Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

I dis­se koro­na­ti­der har vi blitt hen­vist til å gjen­nom­føre under­vis­nin­gen digi­talt. Våre audi­to­ri­er, i alle fall våre nyere auti­d­o­ri­er, er utstyrt med video­ka­me­ra­er. Vi har, i alle fall i peri­oder, kun­net gå i et tomt audi­to­ri­um og fore­le­se for vidoe­ka­me­ra­et. Det har jeg ikke for­søkt. Jeg har opp­tak fra noen fore­les­nin­ger jeg har holdt for stu­den­ter. De synes jeg fun­ge­rer dår­lig som opp­tak. Det­te er et eksem­pel på et slikt opp­tak, som jeg litt mot­vil­lig tar med. For i den for­men blir det ikke god undervisning.

De kan være greie nok til repe­ti­sjon, og som en nød­løs­ning hvis man ikke har kun­net være til ste­de. Men i alle fall jeg hen­ven­der meg ikke til vidoe­ka­me­ra­et når jeg fore­le­ser. Jeg tryk­ker “record”, og prø­ver å hol­de meg på den områ­det som kame­ra­et fan­ger inn. Jeg fore­le­ser for stu­den­te­ne i audi­to­ri­et, ikke for kameraet. 

Con­ti­nue read­ing Hjem­me­lag­de fore­les­nings­vi­deo­er. Noen erfa­rin­ger og tips