Johns Ande­næs tok da klar avstand fra det han tid­li­ge­re had­de stått for i nar­ko­tika­poi­tik­ken. Avdøde Nils Chris­tie del­tar også i programmet.

Om vi had­de hatt opp­tak av fore­les­nin­ger med noen av de gam­le stor­he­ter, om tema­er som tiden fort­satt ikke har løpt fra, kun­ne de sik­kert ha vært inter­es­san­te for dagens stu­den­ter. Men vi kan selv­sagt ikke lure stu­den­te­ne ved å pre­sen­te­re det­te som nye fore­les­nin­ger av nåle­ven­de pro­fes­so­rer. Så len­ge vi er ærli­ge om hva vi gjør og ret­tig­he­te­ne hånd­te­res på en ryd­dig måte, er det helt upro­ble­ma­tisk å bru­ke opp­tak av fore­les­nin­ger med avdøde forelesere. 

Print Friendly, PDF & Email