Digitale læremidler: Ingen vellykket opprydding ved UiT

Den­ne kom­men­ta­ren sto opp­rin­ne­lig i Khrono 6. febru­ar 2021.

Det kan være behov for opp­ryd­ding på det­te områ­det. Men det bør ikke byg­ge på det man har gjort ved UiT Nor­ges ark­tis­ke universitet.

UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet prø­ver å ryd­de opp i digi­tal jun­gel kun­ne vi lese i Khrono. Det er i alle fall ikke et sær­lig vel­lyk­ket for­søk. De er pre­get av en «kjekt å ha» tanke­gang fra UiT, hvor man vil ha det mes­te for sik­ker­hets skyld, uten sær­lig hen­syn til ansat­tes inter­es­ser og rettigheter.

Det er grunn til å min­ne om utgangs­punk­tet. Opp­havs­ret­ten opp­står hos den eller de som står for den ska­pen­de inn­sat­sen, alt­så de som utar­bei­der under­vis­nings­ma­te­ria­let. Hvis and­re skal over­ta den ret­ten, må det skje ved avta­le. Det er ikke noe et uni­ver­si­tets­sty­re ensi­dig kan fast­set­te gjen­nom å ved­ta ret­nings­lin­jer. Ingen bør inn­gå en avta­le som inne­bæ­rer veder­lags­fri over­dra­gel­se av ret­tig­he­ter til arbeids­gi­ver, slik UiT leg­ger opp til. Digi­tal under­vis­ning UiT prø­ver å ryd­de opp i digi­tal jungel

I pkt 5.1 står det at opp­ha­ve­ren, alt­så under­vi­se­ren, inne­står for at han/hun har opp­havs­rett til digi­talt under­vis­nings­ma­te­ria­le og har råde­rett over det­te. I van­lig audi­to­rie­un­der­vis­ning har vi etter åvl § 43 en gans­ke omfat­ten­de rett til fritt å bru­ke and­res verk. Den bestem­mel­sen gir ikke rett til å pub­li­se­re det­te på net­tet eller på and­re måter. Mener UiT at de som under­vi­ser i f.eks. kunst­his­to­rie eller musikk, ikke skal kun­ne bru­ke verk­s­ek­semp­ler i sin under­vis­ning, for­di de da ikke vil ha rett til å leg­ge opp­tak ut på nettet?

I pkt 5.9 står det at det er under­vi­se­ren som skal inn­hen­te nød­ven­di­ge til­la­tel­ser der­som tredje­part har opp­havs­ret­tig­he­ter. Det­te er helt uak­sep­ta­belt. Å kla­re­re ret­tig­he­ter er ikke noe som viten­ska­pe­lig ansat­te kan gjø­re med venstre­hånd. Det er noe som kre­ver kunn­skap og pro­fe­sjo­na­li­tet. For­lag bru­ker gans­ke sto­re res­sur­ser på å kla­re­re ret­tig­he­ter. Hvis UiT eller and­re uni­ver­si­te­ter skal leg­ge ut opp­tak av under­vis­ning, så må de også etab­le­re det appa­ra­tet som skal til for å kla­re­re ret­tig­he­te­ne til det som bru­kes. De må også beta­le ret­tig­hets­ha­ver­ne for det­te, om nød­ven­dig. koro­na-semes­ter Fle­re gru­er seg til å under­vi­se digi­talt. — Må bli mer kreative

I pkt 5.5 og 5.6 står det man med sam­tyk­ke fra UiT kan inn­gå avta­le med tredje­part om utgi­vel­se, eller til å gjø­re under­vis­nings­ma­te­ria­le til­gjen­ge­lig på inter­nett. Jeg har ald­ri spurt UiO om sam­tyk­ke til å utgi en lære­bok på et uav­hen­gig for­lag, og kom­mer ald­ri til å gjø­re det, hel­ler ikke om det skul­le være lære­mid­ler i digi­tal form. I og med at bøke­ne alle­re­de fin­nes som ebø­ker, er de utgitt digitalt.

Jeg har gjort man­ge digi­ta­le lære­mid­ler til­gjen­ge­lig for and­re. Det har vært fore­les­ning­sopp­tak, stort sett lyd­opp­tak og noen podkast­se­ri­er som ikke er fore­les­ning­sopp­tak. Under koro­na­ned­steng­nin­gen har jeg valgt å lage fore­les­nings­vidoer til­pas­set medi­et, frem­for opp­tak av van­li­ge fore­les­nin­ger eller live fore­les­nin­ger Zoom eller til­sva­ren­de. Dis­se er gjort til­gjen­ge­lig på semes­ter­si­de­ne for fage­ne, og på YouT­ube for alle som måt­te være inter­es­sert. Jeg har selv­føl­ge­lig ikke spurt UiO om sam­tyk­ke til å gjø­re det­te. Det er jeg og bare jeg som har ret­tig­he­te­ne til det­te mate­ria­le, og om noen skul­le kre­ve at jeg må ha sam­tyk­ke til å pub­li­se­re det, vil­le det vært et alvor­lig inn­grep i min ytringsfrihet.

Etter pkt 6.1 skal UiT ha rett til å redi­ge­re og til­pas­se digi­talt under­vis­nings­ma­te­ria­le. Det er helt uak­tu­elt å gi UiO rett til å redi­ge­re og til­pas­se mine lære­bø­ker, og på helt til­sva­ren­de måte er det helt uak­sep­ta­belt å gi dem rett til å end­re det jeg har gjort til­gjen­ge­lig i digi­tal form. Ingen har rett til å end­re det­te, og den ret­ten får de ikke uten etter sær­skilt avta­le. Men i pkt. 5.2 er UiT så gene­rø­se at de gir opp­ha­ver rett til å opp­da­te­re og end­re sitt eget mate­ria­le. Ingen tren­ger noe sam­tyk­ke fra arbeids­gi­ver for å gjø­re det.

UiT forbeholder seg retten til å fjerne undervisningsmateriale. Det er som å si at de skal kunne fjerne en bok fra markedet. Det vil være et alvorlig inngrep i ytringsfriheten som ikke kan aksepteres.

Olav Tor­vund

Noen bestem­mel­ser er bare intet­si­gen­de, som at UiT har rett til å gjø­re noe til­gjen­ge­lig med sam­tyk­ke. Ja, selv­føl­ge­lig. Hvis man sam­tyk­ker, da har man sam­tyk­ket og man har en avta­le. Det er bare unød­ven­dig fyll­kalk å ta slikt inn i retningslinjer.

Man­ge har for­els­ket seg i Crea­ti­ve Com­mons (CC) lisen­ser, uten å for­stå hva man beve­ger seg ut i. For meg er det uak­tu­elt å pub­li­se­re noe med CC-lisens. Det står under pkt 2 i ret­nings­lin­je­ne at CC-lisens mulig­gjør gra­tis dis­tri­bu­sjon av opp­havs­retts­be­skyt­tet verk. Det er tøv. Jeg har gjort mye gra­tis til­gjen­ge­lig, og det har ald­ri vært og vil ikke være nød­ven­dig med en CC-lisens for å gjø­re det. Det som lig­ger ute på net­tet vil alle kun­ne ha til­gang til, inn­til jeg even­tu­elt vel­ger å trek­ke det til­ba­ke. Stu­den­ter og and­re kan helt lov­lig las­te det ned til pri­vat bruk, og noe mer enn det kan jeg ikke se at de skal ha behov for. UiT har til og med vært så gene­rø­se å ta inn i ret­nings­lin­je­ne pkt 9.3 at stu­den­ter skal ha rett til å ta nota­ter under fore­les­nin­ger, noe stu­den­ter har og all­tid har hatt rett til å gjø­re. Debatt Det er vi som har ret­tig­he­te­ne til digi­talt undervisningsmateriale

Mer­king med Copy­right, som er nevnt i pkt. 5.6, er i prak­sis jåle­te pynt, uten noen som helst retts­lig betyd­ning. Ret­ten til å bru­ke det som er pub­li­sert digi­talt er akku­rat som ret­tig­he­ter til det som er pub­li­sert i lærebøker.

Fore­les­nings­ma­nus er i pkt 2 defi­nert som digi­talt under­vis­nings­ma­te­ria­le. Man­ge lære­bø­ker har blitt utar­bei­det med utgangs­punkt i fore­les­nin­ger, gjer­ne som bear­bei­del­ser av fore­les­nings­ma­nu­skrip­ter. Arbeids­gi­ver har ingen ret­tig­he­ter til disse.

Digi­ta­le foto­gra­fi­er er også inklu­dert. Jeg tar gans­ke man­ge bil­der og har et gans­ke omfat­ten­de bil­led­ar­kiv av mine egne bil­der. Man­ge av dem har jeg tatt med tan­ke på å kun­ne bru­ke dem som illust­ra­sjo­ner i min under­vis­ning. UiO har ikke og vil ikke få ret­tig­he­ter til mine bilder.

I pkt 10.1 for­be­hol­der UiT seg ret­ten til å fjer­ne under­vis­nings­ma­te­ria­le, også det som er pub­li­sert på inter­nett. Det er som å si at de skal kun­ne fjer­ne en bok fra mar­ke­det. Det vil være et alvor­lig inn­grep i ytrings­fri­he­ten som ikke kan aksepteres.

At opp­hør av arbeids­for­hold ikke skal reg­nes som grunn til at opp­ha­ver kan kre­ve å fjer­ne under­vis­nings­ma­te­ria­let (pkt 10.4) er hel­ler ikke aksep­ta­belt. Om jeg vel­ger å la mine video­fore­les­nin­ger være til­gjen­ge­lig på UiOs nett­si­der når jeg slut­ter (pen­sjo­ne­res) om ikke så vel­dig man­ge år, så er det noe som jeg avgjør. Det er også jeg som avgjør om det fort­satt skal være til­gjen­ge­lig på f.eks. YouT­ube. poli­tikk Vil skro­te til­leggs­po­eng og digi­ta­li­se­re all utdanning

I pkt 9.4 heter det at stu­den­ter som del­tar i under­vis­nin­gen sam­tyk­ker at lyd- og video­opp­tak av dem gjø­re til­gjen­ge­lig. Her hiver UiT seg på sli­ke tje­nes­ter som sier at ved å gjø­re bruk av våre tje­nes­ter aksep­te­rer du en lang rek­ke gans­ke ufor­ståe­li­ge vil­kår. Jeg tvi­ler på at man har lov til å set­te som vil­kår at stu­den­ter skal måt­te sam­tyk­ke til det­te for å kun­ne del­ta i under­vis­nin­gen, og der­med ute­luk­ke stu­den­ter som ikke aksep­te­rer det­te fra under­vis­nin­gen. For egen del gjør jeg mine egne fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig. Men jeg gjør ald­ri opp­tak av kurs- og semi­nar­un­der­vis­ning som kre­ver aktiv del­ta­kel­se fra stu­den­ter. Jeg leg­ger ikke ut noen opp­tak av stu­den­ter i noen form.

Det kan være behov for opp­ryd­ding på det­te områ­det. Men det bør ikke byg­ge på det man har gjort ved UiT.

Print Friendly, PDF & Email