I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Koron­pan­de­mi­en kas­ter ikke bare lan­ge skyg­ger inn i 2021. Giro d’I­ta­lia 2020 skul­le ha gått i mai, når det rit­tet plei­er å gå. Rit­tet skul­le ha star­tet med tre etap­per i Ungarn. Slik gikk det ikke. Korona­pan­de­mi­en gjor­de at rit­tet ikke kun­ne gjen­nom­fø­res i mai. De kun­ne hel­ler ikke base­re seg på å besø­ke fle­re land. Rit­tet ble utsatt og Ungarn ble drop­pet. Jeg had­de alle­re­de begynt å lese meg opp på ungarsk vin, så jeg håper Ungarn kom­mer tilbake. 

Rit­tet ble utsatt til okto­ber, klemt inn i en høst­se­song som ble vel­dig trang. Etter alle ryk­te­ne som gikk, skul­le giro­en i 2021 ha star­tet på Sici­lia. Men de valg­te å star­te med tre etap­per på Sici­lia i 2020. Jeg fikk inn­trykk av at de flyt­tet noe av det som var plan­lagt for 2021 fram til 2020. Rit­tet ble gjen­nom­ført i okto­ber, og var ikke fer­dig på det tids­punk­tet de van­lig­vis offent­lig­gjør nes­te års Giro. De annon­ser­te ikke noen dato for offen­tig­gjø­ring av etap­pe­ne for 2021. Jeg sit­ter med et inn­trykk av at de har arbei­det despe­rat med å få etap­pe­ne på plass. De tre førs­te etap­pe­ne ble offent­lig­gjort for en tid siden, og i dag kom resten.

Jeg har så langt ikke ruk­ket å stu­de­re etap­pe­ne i detalj. Men det åpner med tre etap­per i Pie­mon­te. I den regio­nen plei­er ikke utford­rin­gen å være å fin­ne god vin, men hil­ke viner som skal utelates. 

Giro­en går så ned Pos­let­ten, og er inn­om Par­ma, Bolog­na og Mode­na for å nev­ne noen byer. Jeg for­bin­der dis­se byene mer med mat enn med vin. Men vi skal nok kla­re å fin­ne vin til den­ne maten. 

De etap­pe­ne som føl­ger går for en stor del inne i lan­det, i eller ved foten av Appen­ni­ne­ne. Giro­en er her inn­om noen av de mer jord­skjelv­ut­sat­te områ­der i Italia.

Her kan det være utford­ren­de å fin­ne inter­es­sant vin. Noe av den mest inter­ess­san­te vinen kom­mer fra dis­se områ­de­ne, men det er også deler av dis­se områ­de­ne hvor det er vans­ke­lig å fin­ne spen­nen­de vin. 

Årets Giro går ikke vel­dig lang sør i Ita­lia det­te året. Ved Fog­gia, nord i Pug­lia drei­er Giro­en vest­over for så igjen å set­te kur­sen nordover.

En av regio­ne­ne som strek­ker seg inn i dis­se områ­ene er Tosca­na, en av de sto­re vin­re­gio­ne­ne i Ita­lia. Jeg vil her sær­lig frem­heve 11. etap­pe fra Peru­gia til Mon­tal­ci­no, som arran­gø­ren har valgt å kal­le Brunel­lo di Mon­tal­ci­no Wine Sta­ge.

Vi skal en tur inn­om Vene­to, med mål­gang i Romeo & Julies by Vero­na. Og vi skal inn­om Friuli. 

Avslut­nin­gen blir som den plei­er å være, med har­de fjell­e­tap­per i nord, ispedd noen gans­ke fla­te etap­per. Det er all­tid en utford­ring å fin­ne vin i fjel­le­ne. Første­inn­tryk­ket er at det skal være mulig å fin­ne vin til de fles­te av dis­se etap­pe­ne også. Men her må jeg stu­de­re kar­te­ne mer grundig.

Det er vis­se tra­di­sjo­ner i dis­se sto­re rit­te­ne. Giro d’I­ta­lia har de sene­re år stort sett blitt avslut­tet med en tempo­etap­pe i Mila­no. Slik vil også årets Giro bli avslut­tet. Til tra­di­sjo­nel­le fina­ler hører tra­di­sjo­nel­le viner. Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin, Fran­ciacor­ta pro­du­se­res ikke så langt fra Mila­no. Det blir nok Fran­ciacor­ta til fina­len også i årets Giro.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email