En kamel slapp gjennom nåløyet og ble frikjent. Fuck politiet.

Rap­pe­ren Mar­cus Kabelo Møll Mosele, som kal­ler seg Kame­len, ble i 23.september 2020, i Kris­tian­sand ting­rett dømt for å ha sagt “Fuck poli­ti­et” under en kon­sert i Kris­tian­sand. Han anket saken, og han er nå fri­kjent av Agder lag­manns­rett ved en dom 22. april 2021. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert ting­ret­tens dom. Siden han selv har bidratt til å ska­pe blest om saken, ser jeg ikke noe stort poeng i å ano­ny­mi­se­re den­ne gangen. 

Jeg liker resul­ta­tet i lag­manns­ret­tens dom. Men dess­ver­re er ikke begrun­nel­sen for resul­ta­tet sær­lig inter­es­sant. Saken ble avgjort på spørs­må­let om Kame­len had­de hand­let for­sett­lig, som var et spørs­mål om bevis. I ting­ret­tens avgjø­rel­se står det:

Ret­ten er etter bevis­før­se­len over­be­vist om at til­tal­te først begyn­te å rope «fuck poli­ti» etter at han så politi­tje­neste­men­ne­ne i uni­form inne på utestedet.”

I lag­manns­ret­tens avgjø­rel­se gjen­gis Kame­lens for­kla­ring slik:

Mosele har for­klart at han ikke men­te å for­ulem­pet de to tje­neste­men­ne­ne ved å rope «fuck poli­ti». Han viss­te ikke at poli­ti­et var i loka­let. Han ble ikke opp­merk­som på det­te før de tok tak i ham for å føre ham ut. Han stop­pet da å rope. Han benek­ter at hans rop var ment som en for­nær­mel­se av de to tje­neste­men­ne­ne. Opp­tre­de­nen var en ordi­nær del av show­et hans og ikke ret­tet mot noen bestemt person.”

Vide­re skri­ver lagmannsretten:

Ved bevis­vur­de­rin­gen leg­ger lag­manns­ret­ten til grunn det straffe­retts­li­ge prin­sip­pet om at enhver rime­lig tvil om fak­tum ved vur­de­rin­gen av skyld­spørs­må­let skal kom­me til­tal­te til gode. 

Ut fra for­kla­rin­gen til Mosele og vitne­for­kla­ring­fra hans mana­ger karak­te­ri­se­res den hip­hopp-sjan­ge­ren Mosele utøver ‑gate-rapp ‑av sam­funns­kri­tis­ke teks­ter med angrep og neg­a­ti­ve karak­te­ris­tik­ker av myn­dig­hets­or­ga­ner, bl.a. av poli­ti­et. Kri­tik­ken av poli­ti­et ved bruk av uttryk­ket «fuck the police», star­tet alle­re­de i 1988 da den ame­ri­kans­ke grup­pen N.W.A. lan­ser­te en låt med den­ne tit­te­len. Fra­sen har sene­re fått fot­fes­te i kunst­for­men og bru­kes på kon­ser­ter av rap­par­tis­ter i både inn-og utland som et uttrykk for en kri­tikk av «sys­te­met», også av politi­eta­ten. Lag­manns­ret­ten for­står Mose­les for­kla­ring slik at han bru­ker uttryk­ket på sam­me måte i sine opp­tre­de­ner og tekster. 

Vide­re leg­ger lag­manns­ret­ten til grunn at Mosele i sine show ofte lar seg bære rundt i loka­let av pub­li­kum sam­ti­dig som han roper ut uli­ke ting som gjen­tas av til­hø­rer­ne, alt i takt med ryt­me­ne fra musik­ken. Menin­gen er å ska­pe en sam­hand­ling mel­lom artist og pub­li­kum. Han bru­ker «sta­ge dive» og «crowd surf» som en over­gang mel­lom låter. Uttryk­ke­ne han bru­ker under «sur­fin­gen» kan­ha til­knyt­ning til kom­men­de eller nylig gjen­nom­før­te sang­teks­ter på sce­nen. Ikke sjel­dent roper han i den­ne for­bin­del­sen «fuck poli­ti». «Crowd surf» er såle­des en del av hans kon­sert før han ven­der til­ba­ke på sce­nen igjen etter dette. 

Lag­manns­ret­ten leg­ger vide­re til grunn til­tal­tes for­kla­ring om at han ved den aktu­el­le anled­nin­gen ikke var kjent med at poli­ti­et var i loka­let da han gikk på sce­nen. Poli­ti­et var ikke en del av arran­gø­rens vakt­styr­ke. Det er hel­ler ikke opp­lys­nin­ger som til­si­er at Mosele had­de infor­ma­sjon om at poli­ti­et had­de kom­met til ste­de på grunn av ordensforstyrrelser.”

Det fort­set­ter med noe om at lys­for­hol­de­ne i loka­let var sli­ke at Kame­len vans­ke­lig kun­ne se at det var poli­ti i loka­let, og det sies noe om et gans­ke dår­lig video­opp­tak av hen­del­sen. Jeg sit­ter med det inn­trykk at ting­ret­ten gans­ke ukri­tisk har tatt politi­tje­neste­men­nens for­kla­rin­ger for god fisk, mens lag­manns­ret­ten har hatt en bre­de­re og mer kri­tisk bevisvurdeirng.

Lag­manns­ret­ten unn­går der­med å ta stil­ling til det prin­si­pi­el­le spørs­må­let, som er hoved­grun­nen til at jeg har inter­es­sert meg for saken: Er det en straff­bar for­ulem­ping av offent­lig tje­neste­mann å si “Fuck poli­ti­et”, eller er det noe som lig­ger innen­for ytrings­fri­he­ten? Jeg mener at det lig­ger innen­for vår ytrings­fri­het å si det­te om poli­ti­et. Jeg har rede­gjort nær­me­re for det i omta­len av ting­ret­tens dom, og gjen­tar bare det­te utdra­get var Høy­este­retts dom Rt-2003–948, som rik­tig­nok gjaldt et annet spørs­mål. Men syns­punk­te­ne bør være rele­van­te også i en sak som denne:

Det er i retts­prak­sis slått fast at det må stil­les sær­li­ge krav til politi­tje­neste­menn i for­bin­del­se med deres tje­neste­ut­øvel­se, og at selv­be­hers­kel­se både er en yrkes­etisk plikt og en del av den fag­li­ge fer­dig­het som en politi­mann skal besit­te, jf. blant annet Rt-1983–375. Politilo­ven av 1995 end­rer ikke dette.”

Et pro­fe­sjo­nelt poli­ti bør tåle å høre noen skjells­ord, selv om de selv­sagt ikke behø­ver å like det. Men akku­rat det­te sier ikke lag­manns­ret­ten noe om. Siden det er ulik vur­de­ring av sakens bevi­ser som har vært avgjø­ren­de, er det lite sann­syn­lig at saken vil bli tatt til behand­ling i Høy­este­rett, om poli­ti­et mot for­mod­ning skul­le anke saken. Det er ingen bevis­før­sel i Høy­este­rett, og de må leg­ge til grunn det fak­tum som lag­manss­ret­ten anså som bevist. 

Print Friendly, PDF & Email