Mer Marte Michelet: Erstatning for skade på forfedres rykte?

Er det egent­lig mulig å kre­ve erstat­ning hvis noen ska­der dine for­fed­res ryk­te? spør Aften­pos­ten. Jeg har tid­li­ge­re svart nei på det­te spørs­må­let, både i den­ne blog­gen og i Aften­pos­ten. De kren­ke­des advo­kat, John Chris­ti­an Elden sier det­te til Aften­pos­ten:

Det er et retts­lig spørs­mål om den­ne 15-års­fris­ten også avgren­ser neg­a­tivt når opp­reis­ning kan til­kjen­nes. Etter å ha gått gjen­nom retts­kil­de­ne har vi kom­met til at det­te er et spørs­mål det er mulig å pro­se­de­re for retten.”

Det er i alle fall noe de ikke bør vin­ne fram med. Retts­lig sett er det uhold­bart. Grunn­lo­ven § 100 sier at inn­skren­kin­ger i ytrings­fri­he­ten skal være fast­satt i lov. Det sam­me står i Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen art 10. Opp­reis­ning for kren­kel­se av avdøde per­soner vil uten tvil være en inn­skren­king av ytrings­fri­he­ten, og det kre­ver hjem­mel i lov. Den lov­be­stem­mel­sen vi har er ska­des­er­stat­nings­lo­ven § 3–6a, som gir hjem­mel for å kre­ve opp­reis­ning for kren­kel­ser der­som den kren­ke­de døde mind­re enn 15 år før kren­kel­sen. Noen lov­hjem­mel for å kre­ve opp­reis­ning for kren­kel­ser av per­soner som døde tid­li­ge­re enn det­te, fin­nes ikke.

Con­ti­nue read­ing Mer Mar­te Michelet: Erstat­ning for ska­de på for­fed­res ryk­te?