I vini del Giro d’Italia 2021. 7. etappe: Notaresco — Termoli

Når jeg ser på været, er jeg i grun­nen gans­ke glad for at jeg er hjem­me i Nor­ge, og ikke i Ita­lia. Det var en flott sei­er av Gino Mäder og en fin måte å hyl­le Mikel Lan­da på, som dess­ver­re måt­te bry­te i går. Det begyn­ner også å utkrys­tal­li­se­re seg noen kan­di­da­ter sam­men­lagt. Men det er langt igjen til Mila­no, og mye kan skje før ryt­ter­ne kom­mer dit. 

I dag er det nok en gang en gans­ke flat etap­pe. Topo­gra­fi­en i den­ne delen av Ita­lia er slik at man kan vel­ge å føl­ge kys­ten og få en flat etap­pe, eller leg­ge etap­pen litt len­ger inn i lan­det og inne i fjellene.

Det er noen hum­per mot slut­ten av førs­te halv­del av etap­pen, men bare en kate­go­ri­sert stig­ning, i fjer­de­ka­te­go­ri. Etap­pen går for en stor del langs kys­ten, hvil­ket kan bety side­vind. Men det kom­mer nok uan­sett til å bli et spurt­opp­gjør. Skul­le det bli side­vind og splitt i fel­tet, vil det nep­pe være avgjø­ren­de for om det blir spurt eller ikke, bare for hvem som even­tu­elt vil være med når spur­ten går. 

Vi har fort­satt syd­over, og har nå kom­met inn i regio­nen Abruz­zo. Jeg skrev inn­led­nings­vis at man kan hol­de seg ved kys­ten og få en flat etap­pe, eller gå litt len­ger inn i lan­det og få fjell. Topo­gra­fi­en har selv­sagt betyd­ning for syk­kel­ut­ford­rin­ge­ne, men har også betyd­ning for vinen. Appen­nin­ne som deler Ita­lia på langs, gjør at det kan være gans­ke bety­de­li­ge kli­ma­tis­ke for­skjel­ler på øst- og vest­si­den, i til­legg til at høy­den over havet får betydning. 

Jeg skal litt til­ba­ke til det­te med for­vir­ren­de ita­li­ens­ke vin­be­teg­nel­ser. Førs­te gan­gen jeg ble lurt av det­te, var med en fin fra Abruz­zo, en Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. Når man begyn­ner å gjø­re seg kjent med et vin­land, star­ter man gjer­ne med de mest kjen­te områ­de­ne. For Ita­lia er det gjer­ne Pie­mon­te, Tosca­na og Vene­to. Man­ge har et roman­tisk for­hold til Tosca­na, så man­ge tar det­te områ­det først. En av de edle, eller kan­skje vi her skal si nob­le vine­ne fra Tosca­na er Vino nobi­le di Mon­te­pul­cia­no. Jeg tror jeg ble kjent med den førs­te gang jeg var i Tosca­na, for gans­ke man­ge år siden. Da jeg kjøp­te en Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo, ble jeg over­ras­ket over at to mon­te­pul­cia­no-viner kun­ne være så uli­ke. Siden fant jeg for­kla­rin­gen. Vino nobi­le de Mon­te­pul­cia­no er en vin fra områ­det rundt byen Mon­te­pul­cia­no i Tosca­na, en vin laget av san­giove­se, en drue som fin­nes i man­ge vari­an­ter, til dels med uli­ke navn. Den føl­ger en av struk­tu­re­ne for navn­gi­vel­se av ita­li­ensk vin: Vin­type + steds­navn. Men det er også en drue som heter Mon­te­pu­li­ca­no, som så vidt jeg vet ikke har noe med byen Mon­te­pul­cia­no i Tosca­na å gjø­re. Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo føl­ger en av de and­re van­li­ge navn­gi­el­ses­struk­tu­rer for ita­li­ensk vin: Drue­type + sted. Det er en vin laget av dru­en Mon­te­pul­cia­no i Abruzzo.

Det er et hie­rar­ki av kva­li­tets­be­teg­nel­ser, hvor DOCG er det øvers­te, DOC den nest og IGT under det­te. Jeg går ikke gjen­nom dis­se nå. Men det­te er kva­li­tets­be­teg­nel­ser og opp­rin­nel­ses­mer­king for land­bruks­pro­duk­ter, som vin er, ikke bare for vin. Dis­se beteg­nel­se­ne bru­kes også for klas­si­fi­se­ring av and­re land­bruks­pro­duk­ter som kjøtt, ost og sik­kert også en del annet. Jeg har, først og fremst i Frank­ri­ke, sett man­ge klas­si­fi­ser­te oster, og en del klas­si­fi­sert kjøtt. Selv om det bru­kes nasjo­na­le beteg­nel­ser er det en EU-regu­le­ring, selv om den ikke synes å være full­sten­dig hamo­ni­sert i hele EU. Til og med 2011 var beslut­nin­ger om klas­si­fie­ring nasjo­na­le. Fra og med 1. janu­ar 2012 skul­le nye klas­si­fi­se­rin­ger også god­kjen­nes av EU, noe som ikke minst gjor­de pro­ses­sen mer tid­kre­ven­de. EU kan også opp­he­ve nasjo­na­le klas­si­fi­se­rin­ger fra før 1. janu­ar 2012, men jeg kjen­ner ikke til at det er gjort — uten at jeg pre­ten­de­rer å ha full­sten­dig over­sikt over dette. 

Det er pro­du­sen­te­ne i et områ­de som må søke om kva­li­fi­se­ring, og doku­men­te­re at kra­ve­ne for å kun­ne få slik klas­si­fi­se­ring er opp­fylt. Før 1. janu­ar 2012 var det en “skal det være noe mer før vi sten­ger” akti­vi­tet, ved at pro­du­sen­ter i uli­ke områ­der søk­te om klas­si­fi­se­ring før kra­vet om god­kjen­ning på EU-nivå tråd­te i kraft. Man­ge søk­te og fikk god­kjent nye klas­si­fi­se­rin­ger i Abruz­zo. Det­te var tid­li­ge­re et gans­ke over­sikt­lig områ­de, used­van­lig over­sikt­lig til å være Ita­lia. Slik er det ikke lenger. 

Hvis jeg kla­rer å lese etappe­kart og vin­kart rik­tig (de foku­se­rer ikke på det sam­me, og er ikke all­tid så let­te å sam­men­lig­ne) star­ter dagens etap­pe i områ­det DOCG Col­line Tera­ma­ne Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo, som reg­nes for det bes­te områ­det for pro­duk­sjon av Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. Det er et geo­gra­fisk langt stør­re områ­de DOC Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo, som omfat­ter omtrent hele det rela­tivt kyst­nære områ­det i Abruzzo. 

Det er også en stør­re DOC Abruz­zo som omfat­ter man­ge viner. Det betyr at man kan får DOC-klas­si­fi­ser­te hvit­vi­ner fra det­te områ­det laget av and­re dru­er enn Tre­b­bia­no. Pecco­ri­no har blitt en popu­lær drue her som man­ge and­re ste­der. Om vi hol­der oss til Ita­li­ensk vin er det noen vel­lyk­ke­de og noen mind­re vel­lyk­ke­de sli­ke viner. DOC Cera­suolo d’A­bruz­zo er for rosé­vin (rosa­to) laget av mon­te­pul­cia­no i det sam­me geo­gra­fis­ke områ­det som Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo. Den ble skilt ut som egen DOC i 2010. DOC Tre­b­bia­no d’A­bruz­zo er for hvit­vin laget av Tre­b­bia­no fra det sam­me områ­det. Tre­b­bia­no er ikke den mest inter­es­san­te hvit­vins­dru­en i Italia. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email