I vini del Giro d’Italia 2021. 6. etappe: Grotte di Frasassi — Ascoli Piceno (San Giacomo)

Det ble som ven­tet et spurt­opp­gjør i går. Jeg synes det er vans­ke­lig å spå vin­ne­re av sli­ke etap­per. Det er så små mar­gi­ner. Men det var ingen over­ras­kel­se at Caleb Ewan skul­le vin­ne. Det var trist at Mikel Lan­da kræ­sjet ut slik han gjorde. 

Vi fort­set­ter syd­over og litt inn i lan­det. Ryt­ter­ne skal nå inn i Appen­ni­ne­ne, fjell­kje­den som er lår­be­net, legg­be­net eller hva man vel­ger å kal­le det i den Ita­li­ens­ke stø­ve­len. Ana­to­mi­en er litt uklar. Uan­sett. I dag er det fjell, om enn ikke like har­de som de man møter mot slut­ten av giro­en. Etap­pen er 160 km lang, og har tre kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger: En tred­je- og to andre­ka­te­go­ri. Etap­pen avslut­ter på top­pen av en andre­ka­te­go­ri. Man vin­ner ikke giro­en på en slik etap­pe, men det er fullt mulig å tape rit­tet. Men de hol­der vel nep­pe så stor fart opp den bak­ken at det blir en ordent­lig himmefart.

Vi er i regio­nen Mar­che. Men vi er litt for langt inne i fjel­le­ne for å fin­ne inter­es­sant vin. Start­om­rå­det er mest kjent for vann, Acqua Fras­as­si. Det er et vann som eks­por­te­res til sto­re deler av ver­den. Man bør all­tid ser­ve­re vann når man ser­ve­rer vin. Man drik­ker vann for tørs­ten, vin for sma­ken. Jeg har mer­ket meg at på res­tau­ran­ter i Ita­lia får man typisk to glass. Hvis man fyl­ler vin i de sto­re glas­se­ne og vann i de små, er det gjer­ne nord­menn. Ita­lie­ne­re fyl­ler gjer­ne vin i det lil­le glas­set og vann i det sto­re. Men uan­sett: Det er menings­løst å kjø­pe ita­li­ensk flaske­vann i Nor­ge. De fles­te i Nor­ge har godt nok vann i sprin­gen, og behø­ver ikke kjø­pe flaske­vann. Noen har av hen­syn til bære­kraft og mil­jø tatt til orde for at man ikke skal få lov til å sel­ge vann på flas­ke. Noen gan­ger er man gans­ke enkelt tørst, og må kjø­pe et eller annet å drik­ke. Jeg vil­le pro­te­ste­re vilt og hef­tig om vi da bare skul­le få lov til å kjø­pe søtt kliss, og ikke en flas­ke vann. Er det noen områ­der hvor drikke­van­net er så dår­lig at man vil drik­ke flaske­vann, er det unød­ven­dig å impor­te­re det fra Ita­lia. Vi har godt norsk flaske­vann. Det er ikke bære­kraf­tig å trans­por­te­re vann på glass­flas­ker over lan­ge avstander. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2021. 6. etap­pe: Grot­te di Fras­as­si — Asco­li Pice­no (San Gia­como)