Frustrasjoner over nye IT-løsninger. Nytt økonomisystem

I 2020 vei­le­det jeg en mas­ter­stu­dent ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Sli­ke vei­led­ning­sopp­drag er ikke vel­dig godt betalt, så det er ikke noe jeg påtar meg for pen­ge­nes skyld. UiB had­de tatt i bruk nytt lønns- og per­so­nal­sys­tem fra Direk­to­ra­tet for for­valt­ning og øko­nomi­sty­ring, som har nett­adres­sen dfo.no. Fra 3. mai tar Uni­ver­si­te­tet i Oslo i bruk det sam­me sys­te­met, noe som ble en påmin­nel­se for meg. Det er ikke helt uvan­lig at UiO er tre­ge­re enn UiB når det gjel­der å ta i bruk sli­ke løs­nin­ger. Nå er det visst, ikke over­ras­ken­de, pro­ble­mer med sys­te­met, og UiB er visst litt nølen­de med å si at de egent­lig har tatt det i bruk. Og jeg lurer på hvor man­ge nye direk­to­ra­ter, med der­til­hø­ren­de direk­tø­rer, vi egent­lig trenger. 

Jeg fikk på et tids­punkt, jeg har glemt om det var mot slut­ten av 2020 eller på begyn­nel­sen av 2021, en epost fra en eller annen epost­adres­se @dfo.no, hvor det sto at jeg had­de en arbeids­kon­trakt til sig­ne­ring på en eller annen weba­dres­se hos dfo.no. Det var ikke noe i den mel­din­gen som sa hva slags arbeids­kon­trakt det gjaldt eller med hvem.

Det er ele­men­tær IT-sik­ker­het at man ikke klik­ker på len­ker til ukjen­te weba­dres­ser i epost­mel­din­ger fra ukjen­te avsen­de­re. Så jeg klik­ket selv­føl­ge­lig ikke på len­ken i den mel­din­gen. Jeg fikk nok noen påmin­nel­ser fra UiB sene­re, så jeg for­sto hva det­te gjaldt. Men det ble lig­gen­de. Skje­ma­er har ald­ri vært min ster­kes­te side — jeg har sik­kert tapt en del pen­ger gjen­nom åre­ne ved ikke å sen­de inn sli­ke. Men da vi fikk en rek­ke påmin­nel­ser om det, tenk­te jeg at jeg fikk fin­ne til­ba­ke til den­ne arbeids­kon­trak­ten og sen­de den inn. Nå er det gjort. Jeg kom­men­ter­te det over­for saks­be­hand­ler ved UiB, som kun­ne for­tel­le at jeg ikke var den enes­te som had­de rea­gert på den­ne måten. Det var gans­ke man­ge som ikke had­de klik­ket på den lenken.

Når man har laget et eget direk­to­rat for for­valt­ning og øko­nomi­for­valt­ning, bur­de de for­stå at oppe­gå­en­de folk ikke klik­ker på len­ker i mel­din­ger fra ukjen­te avsen­de­re, når det ikke er noen for­kla­ring som iden­ti­fi­se­rer hva det­te drei­er seg om. Det er gans­ke utro­lig at et direk­to­rat av den­ne type sen­der ut sli­ke meldinger. 

UiB bru­ker en sige­rings­tje­nes­te fra Pos­ten hvor man kan sig­ne­re med BankID. Det er et pro­blem at BankID bru­kes til sta­dig fle­re for­mål som tje­nes­ten ikke ble utvik­let for, men det spørs­må­let lar jeg lig­ge. Etter å ha sig­nert tok det ikke lang tid før det kom en epost­mel­ding fra Pos­ten om at jeg bur­de få meg Digi­post. Det har jeg blitt opp­ford­ret til man­ge gan­ger tid­li­ge­re, og jeg har fort­satt ikke sett hva som måt­te være poen­get med det. Jeg kun­ne få den sig­ner­te arbeids­kon­trak­ten i Digi­post. Jeg ser ikke poen­get med det, men de kun­ne godt ha sendt den som van­lig epost, så kun­ne jeg ha arki­vert den der jeg arki­ve­rer opp­drags­av­ta­ler — jeg er fak­tisk flin­ke­re til det enn til å sen­de inn skje­ma­er. Hva som skjer når jeg ikke opp­ret­ter Digi­post, vet jeg ikke. Kan­skje får jeg ikke den sig­ner­te avta­len. Hvis jeg bare får pen­ge­ne, er det ikke så nøye med en avta­le om noe få tusen kroner.

Jeg får en del mel­din­ger sendt til Altinn.no. Der kom­mer selv­føl­ge­lig alt som gjel­der skatt, men også det som gjel­der regist­re­ring når man er nærings­dri­ven­de i et beskje­dent omfang, og nabo­vars­ler kom­mer i Alt­ninn. Siden jeg alle­re­de bru­ker Alt­inn til skatte­mel­ding (selv­an­gi­vel­se) og en del annen skat­te- og avgifts­rap­por­te­ring, er jeg inn­om der fra tid til annen, om enn ikke sær­lig ofte. Jeg plei­er å få en epost fra Alt­inn som vars­ler om at nå har det kom­met et nabo­var­sel, at skatte­mel­ding er klar til kontroll/utfylling, osv. Så da kan jeg log­ge meg inn og sjek­ke det. 

Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang har sagt at jeg vil bru­ke Alt­inn eller har teg­net noen form for abon­ne­ment. Jeg har bare tatt det i bruk. Det er ikke usann­syn­lig at jeg en gang tok det i bruk for­di det var en sene­re inn­le­ve­rings­frist for nærings­dri­ven­de hvis man send­te inn selv­an­gi­vel­sen elekt­ro­nisk og ikke på papir. Jeg har i alle fall brukt den tje­nes­ten i noen år. Man kan sik­kert mene mye om Alt­inn, men det skal jeg ikke gjø­re nå. 

Jeg har til nå ikke tatt i bruk det nye stys­te­met ved UiO, og jeg vet ikke om UiO også kom­mer til å bru­ke en sig­ne­rings­tje­nes­te fra Pos­ten. Det er kan­skje en del av sys­te­met. Så da er det vel grunn til å fryk­te mye rekla­me for Digi­post i tiden som kommer. 

Det som for meg er ufor­ståe­lig for meg er at en offent­lig etat som Posen skal utvik­let og aggres­sivt mar­keds­føre en tje­nes­te som Digi­post, når i alle fall man­ge av oss alle­re­de bru­ker tje­nes­ten Alt­inn fra en annen offen­lig etat. Jeg har i alle fall ikke klart å se at jeg har noe behov for Digi­post ved siden av van­lig epost­adres­se og Alt­inn. Jeg har en jobb-epost ved UiO, og jeg har fle­re pri­va­te epost­kon­ti, hvor­av noen er dedi­kert til bestem­te for­mål for å begren­se meng­den epost til min van­li­ge epost­adres­se. Og jeg har Alt­inn. Jeg kan ikke se at jeg har behov for Pos­tens Digi­post ved siden av dette. 

Print Friendly, PDF & Email