Gi tax-free kvote til togreisende

Jada, det er et tåpe­lig for­slag. Men det er ikke mer tåpe­lig enn at folk som ankom­mer med fly fra utlan­det beløn­nes med å kun­ne kjø­pe tax-free varer når de lan­der på en norsk fly­plass. Det er ingen grunn til at folk som ankom­mer på miljø­venn­lig vis skal behand­les dår­li­ge­re enn de som rei­ser på mest miljø­ska­de­li­ge vis. Jeg mener tax-free sal­get er menings­løst, men så len­ge det består bør det ikke bare bru­kes for å pro­mo­te­re miljø­ska­de­li­ge reisemåter.

I alle fall for vin og brenne­vin kan det­te gjø­res enklt. Man får en vouch­er, gjer­ne digi­tal, som kan løses inn på den enkel­tes loka­le Vin­mono­pol innen en viss frist, slik at man kan hand­le avgifts­fritt. Det er ikke noe mer tåpe­lig enn at folk som kan vise fram et board­ing­kort som viser at de ha ankom­met fra utlan­det, kan hand­le avgifts­fritt på Gar­der­moen og and­re flyplasser.

Vi kan også opp­ret­te tax-free butik­ker på de størs­te jern­bane­sta­sjo­ne­ne som mot­tar uten­lands­tog. Det vil i alle fall omfat­te Oslo S og Trond­heim. Kan­skje også Nar­vik, noen sta­sjo­ner i Øst­fold og langs Kongs­vin­ger­ba­nen. Man kan også ha for­hånds­be­stil­ling av varer, som utle­ve­res ved ankomst på angitt stasjon.

Con­ti­nue read­ing Gi tax-free kvo­te til tog­rei­sen­de