Kan man sko seg på opphavsrett eller går man skoene av seg?

Timberland, eller egentlg datterselskapet TBL Licensing, har reist søksmål mot sportsutstyrskjeden Sport Outlet, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Stridens kjerne er Timberlands sko “Yellow Boots”. Som alltid når man leser om slike saker i media blir man sittende med mange ubesvarte spørsmål. Det er mye relevant informasjon som ikke kommer fram. Jeg kjenner saken kun fra medieomtalen, og det fremgår ikke klart hvilket rettslig grunnlag kravet bygger på. Dette er Timberland Yellow Boot:

Bilde: Karldmartini, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons.

“Den norske sportsutstyrskjeden Sport Outlet selger sko som er i overkant like, mener Timberland.”

Continue reading Kan man sko seg på opphavsrett eller går man skoene av seg?

Det er på tide å pensjonere gjeldsbrevloven


Av professor dr. juris Olav Torvund, Universitetet i Oslo

Artikkel publisert i Lov og Rett, vol. 60, 2021, s. 439–446
ISSN 0024-6980 papir, ISSN 1504-3061 online
DOI: http://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2021-07-05


Avtalen med tidsskriftet tillater at jeg gjør preprint-versjonen av denne artikkelen tilgjengelig på denne måten. Det er den siste versjonen jeg sendte tidsskriftet. Jeg kan ikke legge ut pdf-versjonen av artikkelen slik den er publisert i tidsskriftet. Gå til Lov og rett på Idunn.no (Abonnement). Jeg har gjort noen formateringer for å tilpasse den webformatet. Finansavtaleloven av 2020 er ikke satt i kraft når dette publiseres, men jeg valgt å holde med til den og ikke den fortsatt gjeldende finansavtaleloven fra 1999.

Gjeldsbrevloven ble utarbeidet i en tid da dokumentene var viktige. Det er de ikke lenger. Men gjennom analogislutninger har den fått status som en slags generell lov om pengekrav. All rettsutvikling på dette området, i stor grad initiert fra EU, har skjedd innenfor rammen av finansavtaleloven. En ny finansavtalelov ble vedtatt i 2020. En til dels overlappende behandling innenfor gjeldsbrevloven og finansavtaleloven gir en unødvendig uklarhet. Hvorvidt det er utstedt et enkelt gjeldsbrev eller det er et enkelt krav, har så liten praktisk betydning at særreglene for gjeldsbrev med fordel kan droppes. Etter at de fordringer som faktisk omsettes skal registreres i en verdipapirsentral, er det neppe heller noen grunn til å opprettholde omsetningsgjeldsbrevene. I den grad noen bestemmelser i dagens gjeldsbrevlov bør videreføres, bør det skje innenfor rammen av finansavtaleloven.


1 Innledning


Gjeldsbrevloven ble utarbeidet i en tid da papirdokumenter var viktige. Det er de ikke lenger. Når dokumentene forsvinner, trenger vi heller ikke lover som regulerer disse dokumentene. Sjekkloven og vekselloven vil gli over i historien når disse dokumentene ikke lenger brukes, enten de formelt oppheves eller ikke. Gjeldsbrevloven regulerer direkte bare gjeldsbrev. Gjennom analogibyggverk har den imidlertid blitt en slags alminnelig lov om pengekrav, og det er derfor en risiko for at den vil overleve gjeldsbrevene.

Gjeldsbrevloven er et resultat av nordisk lovsamarbeid. Dette har gitt en berøringsangst. Da finansavtaleloven av 1999 ble forberedt, ville man ikke gjøre endringer i gjeldsbrevloven. I NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag står det i avsnitt 9.2:

«[K]ommisjonen [har ikke] villet gripe materielt inn i reglene i vekselloven og gjeldsbrevloven. Disse lover er blitt til ved henholdsvis internasjonalt og nordisk lovsamarbeid.»

Nordisk samarbeid leder ikke lenger utviklingen på dette feltet. Her, som på så mange andre områder, kommer det meste nye fra EU. Så lenge Norge har valgt å stille seg utenfor disse lovgivningsprosessene, vil noe nordisk lovsamarbeid av betydning neppe gjenoppstå.

Nye regler på området som tradisjonelt har blitt regulert av gjeldsbrevloven enten direkte eller per analogi, er i Norge for en stor del blitt inkorporert i finansavtaleloven. Når stadig flere pengekravsrettslige spørsmål reguleres i finansavtaleloven, mens reguleringen i gjeldsbrevloven fortsatt består som en slags alminnelig lov om pengekrav, blir resultatet en fragmentering og på noen områder en dobbeltregulering som gir uklarheter. Når man er utenfor begge lovers direkte anvendelsesområder, hvilken lov skal man da analogisere fra? Det er på tide at det ryddes opp i dette, og oppryddingen bør skje innenfor rammen av finansavtaleloven.

Gjeldsbrev brukes fortsatt i betydelig omfang. Skal vi låne penger, skriver vi gjerne under på et gjeldsbrev. De brukes mer av gammel vane enn fordi de har noen viktig funksjon. Hvis ikke dokumentformen utløser særskilte rettsvirkninger som vi ønsker å opprettholde, trenger vi ikke egne regler for dem.

2 Dokumenter som har forsvunnet

Noen av de dokumenttyper som reguleres av gjeldsbrevloven, har forsvunnet, og reglene knyttet til dem er anakronismer uten noen som helst betydning. Disse kan strykes, uten at det vil ha noen praktisk betydning.
Innskuddsbøker, som er regulert i kapittel 4, finnes ikke lenger. I alle fall finnes de ikke i en form som gjør dem til gjeldsbrev. Slike innskuddsbøker forsvant da bankene fikk datasystemer som gjorde det mulig å foreta dekningskontroll i filialene. Jeg tror Postsparebanken var de siste som hadde slike innskuddsbøker i Norge. Noen opprettholdt innskuddsbøker som en form for innbundne kontoutskrifter, da enkelte eldre bankkunder likte papiret og formen.

Ved finansavtaleloven av 1999 ble det etter § 17 forbudt å utstyre innskuddsbøker med ihendehaverklausul. Dette ble ikke videreført i finansavtaleloven av 2020, med den begrunnelse at innskuddsbøker ikke lenger er i bruk i markedet. Da er det heller ikke noen grunn til å opprettholde gjeldsbrevlovens regler om innskuddsbøker.

Vekselobligasjoner eksisterer så langt jeg har klart å bringe på det rene, bare i gbl. § 10 om bonitasansvar, og som et gjenferd i noe juridisk litteratur. Jeg har spurt bankfolk om vekselobligasjoner, og har ikke truffet noen som vet hva dette er, enn si har sett dem i bruk. En del jurister kjenner ordet fra obligasjons- og pengekravsretten, men vet ikke hva det egentlig er. Regler som gjelder innskuddsbøker og vekselobligasjoner, kan vi stryke, uten at noen vil savne dem.

Rentekuponger forsvant med ihendehavergjeldsbrevene i 1987. Da jeg begynte å arbeide med dette på begynnelsen av 1980-tallet, hadde utbyttekupongene forsvunnet for lenge siden, uten at jeg kan tidfeste det. Paragrafene 22 og 23 kan strykes, og da kan § 23a gå med i samme omgang.

4 Overdragelse av krav

4.1 I hvilke situasjoner blir fordringer overdratt?

Før vi ser på reglene om overdragelse, er det grunn til å reflektere over i hvilke situasjoner overdragelser i praksis skjer. Jeg har ikke sett noen undersøkelser av dette, og mangler empiriske data. Her må vi basere oss på antagelser. Obligasjonsmarkedet, hvor pengekrav omsettes i et stort omfang innenfor et organisert marked, holder jeg utenfor. Disse fordringene er registrert i en verdipapirsentral og regulert i verdipapirsentralloven. Gjeldsbrevloven får ikke anvendelse for disse kravene.

Det er grunn til å tro at et stort antall av overdragelsene skjer i forbindelse med factoringavtaler. Men her vil det i hovedsak være overdragelser av leverandørers kundefordringer, som ikke vil være knyttet til gjeldsbrev. Også disse kan vi se bort fra når vi skal drøfte gjeldsbrevenes betydning.

En del fordringer overdras ved reorganisering av finanskonserner. Man flytter en viss type kreditter over i et nytt selskap slik at kravene overdras fra gammelt til nytt selskap. Og det kan skje overdragelser i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, hvor fordringene overdras fra overdragende til overtagende selskap. Det skjer antageligvis også en del overdragelser av utestående fordringer fra et konkursbo, skjønt der er det oftest mer gjeld en fordringer.

Tidligere skjedde det en del overdragelser i forbindelse med diskonteringskreditter, ikke minst ved avbetaling. Avbetaling var i praksis en tilpasning til eller omgåelse av kredittrestriksjoner. Selger ga i utgangspunktet kreditten, og så overdro selger kravet til et finansieringsselskap. Går vi tilstrekkelig langt tilbake, var det vanlig at kjøper undertegnet omsetningsgjeldsbrev (eventuelt veksler) for hver enkelt betalingstermin. Ved slike arrangementer tapte kjøper retten til å gjøre innsigelser mot selger gjeldende mot kredittyter. Mitt inntrykk, men også her mangler jeg empiri, er at slike kredittarrangementer ikke lenger brukes i noen særlig grad, heller ikke når debitor/kjøper ikke er forbruker.

Etter vedtaelsen av kredittkjøpsloven i 1985 har det ikke vært tillatt å bruke denne type dokumenter når debitor (kjøper) er en forbruker. Ved en endring i finansavtaleloven av 1999 i 2010 ble dette utvidet til å gjelde alle kreditter til forbruker. Det er i dag regulert i den nye finansavtaleloven § 2-14 (2).

Et krav kan overdras til inkasso. Ved vanlig inkasso er min forståelse at det er lite vanlig at inkassoselskapene overtar kravene. Inkassoselskapene innkasserer kravet på vegne av kreditor, uten å overta kravet. Men noen inkassoselskaper kjøper opp misligholdte krav basert på den forretningsidé at de skal kunne inndrive mer enn hva de betalte for kravene.

Det kan også skje mer sporadiske overdragelser. Men de nevnte tilfeller er de situasjoner hvor jeg kan se for meg at overdragelse skjer i noe omfang.

4.2 Retten til overdragelse er ikke så fri som den var

«Barnelærdommen» er at pengekrav fritt kan overdras, med noen få spesielle unntak. Slik er det ikke lenger. Etter finavtl. § 2-13 (2) kan en kredittyter som er en finansinstitusjon eller lignende institusjon, kommune eller fylkeskommune, bare overdra kravet til en finansinstitusjon eller lignende institusjon, med mindre debitor særskilt samtykker i overdragelsen. Noen inkassoselskaper har etablert egne finansieringsselskaper som står for oppkjøp av misligholdte fordringer.

Etter finavtl. § 2-13 (3) plikter kredittgiver å underrette debitor om overdragelse av pengekrav. Dette gjelder uavhengig av kravets form, også for krav knyttet til omsetningsgjeldsbrev.

Veritasansvaret, som følger av gbl. § 9, er i realiteten et mangelsansvar ved overdragelse av pengekrav. Men til forskjell fra det generelle mangelsansvaret er dette et ubetinget, objektivt ansvar. Også dette bør kunne stå sammen med bestemmelsene om overdragelse av pengekrav i finansavtaleloven kapittel 2 III.

Bonitasansvaret er et garantiansvar. Det er ganske selvsagt at man ikke påtar seg et garantiansvar for debitor cessus’ oppfyllelse ved overdragelse av pengekrav – med mindre man i cesjonsavtalen har påtatt seg dette. Det burde ikke være nødvendig med en lovbestemmelse om bonitasansvar, men om man skulle ønske å opprettholde en slik bestemmelse, kan den også finne plass i finansavtaleloven.

Hovedregelen ved overdragelse av enkle gjeldsbrev og enkle krav følger nå både av gbl. § 25 og finavtl. § 2-14. Det er en særregel om motregning ved cesjon i gbl. § 26, som muligens bør videreføres i en eller annen form.

Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved den grunntanken at man skal kunne abstrahere et pengekrav ved å knytte det til et gjeldsbrev, og behandle det som et rent pengekrav løsrevet fra det underliggende forhold. Hvis det kravet som overdras, f.eks. er et krav på en kjøpesum i et kredittkjøp, er det ingen grunn til at kravets opprinnelse eventuelt skal kunne skjules for en cesjonar. Holder vi de fordringer som omsettes i obligasjonsmarkedet, utenfor, er det vanskelig å se noen grunn til å opprettholde negotiable pengekrav.

5 Omsetningsgjeldsbrev

Vi kan dele omsetningsgjeldsbrevene i tre hovedgrupper.

Vi har for det første ihendehavergjeldsbrev, eller kanskje vi må si at vi hadde ihendehavergjeldsbrev, etter gbl. § 11 nr. 1. Ihendehavergjeldsbrev sirkulerte i obligasjonsmarkedet fram til Verdipapirsentralen kom i drift i 1987. Fra dette tidspunktet ble det et krav om at alle «ihendehaverobligasjoner» skulle registreres i Verdipapirsentralen, senere i en verdipapirsentral, se verdipapirsentralloven § 3-1 første ledd.

Man kan diskutere om denne registreringsplikten faktisk innebærer et forbud mot å utstede ihendehavergjeldsbrev. Dette spørsmålet vil jeg ikke gå inn på her. Men det er uansett et spørsmål om ihendehavergjeldsbrev bør opprettholdes. Anonyme finansielle instrumenter, som ihendehavergjeldsbrev vil være, vil stå i et mildt sagt problematisk forhold til hvitvaskingsreglene. Man bør ha gode grunner for å opprettholde dette, og jeg kan ikke se at slike gode grunner foreligger.

Den andre gruppen er pantobligasjoner. Gbl. § 11 nr. 3 gjelder bare pantobligasjoner som har pant i fast eiendom eller realregistrerbart løsøre. Når debitor er forbruker, kan det etter finavtl. § 2-14 (2) ikke benyttes veksel eller «annen skylderklæring som ved overdragelse eller pantsetting kan avskjære eller innskrenke forbrukerens rett til å gjøre gjeldende innsigelser eller motkrav på grunnlag av kredittavtalen eller kausjonsavtalen». Eller sagt på en annen måte: Man kan ikke bruke omsetningsgjeldsbrev. Alle pantobligasjoner hvor kreditor er forbruker, typisk lån med pant i bolig, må påføres en rektaklausul, slik at de ikke er omsetningsgjeldsbrev.

Vi står da tilbake med pantobligasjoner hvor debitor ikke er forbruker.

Den tredje gruppen er de tilfeller hvor debitor velger å gjøre gjeldsbrevet til et omsetningsgjeldsbrev, enten ved tillegg som «eller ordre», gbl. § 11 nr. 1, eller ved å kalle dokumentet et omsetningsgjeldsbrev, gbl. § 11 nr. 4. Det er ingen grunn til å trekke noe skille mellom disse to kategoriene. Det brukes magiske ord, nærmest trylleformularer, som gir dokumentene status som omsetningsgjeldsbrev.

Omsetningsgjeldsbrev brukes fortsatt for kreditter hvor dette er tillatt. Men når dokumentformen ikke har betydning mellom de opprinnelige parter, men bare etter overdragelse, er spørsmålet hvor mange omsetningsgjeldsbrev som overdras. Det er ikke bare et spørsmål om hvor mange krav knyttet til omsetningsgjeldsbrev som overdras, men om hvor mange som overdras slik gjeldsbrevloven kapittel 2 forutsetter: Men en skriftlig transport og overlevering av dokumentet.

Også her mangler jeg empiriske data. Jeg har forsøkt å spørre folk i banker som har vært gjennom noen fusjoner, om de påfører transport på omsetningsgjeldsbrev ved fusjon eller andre reorganiseringer av selskapsstrukturer som formelt sett innebærer en overdragelse. Stort sett ser de ganske uforstående på meg, og ser ikke poenget med spørsmålet. Hvis ikke hvert enkelt dokument påføres en transport, vil det ikke skje en eventuell ekstinksjon etter reglene i gjeldsbrevloven kapittel 2. Det gjenstår antageligvis ikke mange tilfeller hvor disse reglene får noen praktisk betydning.

Håndtering av fysiske dokumenter er tid- og kostnadskrevende, og medfører en betydelig risiko. Når man vil bli kvitt dokumenthåndtering, har man gått en av to veier: Demobilisering og dematerialisering. [Etter at jeg skrev denne artikkelen har jeg kommet til at immobilisering er et bedre uttrykk enn demobilisering, og det stemmer også bedre med det som brukes internasjonalt.] Demobilisering velges når dokumentet fortsatt har rettsvirkninger, slik at man må beholde dette på det vis. Men dokumentet sirkulerer ikke. Man registrerer alle data når dokumentet kommer inn, som lagres og behandles i et digitalt system. Dokumentet arkiveres i et fjernlager i tilfelle man noen gang skal få bruk for det. Men videre transaksjoner skjer digitalt, uten at dokumentet hentes fram. Slike systemer kan etableres uten grunnleggende endringer i lovgivningen. Men med mindre det er ihendehaverdokumenter, vil de miste legitimasjonsvirkningene om transportene ikke påføres dokumentene.

Ved dematerialisering fjerner man selve dokumentet, i den forstand at rettsvirkninger ikke er knyttet til dokumentet. De vil da typisk være knyttet til registrering i et nærmere angitt register, som ved registrering i et verdipapirregister. Etablering av slike systemer vil vanligvis kreve ny lovgivning, som knytter rettsvirkninger til registreringen.

I praksis vil debitor ofte signere lånedokumentet digitalt med BankID eller tilsvarende. Selv om man velger å kalle dokumentet gjeldsbrev, vil kreditor bare ha fått en kopi av det signerte dokumentet. Høyesteretts ankeutvalg har i HR-2010-835-U (Rt. 2010 s. 604) lagt til grunn at gjeldsbrev kan utstedes og undertegnes digitalt. Men de kan ikke gjøres eksigible etter tvfl. § 7-2.

Om det er et gjeldsbrev eller ikke, vil kun få betydning for foreldelsesfristen dersom det ikke gjelder pengelån. Etter endringene i tvfl. § 7-2 i 2017 kunne kreditor i den aktuelle saken ha avtalt elektronisk at skylderklæringen skulle være eksigibel. Så lenge man har en bindende låneavtale, blir det uten betydning om gjeldsbrevformen er benyttet eller ikke, og det spiller heller ingen rolle om man har et originalt gjeldsbrev eller en kopi.

Negotiabilitetsreglene forutsetter et originaldokument, selv om det ikke sies uttrykkelig. Det er det originale omsetningsgjeldsbrevet som må påføres en transport og leveres til cesjonaren. Om transporten blir påført en kopi, og cesjonaren får denne kopien eller en ny kopi, inntreffer ingen av de rettsvirkninger som følger av gjeldsbrevloven kapittel 2.

Negotiable dokumenter som lever sitt eget, ganske selvstendige liv, er basert på at det kan være vanskelig og tidkrevende å komme i kontakt med sentrale aktører som debitor cessus. Slik er det ikke lenger. Når kreditor uansett er forpliktet til å gi debitor cessus melding om overdragelsen, er det ingen grunn til å la dokumentet være avgjørende for rettsvern. Vi kan holde oss til prinsippet om notifikasjon til debitor cessus, som vi har for enkle gjeldsbrev i gbl. § 29 annet ledd, for alle pengekrav – med mulig unntak for krav registrert i et verdipapirregister.

Det er god grunn til å spørre om omsetningsgjeldsbrev bør opprettholdes. Jeg er tilbøyelig til å si nei. Men for å kunne ta et endelig standpunkt til dette må vi vite hva slags betydning disse har i dagens finansmarked, først og fremst om de blir overdratt i en form som gjør at reglene i gjeldsbrevloven kapittel 2 kommer til anvendelse. Slik kunnskap har ikke jeg i dag.

Konklusjonen blir uansett at vi kan kvitte oss med gjeldsbrevloven. De av oss som gjennom en betydelig del av et relativt langt liv har undervist pengekravsrett basert på denne loven, vil komme til å savne den. Om det som måtte være verdt å ta vare på, innarbeides i finansavtaleloven, vil vi imidlertid få en ryddigere regulering. I praksis, utenfor universitetet, vil ingen savne gjeldsbrevloven.

Etter et valg. Noen refleksjoner

Jeg hadde champagne,
men rørte den ei.

Det ble ikke et valgresultat som fikk meg ti å åpne den champagneflasken jeg hadde stående klar. Jeg bestemte meg for at hvis MDG hadde kommet over sperregrensen, da kunne det være tid for litt champagne. På den annen side var det heller ingen grunn til å hente fram Demon-ølet, som også var noe av det jeg hadde klart på min private og enslige valgvake her i Frankrike.

Det blir et regjeringsskifte, slik jeg håpet. Men jeg skulle gjerne ha sett et svakere Senterparti. Det var i det minste positivt at Jan Bøhler ikke ble valgt. Jonas Gahr Støre har en vanskelig oppgave. Men jeg har tro på at han kan bli en god statsminister. Han passer ikke som opposisjonspolitiker. Mitt inntrykk er at han er en person som evner og liker å få ting gjort, og rollen som sjefsdirigent for et klagekor passer ham ikke. Nå får han sjansen.

SV vil få det tøft i en regjering. Sist de var i regjering hadde de ikke en betydelig venstre- og klimaopposisjon. Et sterkt Rødt vil bli en pest og en plage for et SV som må forsvare kompromisser i regjering. Et ikke fullt så sterkt MDG, muligens sammen med Venstre vil plage SV når de må inngå for mange kompromisser i klima og miljøspørsmål.

At MDG ikke klarte å bryte sperregrensen var en skuffelse. Partiet må gå i seg selv. Det er et parti som har oppslutning i de større byene. Kommunevalget om to år blir en test på om de holder oppslutningen i byene. De har stort sett fått større oppslutning i kommune- og fylkestingsvalg enn i stortingsvalg. Jeg noterer med tilfredshet at det man litt upresist kan kalle “bypartier” har hatt fremgang: MDG, Rødt, SV og Venstre. Jeg er lei av en politikk hvor byene blir betraktet som et problem, nærmest som en slags historisk misforståelse, og at målet er en “katt og kaniner” politikk hvor alle skal ut av byene og bosette seg i store hus på landet — hvor alle skal være avhengig av bil. De fleste bor i byer og tettssteder. Byer har kvaliteter som mange, blant andre jeg, liker. Jeg liker å kunne ta del i et kulturliv og annet som vi finner i byer. De som i fremtiden skal få min stemme, må ha en god bypolitikk.

Noen har pekt på at MDG har en svak organisasjon som i liten grad har evnet å drive valgkamp utenfor de større byene. Det stemmer kanskje — jeg vet ikke. Selv om de ikke klarte å bryte sperregrensen, fikk de rundt 20 000 flere stemmer enn ved forrige stortingsvalg. Så vidt jeg vet fordeles partistøtten ut fra stemmetall og ikke ut fra representasjon, så økonomisk bør de stå sterkere etter dette valget.

Arbeiderpartiet vil aldri igjen bli det store partiet de en gang var. Valgnatten kunne vi høre Martin Kolberg fortelle om hans første stortingsvalg som partisekretær i 1973, da man i AP mente det måtte være skjedd en feil i tellingen da man lå an til å få under 40%. Det finnes ikke mange arbeidere, i betydningen industriarbeidere, som identifiserer seg med Arbeiderpartiet. Jeg har aldri hatt noen nærkontakt med arbeiderbevegelsen. Men mitt inntrykk er at arbeidersamfunnene og organisasjonser som Framfylikingen ikke er hva de en gang var. På en måte har Arbeiderpartiet blitt offer for sin egen suksess. Jeg husker at noen for noen valg siden klaget over disse “dirrektørvenna” til Jens som hadde fått fremtredende posisjoner, den gangen med en ganske klar adresse til Grete Faremo. Hun kommenterte at hun som den første i sin familie som hadde artium hadde kunnet nyte godt av resultatene som Arbeiderpartiet hadde kjempet fram, og fått en muliget til å studere — en mulighet folk med hennes bakgrunn tidligere ikke hadde hatt. Hun mislikte at dette da ble brukt mot henne. Jeg har ikke gått inn i bakgrunnstallene nå, men jeg har et inntrykk av at Arbeiderpartiet har hatt ganske stor opplutning blant folk med høyere utdannelse, særlig i offentlig sektor. Men her har de fått sterk konkurranse fra særlig SV.

Jeg synes Arbeiderpartiet har vært altfor opptatt av å løpe etter velgere som de er redde for å miste, slik at de noen ganger løper etter SP ut i distriktene, de løper etter folk i oljebransjen, de forsøker å flørte med de som er opptatt av klima og miljø. Og ikke minst har de tatt et håpløst standpunkt i ruspolitikken. Når de har løpt etter alle andre har de løpt fra seg selv. Det er vanskelig å se hva partiet egentlig står for. Det ser også ut til at de er i ferd med å glemme byvelgerne. Jeg er også skeptisk til den tette koblingen mellom LO og AP. For meg er LO en meget konservativ organisasjon som jeg har langt mindre til felles med enn AP.

Høyre har aldri vært mitt parti. Jeg vurderte en gang å stemme Høyre ved et kommunevalg da jeg heller ville ha Erling Lae enn Rune Gerhardsen som byrådsleder. Men jeg husker ikke om jeg faktisk stemte Høyre den gangen, eller om jeg bare vurderte å gjøre det. Det var en gang et parti med en byprofil. Men med SPs suksess på meningsmålingene begynte også Høyre å løpe etter distriktsvelgerne blant annet ved å skulle flytte arbeidsplasser ut av byene, særlig ut av Oslo. Jeg bor i Oslo og støtter ikke en politikk for å utarme byen.

Rødt gjorde det bra. Uansett organisastoriske endringer kan ikke Rødt løpe fra sin historie, en historie som gjør det uaktuelt for meg å stemme på den. Men det går jeg ikke inn på her. Bjørnar Moxnes er en fantastisk dyktig politiker. Han er tydelig og fremstår med autoritet, og han kommuniserer godt. Han har ikke Rødts resultat alene, men han har veldig mye av æren for det.

Selv om Erna Solberg ikke har villet kommentere spørsmålet, regner jeg med at hun ikke kommer til å være partileder ved valget i 2025. De har ikke noe hastverk med et lederskifte. Men man skal ha fulgt dårlig med for ikke å ha fått med seg at hun fylte 60 år i år. Hun vil være 64 ved valget i 2025. Jeg mener ikke at det behøver å være en for høy alder for å fortsette som partileder og statsminister. Jonas Gahr Støre vil være 65, og det må nok skje noe ekstraordinært om AP skal bytte leder før valget i 2025. Men Høyre bør finne noen yngre hvis de skal kjempe for å gjenerobre sin posisjon. Hvem de bør velge, har jeg ikke noen mening om.

Venstre gjorde det relativt godt, og kom seg over sperregrensen. Det synes jeg er bra. Venstre og MDG er de to partiene som står meg nærmest. Jeg synes det er synd at Venstre og MDG fremstår som politikkens Tuppen og Lillemor, som hakker på hverandre fremfor å stå sammen i de viktige spørsmålene hvor de faktisk er enige. Jeg synes dessuten at Guri Melby gjorde en utmerket jobb som byråd i Oslo, så hun er en politiker jeg har sans for. Problemet med Venstre har ikke vært partiet i seg selv, men deres sengekamerater. Jeg ønsket et regjeringsskifte og vil at FrP skal ha minst mulig innflytelse i norsk politikk. Da var det ikke mulig å stemme Venstre denne gangen.

KrF falt under sperregrensen. Jeg har alltid vært mostander av å blande religion og politikk, så KrF har aldri vært et parti som har tiltalt meg — selv om jeg har vært enig med dem i noen saker. Det ble ikke bedre av at den konservative fløyen vant fram i retningsvalget. De er kanskje fortsatt et parti for kristenfolket i bibelbeltet, men noe folkeparti er de ikke. Jeg kommer ikke til å savne KrF i norsk politikk.

FrP gjorde det dårlig. Det var en periode snakk om “Listhaug-effekten”, og det er vel den vi ser: FrP har gjort sitt dårligste stortingsvalg siden 1993. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg ikke liker Sylvi Listhaug, eller at jeg ikke liker FrP. Sylvi Listhaug er en politiker som manisk repeterer sine talepunkter. Hun er en håpløs debattant som aldri hører etter hva andre sier. Hun skylder alltid på andre. Det er i hennes verden Venstre og KrFs feil at det går dårlig med FrP. Første betingelse for å kunne løse et problem er at man erkjenner problemet og ser hvordan man selv har mulighet til å gjøre noe med det. Det blir som FrP-stanpunktet i klimapolitikken: Det er Kina som må kutte. Det kan ikke Norge gjøre noe med, så da setter vi oss på ræva og gjør ingen ting. Så lenge hun ikke vil erkjenne at problemet er i FrP, men sier at de andre er problemet for FrP, vil det neppe bli løst. For meg fremstår Sylvi Listhaug som nervøs og anspent, og ukomfortabel i lederrollen. Hun mangler den naturlige autoriteten som en god leder bør ha. Som partileder er hun Bjørnar Moxnes’ motpol, uavhengig av politiske standpunkter.

Sylvi Listhaug har fått med seg Carl I Hagen i sin nye stortingsgruppe. Han er en politiker jeg misliker minst like sterkt som jeg misliker Sylvi Listhaug. Carl I Hagen har gang på gang vist at hans prosjekt ikke er Norge og ikke er FrP. Carl I Hagens prosjekt er Carl I Hagen. Narcissisten lever av og for oppmerksomhet om sin egen person, og alt annet er underordnet det. Han kommer ikke til å finne seg i å skulle spille annenfiolin og måtte innordne seg partiet og partiledelsen. Om det blir splittelse og intern splid i FrP, så er ikke det meg imot. Snarere tvert imot. Jeg håper at vi vil se det, og at de klarer å svekke seg selv ytterligere fram mot 2025. En opprivende splittelse både om politikk og om partiledelse, bring it on!

Det er et tankekors at protestlisten Pasientfokus i Finnmark får et distriktsmandat med bare 4 908 stemmer. Det sier noe om hvor få velgere det er bak hvert mandat fra Finnmark. NRK hadde for ikke lenge siden en oversikt over “Hvem er de andre”, om småpartiene som er samlet i kategorien “Andre” på meningsmålinger. De hadde med 10 partier. På listen gjengitt på de offisielle valgsidene er det 16 slike partier (“Generasjonspartiet” er oppført to ganger, men jeg antar at det bare finnes et av dem). Heldigvis er de fleste av disse partiene sjanseløse. Men alle har startet i det små. Vi skal ikke så mange valg tilbake før både MDG og Rødt (eller deres forløpere) var blant “Andre”.