I vini del Giro d’Italia 2021. 9. etappe: Castel di Sangro — Campo Felice (Rocca di Cambio)

I går vok­tet sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne på hver­and­re, og lot “ufar­li­ge” ryt­te­re i et brudd få lov til å kjem­pe om etappe­sei­e­ren. Caleb Ewans ga seg på den­ne etap­pen, visst­nok på grunn av pro­ble­mer med et kne. Men han har tid­li­ge­re sagt at hans mål for seson­gen er å fin­ne etap­per i samt­li­ge tre grand tours, ikke nød­ven­dig­vis å full­fø­re noen av dem. Da pas­set det ham kan­skje godt å bry­te etter to etappe­sei­ere i Giroen.

Her er det smak av fjell. De tid­li­ge­re etap­pe­ne med fjell har vært kate­go­ri­sert med tre stjer­ner, den­ne har fått fire (av fem). Det er en sag­tak­ket etap­pe som slut­ter på top­pen av en første­ka­te­go­ri stig­ning. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har ikke så mye å gå på, så jeg tvi­ler at de lar et brudd få gå i dag.

Arran­gø­ren av årets Giro har valgt å leg­ge en stor del av turen nord­over inne i Appen­nin­ne­ne, hvil­ket stort sett vil si i trygg avstand fra inter­es­sant vin­pro­duk­sjon. Vi er i regio­nen Abruz­zo, Etap­pen er en tur inn­om de omfat­ten­de klas­si­fi­ser­te områ­de­ne DOC Abruz­zo og DOC Mon­te­pul­cia­no d’A­bruz­zo m.fl. som vi var inn­om på 7. etap­pe.

Fra et vin­mes­sig stå­sted har jeg ikke fun­net noe som det er verdt å leg­ge til. Det bryg­ges et lokalt øl i Cas­tel di San­g­ro som kal­les Eva. Men det er også alt jeg vet om det ølet. Vi får la det­te være en hvit etappe. 

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2021

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email