Derfor stemmer jeg Miljøpartiet de grønne også ved dette valget

Jeg er en utro vel­ger, og har ald­ri vært med­lem av noe par­ti. I løpet av de åre­ne jeg har hatt stem­me­rett har jeg stemt SV, Arbei­der­par­ti­et, Venst­re og MDG, uten at jeg hus­ker hvem jeg stem­te på når og hvor man­ge gan­ger jeg har stemt på de uli­ke par­ti­ene. I alle fall ved de sene­re val­ge­ne har dis­se par­ti­ene vært på min short-list, før jeg har tvilt meg fram til hvil­ket par­ti som fak­tisk skal få min stem­me. I år har Arbei­der­par­ti­et falt ut av den­ne lis­ten. Det er man­ge grun­ner til det, men deres stand­punkt til rus­re­for­men var den gans­ke så sto­re drå­pen som fikk bege­ret til å fly­te over. Sli­ke bil­po­pu­lis­tis­ke utspill som det­te bidrar også til å gjø­re Arbei­der­par­ti­et sta­dig mind­re aktu­elt. Vi har de to popu­list­par­ti­ene FrP og SP. Hvis AP også vil øde­leg­ge seg selv ved å gå ut på det sam­me skrå­pla­net, er det bare å si far­vel. Ved de sis­te val­ge­ne har jeg lan­det på MDG. I Oslo har sam­ar­bei­det AP, SV og MDG fun­gert godt.

Kli­ma- og miljø­kri­sen er den vik­tigs­te saken, ikke bare i Nor­ge, men i hele ver­den. Vi fikk akku­rat FNs rap­port som viser at kli­ma­kri­sen ikke er noe som kom­mer, men som er her. I løpet av de sene­re måne­de­ne har vi fått kraf­ti­ge og skrem­men­de påmin­nel­ser om det­te. Det er eks­trem­var­me i USA og sto­re skog­bran­ner i USA og Cana­da. Etter en peri­ode med rekord­ned­bør trues Euro­pa av en hete­bøl­ge. Det er det også i Nor­ge, men her blir det bare frem­stilt som fine, var­me som­mer­da­ger. Som det­te opp­sla­get i VG:

Kli­ma­kri­sen betyr ikke fint som­mer­vær for oss i Nor­ge. Det har vært og er sto­re skog­bran­ner i Nord-Ame­ri­ka, og de reg­ner med at det vil bren­ne fram til novem­ber. Tysk­land har hatt rekord­ned­bør og sto­re flom­mer, både i nord­vest og i syd. I Stor­bri­tan­nia er det så varmt at asfal­ten smel­ter, mens det om noen dager er meldt regn og flom. Det bren­ner i Sibir. Det er flom i Kina hvor de har det ver­ste regn­væ­ret på 1000 år. Det er bare en for­smak på hva vi har i ven­te. Fors­ker­ne har tatt feil. Kon­se­kven­se­ne har vært langt mer alvor­lig enn hva de had­de for­ut­sett. Kan­skje slip­per vi varme­bøl­ger i Nor­ge. Det er tegn til sam­men­brudd i Golf­strøm­men, den som gjør det mulig å bo langs kys­ten i Nor­ge. Det­te er også noe det har vært advart mot len­ge, advars­ler som “ansvar­li­ge” poli­ti­ke­re har snudd sine døve ører og blin­de øyne til. 

Det vil være to poli­tis­ke hoved­opp­ga­ver i tiden frem­over: Vi må redu­se­re utslip­pe­ne av klima­gas­ser og vi må til­pas­se oss kon­se­kven­se­ne av klima­end­rin­ge­ne. Beg­ge deler vil bli smerte­fullt og dyrt. Det vil bli smerte­fullt og dyrt for meg også, men enda dyre­re og mer smerte­fullt for de som er unge og skal leve len­ger inn i det 21. århund­re enn hva det er rea­lis­tisk at jeg kom­mer tli å gjø­re. Men det blir dyre­re og mer smerte­fullt om vi ikke gjør noe. Som all­tid når noe kos­ter, går det mest utover de som har lite. Fat­ti­ge folk og fat­ti­ge land, og ikke minst fat­tig­folk i fat­ti­ge land. Vi kan ikke ved­ta oss ut av sli­ke ube­ha­ge­li­ge rea­li­te­ter. Jo mind­re vi gjør og jo mer vi utset­ter å gjø­re noe, desto dyre­re og mer smerte­fullt vil det bli. 

Nor­ge kan ikke red­de ver­den. Men vi og alle and­re må gjø­re vårt. Vi kan ikke gjø­re som FrP og SP vil, og sit­te på ræva i die­sel­bi­len mens vi pum­per opp olje, for­di Nor­ge ikke kan bestem­me hva man gjør i Kina og India. Som en skrev i en kom­men­tar: Hvis vi ten­ker oss at ver­den består av 100 land som hvert står for 1% av utslip­pe­ne, og alle ten­ker at vi står bare for 1% av utslip­pe­ne, så det betyr ingen ting hva vi gjør, da sty­rer vi med full fart mot avgrunnen. 

Dis­se kunn­skaps­for­nek­ter­ne i FrP rei­ser rundt og sier “nei til dyre klima­til­tak” og “ja til ben­sin- og die­sel­bi­ler”. De kla­rer gjer­ne å gra­ve fram en “fors­ker” som sier at det ikke er men­neske­skap­te klima­end­rin­ger. Det var også “fors­ke­re” som hev­det at det ikke var far­lig å røy­ke. De fikk gjene godt betalt av tobakks­bran­sjen for å hev­de det. Man­ge “fors­ke­re” spon­ses av olje­bran­sjen. Er det noen som hus­ker da FrP hen­tet inn en pro­fes­sor i sveise­tek­no­lo­gi som men­te å kun­ne påvi­se at alle klima­fors­ke­re tok feil? Det er selv­føl­ge­lig mer nyan­sert enn man får inn­trykk av gjen­nom tab­lo­i­de over­skrif­ter. Men om jeg har for­stått det rett (jeg er ikke klima­fors­ker), så sier klima­fors­ker­ne at natur­li­ge sving­nin­ger i f.eks. solak­ti­vi­tet skul­le ha ført til ned­kjø­ling i den peri­oden vi nå er inne i, men i ste­det ser vi rekord­stor opp­var­ming. FrP vil, sam­men med sine søs­ter­par­ti­er Sen­ter­par­ti­et og Høy­re, fort­set­te å koke kloden.

Vi har man­ge av troll­man­nens lære­gut­ter som tror vi vil få ny tek­no­lo­gi som løser pro­ble­me­ne. De drøm­mer om at ny tek­no­lo­gi gjør at vi skal kun­ne fort­set­te omtrent som før, bare vi f.eks. skif­ter ut for­bren­nings­mo­to­rer med elekt­ro­mo­to­rer. Slik blir det ikke — i alle fall har ikke jeg noen tro på det. Dess­ver­re fin­nes det ingen klok gam­mel troll­mann som kan kom­me og ryd­de opp i alle pro­ble­me­ne de har stelt i stand. 

Pro­ble­me­ne med glo­bal opp­var­ming har vært kjent len­ge. Den elds­te noti­sen jeg har lest om driv­hus­ef­fek­ten var fra 1907 eller der­om­kring. At poli­ti­ker­ne ikke for­sto alvo­ret den gang, kan vel til­gis. Men jeg les­te mye om det­te på 1970-tal­let. Det er 35 år siden Brundt­land­rap­por­tern kom (1987). Det bur­de ha vært iverk­satt til­tak for len­ge siden, både for å begren­se opp­var­min­gen og for å møte kon­se­kven­se­ne av den. At poli­ti­ker­ne har sovet i 50 år, det kan ikke tilgis. 

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at mitt per­son­li­ge klima­regn­skap ikke ser så pent ut, blant annet for­di jeg rei­ser med med fly enn gjen­nom­snit­tet. På den annen side kjø­rer jeg mind­re bil. Det er poli­ti­ker­nes opp­ga­ve å leg­ge tli ret­te for at vi kan ta miljø­venn­li­ge valg. Nors­ke poli­ti­ke­re har i tiår etter tiår for­sømt jern­ba­nen. Nor­ge har et av Euro­pas dår­ligs­te jern­bane­nett. Det nyt­ter ikke å si at det er så vans­ke­lig å byg­ge jern­bane i Nor­ge. Det er ikke enkelt i f.eks. Sveits eller Øster­rike hel­ler, to av de bes­te jern­bane­lan­de­ne i Euro­pa. Pro­ble­met i Nor­ge er ikke først og fremst vans­ke­lig ter­reng, men mang­len­de vil­je hos politikere.

Nors­ke poli­ti­ke­re har i åre­vis sagt at de vil få mer tra­fikk, både av per­soner og godt, fra vei til bane (og sjø). Men i prak­sis fører de en poli­tikk for å få mer tra­fikk fra bane til vei og fly. Jeg har man­ge gan­ger lurt på om våre poli­ti­ke­re er så dum­me at de tror på det de selv sier, eller at de base­rer seg på at vel­ger­ne er så dum­me at de ikke gjen­nom­skuer poli­ti­ker­ne. Knut Arild Harei­de liker å skry­te av det han kal­ler “tide­nes jern­bane­sat­sing” i Nor­ge. Hvis det er i nær­he­ten av å være sant, sier det bare noe om hvor dår­lig det har vært før. Den sam­le­de såkal­te jern­bane­sat­sin­gen er uan­sett mind­re enn hva regje­rin­gen vil bru­ke på noen kilo­me­ter motor­vei vest for Oslo. Vi ser gang på gang feil­prio­ri­te­rin­ger fra poli­ti­ker­ne: De byg­ger motor­vei paral­lelt med før­søm­te jern­bane­strek­nin­ger. De må byg­ge moder­ne jern­bane først! Og de må leg­ge til ret­te for at folk skal kun­ne gå og syk­le trygt.

Jeg var len­ge skep­tisk til MDG. Gene­relt er jeg ikke til­hen­ger av “ens­aks­par­ti­er”. Men kli­ma- og mil­jø er den aller vik­tigs­te saken. Kla­rer vi ikke å begren­se skade­virk­nin­gen av det­te, da spil­ler det liten rol­le hva vi ellers gjør. Hvis vi ikke tar kli­ma­kri­sen på alvor og hel­ler dis­ku­te­rer alle and­re saker, blir det som å dis­ku­te­re hvor­dan kake­ne skal pyn­tes når man står i en sultkatastrofe.

MDG er fort­satt et umo­dent par­ti, og har en del vokse­smer­ter når de nå vokser ut av å være et ens­aks­par­ti. Det er mye i deres pro­gram jeg ikke er enig i. Man­ge miljø­ak­ti­vis­ter har flok­ket seg rundt MDG, og det er mil­jø de er enga­sjert i. Det er bra. Det er vår vik­tigs­te sak. Men vil man ha poli­tisk inn­fly­tel­se med til­hø­re­de ansvar, må man også ta stil­ling til man­ge and­re saker, som man­ge med­lem­mer egent­lig ikke har vært sær­lig enga­sjer­te eller inter­es­ser­te i. Og noen med­lem­mer har vært og er enga­sjert i spørs­mål som par­ti­et ikke er enga­sjert i. Det er der­for ikke over­ras­ken­de at det kom­mer en del mer­ke­li­ge utspill fra MDG-poli­ti­ke­re, som det­te mot Covid-19 vak­si­ne og om å til­la­te hjem­me­bren­ning. Slik er det også i and­re par­ti­er. Fabi­an Stangs tåpe­li­ge utspill 22. juli er og var ikke Høy­res poli­tikk. Men enkelt­per­soners utta­lel­ser er ikke par­ti­ets poli­tikk. Om noen merk­sno­dig­he­ter skul­le ha sneket seg inn i parti­pro­gram­met, er det nep­pe vik­ti­ge kamp­sa­ker. Gro Har­lem Brundt­land sa en gang at hun had­de lært føl­gen­de av sin mor­mor: “Gi deg i de små sake­ne, men ald­ri i de sto­re”. Det er man­ge saker hvor man kan gi seg når kom­pro­mis­ser skal meis­les ut.

Jeg er grunn­leg­gen­de sett et libe­ralt men­nes­ke, og mener at poli­tik­ken ikke skal gri­pe len­ger inn i våre liv enn nød­ven­dig. Par­ti­ene på venstre­si­den har gjen­nom­gå­en­de vært for auto­ri­tæ­re etter min smak. Jeg har sym­pa­ti for Venst­re, og har noen gan­ger stemt på dem. Men deres regje­rings­sam­ar­beid med FrP har gjort at det ikke er aktu­elt å stem­me Venst­re i dag.

I lik­het med fler­tal­let av det nors­ke folk bor jeg i en by (eller tett­sted), og jeg til­hø­rer vel en slags eli­te. Jeg skam­mer meg på ingen måte over det. Skal vi ta hele lan­det i bruk, må man ikke minst ta byene i bruk. Min stem­me går til et par­ti som har en god poli­tikk for byene. 

Alle som ikke har gravd hodet dypt ned i san­den, vet at “det grøn­ne skif­tet” has­ter. Vi bur­de ha star­tet og gjort vel­dig mye for len­ge siden. Vi har ikke noe valg. Det blir smerte­fullt for oss alle. Jeg ser ikke fram til det, og vet at det kom­mer til å gjø­re vondt også for meg. Jeg spi­ser kjøtt, helt sik­kert mer enn jeg bur­de gjø­re. Jeg rei­ser mer enn gjen­nom­snit­tet, ikke minst rei­ser jeg gans­ke mye med fly. Om jeg i det hele tatt skal kun­ne fort­set­te med det­te, kom­mer det i alle fall til å bli mye dyre­re enn det er i dag.

Print Friendly, PDF & Email