NRK som reklamekanal for NRK-medarbeideres bokprosjekter

Så skjed­de det igjen. En NRK-med­ar­bei­der som har skre­vet en reise­bok om Nor­ge fikk sende­tid i Dags­re­vey­en hvor boken ble pre­sen­tert som en nyhets­sak. Han har visst­nok også fått sende­tid i and­re NRK-programmer. 

Det­te skjer alt­for ofte, og er et alvor­lig etisk pro­blem for NRK. Dagens prak­sis er uak­sep­ta­bel. En av de bok­lan­se­rin­ger jeg hus­ker at jeg sær­lig rea­ger­te på, var da Jon Alm­ås had­de skre­vet sin vaske­bok. Om jeg hus­ker rett, fikk han snak­ke om den­ne hos Skav­lan, den gang det­te var et NRK-pro­gram. Et totalt uin­ter­es­sant bok­pro­sjekt som fikk en viss opp­merk­som­het for­di boken var skre­vet av en NRK-kjendis.

Vi unn­går ikke at kjen­di­s­er får stør­re opp­merk­som­het om sine bøker og and­re pro­sjek­ter, også i det sta­dig mer kjen­dis­fo­ku­ser­te NRK. Noen gan­ger kan også bøker skre­vet av NRK-med­ar­bei­de­re være verdt å pre­sen­te­re ut fra en jour­na­lis­tisk vur­de­ring. Men ters­ke­len for å gjø­re det­te i NRK bør være sær­de­les høy. Utgangs­punk­tet bør være at NRK-med­ar­bei­de­res bøker ikke skal omta­les i NRK. Hvis det like­vel skal skje, bør det kla­re­res høyt oppe i orga­ni­sa­sjo­nen, også med etik­k­an­svar­lig i NRK

Print Friendly, PDF & Email