Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny ons­dag, og jeg har igjen lagt ut noen fore­les­nin­ger i seri­en om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Den­ne gan­gen er det tre fore­les­nin­ger om ære­kren­kel­ser. Det­te er et tema som det kun­ne ha vært skre­vet en egen bok og vært holdt en lang fore­les­nings­se­rie om, men her hol­der jeg meg innen­for ram­men av faget RINF 1100, hvor ære­kren­kel­ser er en av man­ge begrens­nin­ger i ytringsfriheten.

Den førs­te fore­les­nin­gen er om hvil­ke ytrin­ger som kan være kren­ken­de, og den and­re om når i utgangs­punk­tet kren­ken­de ytrin­ger ikke pådrar ansvar. Den tred­je er en menings­yt­ring om hvor­vidt det var rik­tig å avkri­mi­na­li­se­re ærekrenkelser.

Da vi nå har en debatt om blant annet ære­kren­kel­ser i sam­men­heng med Mar­te Michelets bok “Hva viss­te hjem­me­fron­ten”, tar jeg med len­ker til mine to tid­li­ge­re kom­men­ta­rer til den­ne saken: “Mar­te Michelet og ytrings­fri­he­ten” og “Intent retts­lig grunn­lag for å kre­ve at Mar­te Michelets bok trek­kes til­ba­ke eller for å kre­ve opp­reis­ning”. Den saken rei­ser først og fremst spørs­mål om vern for avdøde per­soners ære. Det­te er et tema jeg vil kom­me til­ba­ke til med en fel­les behand­ling av avdø­des vern, etter å ha vært gjen­nom pri­vat­li­vets fred, ret­ten til eget bil­de og per­son­vern. Stay tuned!

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repe­ti­sjons­fore­les­nin­ger som er en hur­tig­gjen­nom­gang av de tema­ene som har vært gjen­nom­gått i fore­les­nin­ge­ne. Den  er først og fremst laget for stu­den­ter som skal opp til eksa­men i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email