I vini del Giro d’Italia 2021. 7. etappe: Notaresco — Termoli

Når jeg ser på været, er jeg i grun­nen gans­ke glad for at jeg er hjem­me i Nor­ge, og ikke i Ita­lia. Det var en flott sei­er av Gino Mäder og en fin måte å hyl­le Mikel Lan­da på, som dess­ver­re måt­te bry­te i går. Det begyn­ner også å utkrys­tal­li­se­re seg noen kan­di­da­ter sam­men­lagt. Men det er langt igjen til Mila­no, og mye kan skje før ryt­ter­ne kom­mer dit. 

I dag er det nok en gang en gans­ke flat etap­pe. Topo­gra­fi­en i den­ne delen av Ita­lia er slik at man kan vel­ge å føl­ge kys­ten og få en flat etap­pe, eller leg­ge etap­pen litt len­ger inn i lan­det og inne i fjellene.

Det er noen hum­per mot slut­ten av førs­te halv­del av etap­pen, men bare en kate­go­ri­sert stig­ning, i fjer­de­ka­te­go­ri. Etap­pen går for en stor del langs kys­ten, hvil­ket kan bety side­vind. Men det kom­mer nok uan­sett til å bli et spurt­opp­gjør. Skul­le det bli side­vind og splitt i fel­tet, vil det nep­pe være avgjø­ren­de for om det blir spurt eller ikke, bare for hvem som even­tu­elt vil være med når spur­ten går. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2021. 7. etap­pe: Nota­res­co — Ter­mo­li