RINF 1100 eksamen 2021. Kommentarer. Spørsmål 1.

1. Er Marte Kirkeruds uttalelser i køen foran gatekjøkkenet straffbare?

Utgangspunkt

Dette var Marte Kirkeruds uttalelser i køen foran gatekjøkkenet:

«Din jævla utlending. Ikke kom her og ta plassen fra oss som bygde landet», svarte Marte. «Det var masse plass foran deg. Kom deg tilbake der du kom fra. Vi trenger og vil ikke ha apekatter som smitter gode nordmenn med korona!»

Spørsmålet er om uttalelsene er straffbare etter strl § 185. Det er ikke nødvendig å starte med “Adam og Eva” hver gang man skal løse en oppgave. Det er ganske mange som skriver mye om ytringsfrihet generelt, om Grl § 100 og EMK art 10. Vi kommer selvsagt ikke unna disse når strl § 185. skal vurderes mot ytringsfriheten. Men å skrive en generell innledning om dette er i praksis å kaste bort tid.

For oversiktens skyld gjengir jeg lovbestemmelsene i denne gjennomgangen, men det er det ikke nødvendig å gjøre i en eksamensbesvarelse. Man bør av flere grunner ikke gjengi dem. Til eksamens skriver man for sensorene, og man må kunne regne med at sensorene kjenner disse bestemmelsene og har dem tilgjengelig. I en gjennomgang som dette skriver jeg for studenter og eventuelt andre interesserte, som neppe er like fortrolige med dette som vi må kunne regne med at sensorene er. Strl § 185 første ledd lyder:

“Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.”

De delene av annet ledd som kan være relevante i vår sammenheng, er:

“Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,”

Vi kan konstatere at Martes uttalelser ikke ble sagt i en politisk sammenheng, slik at de ikke nyter godt av der særlige ytringsfrihetsvernet for politiske ytringer.

Krav om forsett eller grov uaktsomhet

For at en ytring skal være straffbar etter strl § 185 må den være fremsatt “forsettlig eller grovt uaktsomt”. Vi må kunne gå ut fra at Marte sa det hun sa med vilje, slik at hun sa det med forsett. Det er ingen grunn til å diskutere det nærmere i denne oppgaven. Det er ingen grunn til å diskutere dette spørsmålet inngående.

Offentlig

Det neste vilkåret er at ytringen må være fremsatt offentlig. Hva som skal regnes for offentlig er regulert i strl § 10.

“Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.”

Plassen foran et gatekjøkken er, må vi regne med, bestemt for alminnelig ferdsel, og et sted der allmennheten ferdes. En ytring er offentlig når den er “fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer”. Det er altså spørsmål om ytringen er egnet til å oppfattes av flere personer, ikke om den faktisk ble oppfattet av et større antall personer.

En ytring fremsatt på et offentlig sted vil være egnet til å nå et større antall personer. Men det følger av forarbeidene og rettspraksis at en ytring fremsatt på offentlig sted må ha blitt oppfattet av minst én annen person, se Rt-2012-536 Dørvakt, avsnitt 14:

“Straffebudet krever etter første ledd første punktum at den diskriminerende uttalelsen er fremsatt offentlig. Straffeloven § 7 nr. 2 definerer når en handling anses forøvd offentlig. I forarbeidene til § 135a, jf. Ot.prp.nr.33 (2004–2005) side 215, er uttalt følgende:

«Dersom ytringen ikke er egnet til å nå et ‘større antall personer’, kan den likevel rammes av straffebudet dersom den er fremsatt på et offentlig sted. Det er imidlertid da et vilkår at minst én person må ha oppfattet ytringen.”

Noen har vist til dommen, uten å nevne at dommen viser til forarbeidene. Det er selvsagt helt OK.

Martes uttalelse ble fremsatt på et offentlig sted, og ble i alle fall oppfattet av Lars Holm, slik at det vilkåret er oppfylt.

Fremsatt overfor den som rammes i nærvær av andre

Vi kan også merke oss følgende i strl § 185 første ledd, siste punktum:

“Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.”

Ytringen ble fremsatt overfor en som ble rammet av dem (Ilyas) i andres (Lars Holms) nærvær. Her er det ikke et vilkår at ytringen er fremsatt offenltig. Om man kommer inn under det ene eller andre alternativet, får betydning for strafferammen, men det er det ingen grunn til å gå nærmere inn på i denne oppgaven.

Martes utsagn

Så til selve utsagnet.

I HR-2020-2133-A, som jeg må innrømme at oppgaven er litt inspirert av, kom en person med følgende uttalelse utenfor et gatekjøkken:

“dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending’ og ‘sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen’ og/eller lignende”

Høyesterett kom til at dette var straffbart.

Med utgangspunkt i denne dommen, kan vi konstatere at Martes utsagn er straffbart.

Man kan også vise til Rt-2012-536 dørvakt. Her ble en dørvakt skjelt ut som:

“jævla neger’ eller ‘jævla svarting”

Jeg synes det er enda klarere rastistisk utsagn enn “jævla utlending.”

I “krangledommen” HR-2018-674-A kom utskjellingen som svar å en provokasjon, så det treffer ikke like godt her. I “Kakerlakkdommen” HR-2020-184-A skrev tiltalte på Facebook:

“Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk.”

Dette tilsier også at MKs utsagnt er ulovlig.

Ser vi på rettspraksis har utlendinger bli kalt “Kakerlakk” HR-2020-184-A og “Rotter” HR-2020-185-A. Det er alltid vanskelig å plukke enkeltord ut av slike utsagn. Vi må vurdere slikt ut fra den sammenheng hvor de er fremsatt. Så om “apekatt” i denne sammenhengen er verre eller bedre enn andre dyr som har vært nevnt, er det vanskelig å avgjøre. Men det er nok nedverdigende å karakterisere folk på denne måten, slik at det trekker i retning av at det er en hatefull og diskriminerende ytring.

Gatekjøkkendommen HR-2020-2133-A, er nok den mest relevant. Men jeg nevner at andre dommer også støtter opp om resultatet, siden det er ganske mange som ikke har med Gatekjøkkendommen.

Det er en del saker hvor det har vært fremsatt grove og åpenbart feilaktige beskydlninger om utlendinger. En påstand om at de smitter andre med korona, er neppe i seg selv nok til å gjøre ytringen ulovlig.

En del, egentlig overraskende mange, har tatt utgangspunkt i den delen av utsagnet hvor MK sier “Kom deg tilbake der du kom fra”, og skriver at ønsket om deportasjon har blitt ansett for grove integritetskrenkelser. Det er et godt stykke fra å si at noen burde dra tilbake til der de kom fra, til å ville deportere folk .

 

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-