Les vins du Tour de France 2021. 16. etappe: Pas de la Case — Saint-Gaudens

Det var trist at Edvald Boa­sson Hagen kom uten­for tids­gren­sen og ikke får fort­set­te Tour de Fran­ce. Han har ikke vært sitt gam­le jeg, men jeg had­de ikke ven­tet at han skul­le ryke ut på den­ne måten. Men er man tom for kref­ter, så er man tom for kref­ter. Jeg fulg­te etap­pen på fransk TV, og av en eller annen mer­ke­lig grunn er ikke de så opp­tatt av de nors­ke syk­lis­te­ne. De var vel­dig opp­tatt av hvor­dan det gikk med Guil­lau­me Mar­tin, men sa ikke noe om Edvald. 

Det er sær­lig etter and­re hvile­dag man ser at ryt­ter­ne rea­ge­rer ulikt på hvi­len. Alle er slit­ne og har gans­ke sik­kert sett fram til hvile­da­gen. Men noen kom­mer ikke ordent­lig i gang igjen, i alle fall ikke med en gang. Selv om de fær­res­te av oss har vært i nær­he­ten av å være så utslitt som ryt­ter­ne er etter to uker med knall­hard syk­ling, kjen­ner vi litt av det­te: Vi har gått (eller syk­let) langt, har satt oss ned, kan­skje tatt av oss sek­ken og har spist. Da kan det være tungt å fort­set­te. En dag er kan­skje ikke nok etter det ryt­ter­ne har vært gjen­nom. I år kom­mer i til­legg at noen skal syk­le i OL, og må resti­tu­ere og omstil­le seg før de rit­te­ne star­ter. Så langt har jeg bare fått med meg at Vin­cen­zo Nibali for­la­ter Touren nå, for å kon­sen­tre­re seg om OL. Vi får se hvor man­ge som star­ter i dag.

Det kom­mer til å bli tre spen­nen­de dager. Noen på Twit­ter har kom­men­tert at det blir mer inter­es­sant når den ster­kes­te ryt­te­ren ikke har det ster­kes­te laget. Noe av det spen­nen­de de kom­men­de dage­ne blir om noen kla­rer å set­te inn et avgjø­ren­de angrep på Tadej Poga­car, noe jeg tvi­ler på. Men han har vist enkel­te svak­hetstgn. Vide­re kam­pen om klatre­trøy­en. Og ikke minst: Vil Mark Caven­dish over­le­ve Pyre­ne­ene og bli med hele vei­en til Paris? For meg er det­te det mest spen­nen­de i dage­ne som kom­mer. I kam­pen om den grøn­ne trøy­en hjel­per det ikke hvor man­ge poeng man har, hvis man ikke full­fø­rer Touren. Man behol­der etappe­sei­re­ne, men får ikke den grøn­ne trøyen.

På papi­ret ser ikke dagens etap­pe så vel­dig hard ut. Men det er ikke akku­rat noen opp­var­mings­øvel­se etter hvile­da­gen. Også det­te kan være en etap­pe hvor noen kan vin­ne fra et brudd.

Etap­pen star­ter i Andor­ra, om enn rett innen­for gren­sen mot Frank­ri­ke. Hvis vi skal tro Tour de Fran­ces nett­side med infor­ma­sjon om ste­det, er vin blant ste­dets spe­sia­li­te­ter. Men jeg tror ikke på dem den­ne gan­gen. Som jeg nevn­te til 15. etap­pe, har jeg fun­net fem vin­pro­du­sen­ter i Andor­ra. Men ingen av dem lig­ger her, oppe i det nord­øst­re hjør­net. De lig­ger alle i syd, gans­ke nær gren­sen mot Spa­nia. Tour de Fran­ce skri­ver også om lokalt øl, men det har jeg ikke for­søkt å fin­ne ut noe mer om. Det fin­nes vel kna­pt et sted len­ger som ikke har et mikro­bryg­ge­ri. De fles­te av dem er ikke sær­lig interessante. 

Vi kan lese om loka­le pøl­ser som bru­kes i loka­le gryte­ret­ter. Smak det om du er der. Men gode pøl­ser lages så man­ge ste­der, så jeg vil ikke anstren­ge meg for å fin­ne de som kom­mer herfra. 

Etap­pen går hele tiden inne i fjel­le­ne. Vin­pro­du­sen­te­ne i And­ror­ra rekla­me­rer med at de pro­du­se­rer vin på opp­til 11–1200 meters høy­de. Dagens etap­pe går mel­lom ca 400 og 1400 meters høy­de. Men vi er på fransk side av Pyre­ne­ene, med nord­vend­te skrå­nin­ger og et kli­ma pre­get av Atlan­ter­ha­vet. Så her skal det godt gjø­res å fin­ne inter­es­sant vin. 

Det er ofte en etap­pe eller to i Pyre­ne­ene hvor vi i prak­sis bare må gi opp. Det­te er en slik etap­pe: Det er ikke noe å hen­te her. 

Tour de France 2021

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email