I vini del Giro d’Italia 2021. 1. etappe: Torino-Torino ITT

Intet galt om klas­si­ker­ne. Men det er nå syk­kel­ses­on­gen vir­ke­lig star­ter, i alle fall for meg. Jeg håper at Giro d’I­ta­lia og sene­re grand tours lar seg gjen­nom­føre som planlagt. 

Årets Giro star­ter med en 9 km pro­log inne i Tori­no. Jeg har ald­ri fått helt tak i gren­sen for når man kal­ler noe en pro­log og når man kal­ler det en tempo­etap­pe. Det er uan­sett en kort tempo­etap­pe, enten kan kal­ler den det ene eller det and­re. Det er en flat etap­pe med hoved­ret­ning svakt ned­over. Mål­gang er 17 meter lave­re enn start, og det er ikke noen stig­nin­ger (eller utfor­kjø­rin­ger) av betyd­ning. Det er sik­kert man­ge som øns­ker å mar­ke­re seg, og far­ten kom­mer til å bli stor. Vin­ne­ren av dagens etap­pe kan ikle seg den rosa leder­trøy­en i mor­gen. Jeg sto gans­ke tett på en gans­ke skarp sving under pro­lo­gen i Her­ning da Giro d’I­ta­lia star­tet i Dan­mark i 2012. Det var skum­melt å se hvor stor fart de had­de og hvor tett på van­tet de var i utgan­gen av den svin­gen. Det gikk hel­dig­vis bra da, og vi får håpe det går bra den­ne gan­gen også. 

Tori­no er hoved­ta­den i Pie­mon­te og Ita­lias indu­stri­ho­ved­stad. Pie­mon­te er Ita­lias kan­skje mest inter­es­san­te vin­om­rå­de. Jeg tar med et bil­de av Cas­tel­lo del Valen­ti­no, det gam­le konge­slot­tet, hvor mel­lom­ti­den på pro­lo­gen tas.

Pro­lo­gen går inne i selve byen Tori­no, og der dyr­kes det ikke mye vin. Vi må litt ut av byen for å fin­ne drikke.

En pro­log blir nær­mest en ape­ri­tiff til rit­tet, og da kan det pas­se med en ape­ri­tiff i glas­set også. Jeg synes den bes­te aper­tif­fen er en god mus­se­ren­de vin. Til åpnin­gen på Giro d’I­ta­lia i Tori­no må det bli en mus­se­ren­de vin fra Pie­mon­te. Giro d’I­ta­lias far­ge er rosa, så da bør det bli en rosé mus­se­ren­de fra områ­det. Mitt valg falt på Cuva­ge Rosé Brut. Den er ikke laget i Tori­no, men i alle fall fra Peimon­te. Den er laget av Pie­mon­tes mes kjen­te røde/svarte drue: Neb­bio­lo, og den er klas­si­fi­sert som Neb­bio­lo d’Alba. Vinen er laget på tra­di­sjo­nelt vis, atlså med andre­gangs gjæ­ring på flas­ke — som f.eks. i Champagne. 

Jeg har for­søkt å fin­ne ut mer om hvor­dan den­ne vinen er laget. Van­lig­vis lages rosé mus­se­ren­de vin ved at man lager en hvit vin, som til­set­tes litt rødvin før and­re gangs gjæ­ring. Vin laget på den måten har en ten­des til å sma­ke mer som en rosa hvit­vin enn som en rosé­vin. Jeg har smakt noen rosé mus­se­ren­de viner laget slik man lager rosé­vin, alt­så med deg jeg kal­ler en avbrutt rødvins­pro­sess. Når man lager hvit­vin sier man skall, kjer­ner og stil­ker fra før gjæ­rin­gen. Far­gen sit­ter i skal­let, så man kan godt lage en hvit­vin av røde/svarte dru­er, “blanc de noirs” som det heter på fransk. Lager man rødvin, gjæ­res skal­let, kjer­ne­ne og ofte stil­ke­ne med mos­ten, slik at det trek­kes ut far­ge og smak, tan­ni­ner osv. Når man lager rosé­vin star­ter man som for rødvin, men mos­ten siles fra skal­le­ne mm etter gans­ke kort tid. Der­med trek­ker man ut noe far­ge, smak osv, men ikke like mye som for rødvin. Hvis man lager oran­sje­vin, som vi anta­ge­lig­vis kom­mer til å kom­me litt til­ba­ke til, bru­ker man hvite/grønne dru­er, men i en rødvins­pro­sess, alt­så gjæ­ring med skall etc. 

Jeg har smakt noen rosé mus­se­ren­de som er laget slik man lager rosé­vin, og de jeg har smakt har jeg likt bed­re enn rosa hvit­vin. Jeg fore­trek­ker stort sett hvit mus­se­ren­de vin. Jeg har smakt noen rosé champag­ner og i alle fall en rosé cre­mant d’Ala­sa­ce laget som rosé­vin. Jeg håpet, før jeg bestil­te Cuva­ge Rosé Brut at den skul­le være laget på den­ne måten. Jeg goog­let uten å fin­ne ut noe. Jeg kon­tak­tet både pro­du­sen­ten og den nors­ke impor­tø­ren, men ingen av dem besvar­te min hen­ven­del­se. Så jeg vet ikke. Men den har såpass mye smak av røde bær, og i alle fall et hint av tan­nin, så den kan godt være laget som rosé­vin. Jeg er gans­ke franko­fil. Hvis jeg skal ha en god mus­se­ren­de vin, blir det som regel champag­ne. Men den ene av pro­du­sen­te­ne som laget en vel­dig god rosé champag­ne laget som rosé­vin (Jaques­son) har slut­tet å pro­du­se­re den. Hvis anled­nin­ger til­si­er en rosé mus­se­ren­de vin, kan val­get godt bli en Cuva­ge Rosé Brut. Jeg lik­te den godt. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email