I vini del Giro d’Italia 2021. 8. etappe: Foggia — Guardia Sanframondi

Så var Caleb Ewan den ras­kes­te igjen. Det var en ele­gant gjen­nom­først spurt. 

I dag er det nok en etap­pe med det vi får kal­le mode­ra­te fjell, selv om de er mer enn har­de nok for sli­ke som meg. Det er en andre­ka­te­go­ri etter 120 km, og spørs­må­let er om noen kla­rer å dis­tan­se­re for­føl­ge­re så mye at de ikke blir tatt igjen i de omtrent 40 km med utfor­kjø­rin­ger som føl­ger etter den­ne top­pen. Spur­ter­ne, som ofte ikke hen­ger med de bes­te i klat­rin­ge­ne, er ofte gode når det skal syk­les ned­over. Kan­skje er det dris­tig­he­ten og gal­ska­pen som gjør at de våger å sat­se både i utfor­kjø­rin­ger og spur­ter. Men etap­pen avslut­ter opp en fjer­de­ka­te­go­ri stig­ning. De utpre­ge­de spur­ter­ne hen­ger nok ikke helt med her.

Vi ten­ker ofte at spur­ter­ne er dår­li­ge i mot­bak­ke. De hen­ger ikke med de bes­te klat­rer­ne. Men ellers syk­ler de fra de fles­te, også opp­over. Hvert år er det et ama­tør­ritt i Frank­ri­ke, Etape du Tour, hvor ama­tø­rer syk­ler en av etap­pe­ne i Tour de Fran­ce, på vei­er sper­ret for annen tra­fikk. Det plei­er gjer­ne å være en av klatre­etap­pe­ne. Jeg hus­ker et år, men ikke hvil­ket, da noen had­de sam­me­lig­net resul­ta­te­ne, og det ble kom­men­tert at svært få eller ingen av de bes­te ryt­ter­ne i Etape du Tour vil­le ha klart å føl­ge grupetto­en med spur­ter­ne, på den etap­pen. Jeg reg­ner med at de ama­tø­rer som hev­der seg i Etape du Tour er av de bed­re klat­rer­ne blant amatørene. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2021. 8. etap­pe: Fog­gia — Guar­dia San­framon­di