I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Koron­pan­de­mi­en kas­ter ikke bare lan­ge skyg­ger inn i 2021. Giro d’I­ta­lia 2020 skul­le ha gått i mai, når det rit­tet plei­er å gå. Rit­tet skul­le ha star­tet med tre etap­per i Ungarn. Slik gikk det ikke. Korona­pan­de­mi­en gjor­de at rit­tet ikke kun­ne gjen­nom­fø­res i mai. De kun­ne hel­ler ikke base­re seg på å besø­ke fle­re land. Rit­tet ble utsatt og Ungarn ble drop­pet. Jeg had­de alle­re­de begynt å lese meg opp på ungarsk vin, så jeg håper Ungarn kom­mer tilbake. 

Rit­tet ble utsatt til okto­ber, klemt inn i en høst­se­song som ble vel­dig trang. Etter alle ryk­te­ne som gikk, skul­le giro­en i 2021 ha star­tet på Sici­lia. Men de valg­te å star­te med tre etap­per på Sici­lia i 2020. Jeg fikk inn­trykk av at de flyt­tet noe av det som var plan­lagt for 2021 fram til 2020. Rit­tet ble gjen­nom­ført i okto­ber, og var ikke fer­dig på det tids­punk­tet de van­lig­vis offent­lig­gjør nes­te års Giro. De annon­ser­te ikke noen dato for offen­tig­gjø­ring av etap­pe­ne for 2021. Jeg sit­ter med et inn­trykk av at de har arbei­det despe­rat med å få etap­pe­ne på plass. De tre førs­te etap­pe­ne ble offent­lig­gjort for en tid siden, og i dag kom resten.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny ons­dag, og jeg har igjen lagt ut noen fore­les­nin­ger i seri­en om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Den­ne gan­gen er det tre fore­les­nin­ger om ære­kren­kel­ser. Det­te er et tema som det kun­ne ha vært skre­vet en egen bok og vært holdt en lang fore­les­nings­se­rie om, men her hol­der jeg meg innen­for ram­men av faget RINF 1100, hvor ære­kren­kel­ser er en av man­ge begrens­nin­ger i ytringsfriheten.

Den førs­te fore­les­nin­gen er om hvil­ke ytrin­ger som kan være kren­ken­de, og den and­re om når i utgangs­punk­tet kren­ken­de ytrin­ger ikke pådrar ansvar. Den tred­je er en menings­yt­ring om hvor­vidt det var rik­tig å avkri­mi­na­li­se­re ærekrenkelser.

Con­ti­nue read­ing Nye video­fore­les­nin­g­rer om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring: Ære­kren­kel­ser