En skitur i Bogstadveien. Føret var trått, men resultatet ble godt

Demon­stran­ter som gikk på ski i Bog­stad­vei­en er fri­fun­net i Oslo ting­rett. Jeg har gjort dom­men til­gjen­ge­lig her (ano­ny­mi­sert).

En grup­pe per­soner, ca 20, gjen­nom­før­te 7. mars 2020 en demon­stra­sjon om klima­pro­ble­me­ne og poli­ti­ker­nes hånd­te­ring av dis­se. Grup­pen til­hør­te Extinc­tion Rebel­lion. Det skul­le være en avslap­pet og humør­fylt demon­stra­sjon. Noen av demon­stran­te­ne skul­le gå på ski i gate­ne med pla­ka­ter – blant annet for å ret­te opp­merk­som­he­ten mot snø­fat­ti­ge vin­tre som føl­ge av klima­end­rin­ger. Demon­stra­sjo­nen var vars­let til politiet.

De holdt en appell på Uni­ver­si­tets­plas­sen, det var der jeg obser­ver­te demon­stran­te­ne den­ne lør­da­gen, og tok blant annet det bil­det jeg har brukt i den­ne saken. Grup­pen bestem­te seg for å fort­set­te turen opp Wer­ge­lands­vei­en og vide­re opp Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en til Major­stue­krys­set. De send­te en SMS til poli­ti­et og var­let om at de fortsatte.

Con­ti­nue read­ing En ski­tur i Bog­stad­vei­en. Føret var trått, men resul­ta­tet ble godt