I vini del Giro d’Italia 2021. 4. etappe: Piacenza — Sestola

Jeg lik­te måten Taco van der Hoorn vant på i går. Jeg had­de egent­lig ven­tet at et brudd skul­le ha vært kjørt inn tid­li­ge­re, men når det ikke ble slik er det sti­lig å gå solo og vin­ne omtrent når brud­det hentes. 

På dagens etap­pe får ryt­ter­ne en liten smak av fjell, og etap­pen avslut­ter på top­pen av en andre­ka­te­go­ri stig­ning. Det er nok for tid­lig til at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil vise seg fram. Men de som jak­ter på den blå klatre­trøy­en vil nok begyn­ne å vise seg fram. Det kan hen­de at den trøy­en skif­ter skuld­re etter dagens etap­pe. Filip­po Gan­na har vel hel­ler ikke nok ledel­se til at han kan føle seg trygg. 

Vi er i regio­nen Emi­lia-Romag­na. Det er en todelt region, med Eimi­la i nord og vest, Romag­ne i sør og øst. I dag er vi stort sett i Emilia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2021. 4. etap­pe: Piacen­za — Sesto­la