Intent rettslig grunnlag for å kreve at Marte Michelets bok trekkes tilbake eller for å kreve oppreisning

Slekt­nin­ge­ne etter mot­stands­folk som har fått en anta­ge­lig feil­ak­tig omta­le i Mar­te Michelets bok “Hva viss­te hjem­me­fron­ten” har fått John Chris­ti­an Elden til å ras­le med sabe­len på sine veg­ne. Jeg skri­ver “anta­ge­lig feil­ak­tig”. Jeg er ikke his­to­ri­ker og har ikke grans­ket kil­de­ne. Jeg har ikke noe mening om det his­to­ris­ke, men note­rer meg at Mar­te Michelet har bekla­get en del av det som står i boken.

Jeg har tid­li­ge­re truk­ket fram Mar­te Michelets bok og mot­bo­ken som eksemp­ler på hvor­dan ytrings­fri­he­ten fun­ge­rer og skal fun­ge­re. Vi har en ytrings­fri­het som er fast­slått i Grunn­lo­ven § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10. En av ytrings­fri­he­tens begrun­nel­ser er å få fram sann­het. Det­te betyr ikke en sann­het god­kjent av noe sann­hets­mi­nis­te­ri­um, hva enten det er myn­dig­hets­opp­nevnt eller selv­opp­nevnt. Vi står fritt til å ytre oss om det vi mener og tror er sant. Tar vi feil, får and­re ta til mot­mæle og kor­ri­ge­re, slik det et gjort i mot­bo­ken. Vi kre­ver ikke at det vi mener er usant skal trek­kes til­ba­ke og stry­kes fra his­to­ri­en. Eller vi har i alle fall ikke retts­lig grunn­lag for et slikt krav.

Con­ti­nue read­ing Intent retts­lig grunn­lag for å kre­ve at Mar­te Michelets bok trek­kes til­ba­ke eller for å kre­ve opp­reis­ning