RINF 1100 eksamen 2021. Kommentarer. Spørsmål 3. Var lokalavisens omtale av Marte Kirkerud ærekrenkende?

Vi har fått opp­lyst føl­gen­de om avisoppslaget.

Over­skrif­ten var “Rasis­me i kebab­kø”. Og i artik­ke­len ble Mar­te Kirke­rud omtalt som nyna­zist og rus­mis­bru­ker. Det sto at Mar­te også tid­li­ge­re var blitt anmeldt for rasis­tis­ke utta­lel­ser, men dis­se sake­ne var blitt henlagt.

Var avisartikkelen krenkende?

Over­skrif­ten er i seg selv upro­ble­ma­tisk. Pro­ble­met er at Mar­te navn­gis (det er ikke utryk­ke­lig sagt i opp­ga­ven), at hun omta­les som nyna­zist og rus­mis­bru­ker. Vide­re omta­le av tid­li­ge­re anmel­del­ser. Det kan ikke være sær­lig mye tvil om at et avis­opp­slag som det­te kan kren­ke Mar­te Kirke­ruds omdømme.

Vi kan star­te med om utsag­ne­ne er fakts­på­stan­der eller vude­rin­ger. Det å kal­le en per­son en nyna­zist er etter min vur­de­ring en beskyld­ning eller en fakta­på­stand. I saken om “nazifri­sør”, LG-2018–41075‑2, drøf­ter lag­manns­ret­ten bru­ken av uttryk­ket “nazi”. De skri­ver følgende:

Lag­manns­ret­ten slut­tar seg til det­te. Ein van­leg til­høy­rar vil på bak­grunn av Hijab-saka, som frem­fø­rin­ga av son­gen heilt klart vis­te til, ikkje opp­fat­te «nazi-fri­sør» til at A vart skul­da for å vere ein nazist eller had­de nazi­si­tis­ke sympatiar.

Den for­stå­in­ga av omgre­pet «nazi-fri­sør» som lag­manns­ret­ten legg til grunn, er ein karak­te­ris­tikk og verdi­vur­de­ring av ein per­son med ein sær­leg streng og rigid måte å vere på, eller ein per­son med ytter­leg­gå­an­de syns­punkt som nemnd. Til saman­lik­ning kan nem­nast at i EMD sin dom av 21. mars 2000 i saka Wabl-Øster­ri­ket vart «nazi-jour­na­lism», som òg var ei nylaga ord, ut frå sin saman­heng karak­te­ri­sert som eit «value-judgment”

Det er et styk­ke fra å være rasist til å være nyna­zist, og lag­manns­ret­ten leg­ger i nevn­te sak til grunn at san­gen ikke inne­bar en beskyld­ning om at ved­kom­men­de var nazist, noe avis­opp­sla­get i opp­ga­ven gjør. Det­te er etter min vur­de­ring en ære­kren­ken­de ytring.

Avi­sen skri­ver også at Mar­te var rusi­mis­bru­ker. Her er det et poeng at alk­hol er et rus­mid­del, og det er et rus­mid­del som anta­ge­lig­vis har lagt stør­re sam­funns­mes­si­ge skade­virk­nin­ger enn nar­ko­ti­ka. Avi­sen har ikke beskyldt MK for å mis­bru­ke narkotika. 

fyldestgjørende faktisk grunnlag

Ved vur­de­rin­gen av om man kan hol­des ans­r­va­lig, skal det etter skl § 3–6a annet ledd blant annet leg­ges vekt på om ytrin­gen byg­get på “et fyl­dest­gjø­ren­de fak­tisk grunnlag”. 

Det er hel­dig­vis ikke like man­ge nyna­zis­ter som det er er rasis­ter. Opp­ga­ven gir oss ingen holde­punk­ter for å hev­de at Mar­te er nyna­zist, annet enn utta­lel­se­ne i gate­kjøk­ken­køen, og at hun tid­li­ge­re var blitt anmeldt for rasis­tis­ke utta­lel­ser. Det­te kan ikke være et til­strek­ke­lig grunn­lag for å hev­de at MK er nynazist.

I opp­ga­ven er det opp­lyst at MK had­de bety­de­li­ge alko­hol­pro­ble­mer, slik at avi­sen anta­ge­lig­vis had­de til­strek­ke­lig fak­tisk grunn­lag for å hev­de dette.

ytringens grad av krenkelse”

Beskyld­nin­ger om å være nyna­zist, samt påstand om at hun er rus­mis­bru­ker, inne­bæ­rer etter min vur­de­ring alvor­li­ge krenkelser. 

om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse”

MK var blitt gitt mulig­het til å kom­me med imøte­gå­el­se, men had­de bare avfeid jour­na­lis­ten. Det­te taler mot MK.

allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem”

Rasis­me er et alvor­lig pro­blem, og all­men­ne inter­es­ser kan til­si at medie­ne tar tak i det­te. Men et opp­slag hvor en per­son navn­gis og beteg­nes som nyna­zist og rus­mis­bru­ker, det har ingen all­men inter­es­se. Gren­sen mel­lom ære­kren­kel­se og kren­kel­se av pri­vat­liv er ikke all­tid helt skarp. Påstand om at en per­son er rus­mis­bru­ker kan være en kren­kel­se av pri­vat­li­vets fred, og da kan det være en kren­kel­se selv om det er sant. Men opp­ga­ven spør om ære­kren­kel­ser, og da er det ingen grunn til å drøf­te kren­kel­se av pri­vat­li­vets fred.

Det er gene­relt begren­set adgang til å omta­le politi­an­mel­del­ser, og det er vans­ke­lig å se noen grunn til at avi­sen omta­ler hen­lag­te anmeldelser.

Min konklusjon er at avisoppslaget er ærekrenkende. 

 

Print Friendly, PDF & Email