Gi tax-free kvote til togreisende

Jada, det er et tåpe­lig for­slag. Men det er ikke mer tåpe­lig enn at folk som ankom­mer med fly fra utlan­det beløn­nes med å kun­ne kjø­pe tax-free varer når de lan­der på en norsk fly­plass. Det er ingen grunn til at folk som ankom­mer på miljø­venn­lig vis skal behand­les dår­li­ge­re enn de som rei­ser på mest miljø­ska­de­li­ge vis. Jeg mener tax-free sal­get er menings­løst, men så len­ge det består bør det ikke bare bru­kes for å pro­mo­te­re miljø­ska­de­li­ge reisemåter.

I alle fall for vin og brenne­vin kan det­te gjø­res enklt. Man får en vouch­er, gjer­ne digi­tal, som kan løses inn på den enkel­tes loka­le Vin­mono­pol innen en viss frist, slik at man kan hand­le avgifts­fritt. Det er ikke noe mer tåpe­lig enn at folk som kan vise fram et board­ing­kort som viser at de ha ankom­met fra utlan­det, kan hand­le avgifts­fritt på Gar­der­moen og and­re flyplasser.

Vi kan også opp­ret­te tax-free butik­ker på de størs­te jern­bane­sta­sjo­ne­ne som mot­tar uten­lands­tog. Det vil i alle fall omfat­te Oslo S og Trond­heim. Kan­skje også Nar­vik, noen sta­sjo­ner i Øst­fold og langs Kongs­vin­ger­ba­nen. Man kan også ha for­hånds­be­stil­ling av varer, som utle­ve­res ved ankomst på angitt stasjon.

I dag blir vi lurt av av at det er “avgifts­fritt”. Sal­get gir stor for­tje­nes­te til de som dri­ver butik­ke­ne, som pri­ser akku­rat så høyt at vi like­vel tror vi spa­rer mye pen­ger på å hand­le hos dem. Avinor tar godt betalt for at de skal kun­ne sel­ge på deres fly­plas­ser, og det­te er en skatt vi beta­ler som går til å hol­de liv i ulønn­som­me fly­plas­ser i Nor­ge. Med sprit og tobakk skal lan­det byg­ges. Det vil­le vært bed­re om inn­tek­ter fra et slikt salg vil­le gå til å opp­rett­hol­de og videre­ut­vik­le jern­bane­lin­jer som ikke løn­ner seg, frem­for å sti­mu­le­re til mer milj­ska­de­lig transport.

Det er et gene­relt pro­blem at Avinor kan ope­re­re som en stat i sta­ten, med egne avgif­ter som de kan bru­ke til egne for­mål, uav­hen­gig av sam­fun­nets øvri­ge prio­ri­te­rin­ger. Jeg tror det­te også gjel­der for en del havne­myn­dig­he­ter, men det lar jeg lig­ge i den­ne omgang. Drift av fly­plas­ser bør beta­les gjen­nom lan­dings­av­gif­ter m.m., som vil føre til høy­ere fly­pri­ser. Det er helt greit at fly­pri­ser ikke skal sub­si­di­e­res gjen­nom salg av helse­ska­de­li­ge produkter. 

Vi unn­går nep­pe en form for avgifts­fri import, og det er nok hel­ler ikke øns­ke­lig. Innen­for EU har man rau­se kvo­ter. Men det­te er basert på at man har betalt avgift i det lan­det hvor varen er kjøpt. For­skjel­ler i avgifts­nivå og gene­relt kost­nads­nivå vil gjø­re at man fort­satt vil kun­ne spa­re noe ved å hand­le vis­se varer i and­re land. Om jeg har for­stått utgangs­punk­tet rett (her har jeg ikke satt meg inn i detal­jer), kan vi ta med oss varer kjøpt i utlan­det avgifts­fritt inn i lan­det, opp til et visst beløp. Jeg er redd det har hendt at jeg har hatt med varer for mer enn til­latt beløp. Kvo­ten for sær­lig avgifts­be­lag­te varer er egent­lig en begrens­ning innen­for den­ne total­kvo­ten. Vi kan ikke bru­ke hele belø­pet til å ta inn tobakk eller brennevin.

Så vidt jeg vet har man “all­tid” kun­net kjø­pe varer avgifts­fritt når dis­se skal tas ut av lan­det. Skip i uten­riks­fart, fly­sel­ska­per etc har kun­net hand­le inn på sli­ke vil­kår. De vil­le også kun­ne ha hand­let i and­re land de anlø­per. Det­te er ikke åpent for alle og enhver. Når jeg rei­ser til utlan­det kan jeg ikke fritt kjø­pe avgifts­frie varer som jeg skal ta med ut. Men ord­nin­gen er for­bru­ker­til­pas­set ved avgifts­fritt salg ved utrei­se fra fly­plas­ser, ombord på fer­jer i uten­riks­fart etc. 

Det fin­nes fort­satt tax-free utsalg på fly­plas­ser i EU, selv om det ikke len­ger er noen tax-free salg ved rei­ser mel­lom EU-land. Det er folk som rei­ser ut av EU, f.eks. til Nor­ge, som kan hand­le avgifts­fritt. Om det er noen pris­for­skjell av betyd­ning sam­men­lig­net med om man beta­ler EU-pris, har jeg ikke tatt meg bry­et med å under­sø­ke. Jeg tror like­vel at det sær­lig er mulig­he­ten for å kjø­pe avgifts­fritt ved ankomst som sti­mu­le­rer til å kjø­pe en del eks­tra, i alle for oss som rei­ser gans­ke mye — og som er den grup­pen som sær­lig beløn­nes gjen­nom den­ne ordningen. 

Sta­dig ofte­re går jeg for egen del bare gjen­nom tax-free butik­ken uten å kjø­pe noe, selv om alle fly­plas­ser er desig­net ut fra et “led oss inn i fris­tel­se” prin­sipp. Vi må gå gjen­nom tax-free butik­ken enten vi vil hand­le eller ikke. Jeg røy­ker ikke og drik­ker lite brenne­vin. Det hen­der jeg kjø­per med meg noen flas­ker vin og noen esker sjo­ko­la­de. Men vi spa­rer som regel ikke vel­dig mye på det, og den inn­spa­rin­gen er ofte ikke verdt bry­et med mer å dra på. Det hen­der jeg kjø­per øl når jeg flyr ut fra Brus­sel. Ikke for­di det er bil­lig, men for­di de har et utvalg av inter­es­sant, bel­gisk øl.

Før det ble så strengt med hva vi får lov til å ha i hånd­ba­ga­sjen, had­de jeg ofte med noen flas­ker vin hvis jeg had­de vært i et vin­pro­du­se­ren­de land. Ikke for­di det var bil­lig, men for­di vin fra ste­det jeg had­de vært var en fin sou­ve­nir. På det som fin­nes av tax-free butik­ker har det stort sett bare et stan­dar­di­sert utvalg av best­sel­ler­vin, og det er ikke bry­et verdt å bære med seg dette. 

Uan­sett: Det er den beløn­nin­gen vi får ved å kun­ne hand­le avgifts­fritt ved ankomst som vir­ke­lig får fram tåpe­lig­he­ten i hele ord­nin­gen. Det­te bør avvik­les, selv om vi i prak­sis ikke kan sten­ge for all avgifts­fri import. Men så len­ge reise­be­løn­nin­gen består, bør den ikke være for­be­holdt oss som gjer­ne rei­ser på den minst miljø­venn­li­ge måten. 

Togressurser på nett

Her er noen nyt­ti­ge res­sur­ser for de som vil vite mer om tog. (Den­ne lis­ten er som norsk jern­bane: Mange­full, og byg­ges lang­somt ut.)

  • Tog og løk. Om rei­se, mat og mye annet, og drøm­men om en tysk løkfe­sit­val. Kris­ti­an Skjel­lum Aas’ blogg. Kris­ti­an er man­nen bak den popu­læ­re grup­pen “Tog­fe­rie” på Face­bo­ok, og er en vik­tig infor­ma­sjons­for­mil­der for alle som liker å rei­se med tog.
  • Reisemedtog.no. Reisemedtog.no er en uav­hen­gig nett­side om tog.
  • The Man in Seat Six­ty-One.  Meget vel­in­for­mert tog­b­logg, laget av en per­son som nok er mer opp­tatt av tog enn av webdesign. 

Print Friendly, PDF & Email