Regjeringen Støre er ikke en regjering for folk som sykler

Jeg har lest regje­rin­gen Stø­res regje­rings­er­klæ­ring. Den fin­nes her for de som vil lese. I den er det lite rødt og enda mind­re grønt. Det er stort sett grå ull. Det kan sies vel­dig mye om den, men her skal jeg nøye meg med det som er av inter­es­se ut fra et sykkelperspektiv.

Under punk­tet Reise­liv på s. 16 er det en del som bur­de gitt som for sat­sing på syk­kel­tu­ris­me, en del av reise­li­vet som vokser mest i Europa.

  • Utvik­le en nasjo­nal plan for reise­livs­næ­rin­gen, med fokus på bære­kraf­tig utvik­ling, mar­keds­fø­ring, kom­pe­tan­se, hel­år­li­ge arbeids­plas­ser, desti­na­sjons­ut­vik­ling og verdi­ska­ping i hele landet.

Det fin­nes kna­pt et mer bære­kraf­tig reise­liv en syk­kel­tu­ris­me. Det bør kun­ne kom­bi­ne­res med tog, hvor Nor­ge også er en sin­ke i Euro­pa. Tog og syk­kel er en flott og bære­kra­tig form for turis­me. I mot­set­ning til bil­tu­ris­me, fly og cruiseskip.

  • Lan­se­re et eget pilot­pro­gram for et bære­kraf­tig reise­liv, som støt­ter opp om lokal natur- og miljø­for­valt­ning og utslipps­frie rei­ser til og fra nors­ke reisemål.

Bære­kraf­tig reise­liv og utslipps­frie rei­ser: Tog + syk­kel. Fin­nes det noe bed­re? Men det blir vel et mas om elbil og ladestasjoner.

  • Videre­ut­vik­le ord­nin­gen med nasjo­na­le turistveier.

Til nå har nasjo­na­le turist­vei­er bare vært vei­er til­rette­lagt for bil­kjø­ring. Vi tren­ger nasjo­na­le syk­kel­tu­rist­vei­er, som jeg kom­mer til­ba­ke til.

Under over­skrif­ten “Kli­ma og mil­jø” står det ikke noe om sam­ferd­sel, selv om vi vet at den sek­to­ren står for en stor del av utlip­pe­ne, og syk­kel­sat­sing er en del av løs­nin­gen. Men det ser ut til å være en tapt mulig­het for den­ne regjeringen.

Under over­skrif­ten “Bypo­li­tikk”, som fak­tisk har fått noen lin­jer i platt­for­men, fin­ner vi den vel­kjen­te svadaformuleringen:

  • Utvik­le stor­by­om­rå­de­ne med boli­ger og arbeids­plas­ser slik at øknin­gen i per­son­trans­por­ten kan gjen­nom­fø­res til fots, på syk­kel eller med kollektivtrafikk.

Noen kon­kre­te til­tak for hvor­dan man skal opp­nå det­te, fin­nes ikke i erklæ­rin­gen. Det er den van­li­ge poli­tis­ke sva­da­en som i prak­sis ikke føl­ges opp. Vi vet at uan­sett hva polti­ker­ne sier, så prio­ri­te­rer de bil i prak­tisk poli­tikk. Men vi kan i det mins­te håpe at dagens regje­ring ikke for­gif­ter bypak­ker med krav om å sti­mu­le­re til er bil­kjø­ring, alt­så å redu­se­re bompenger.

Jeg har fak­tisk såpass til­tro til folk i små­byer og byg­der at jeg tror de er i stand til både å gå og syk­le. Det­te er ikke noe som bare er vik­tig i stor­by­om­rå­der. Avstan­de­ne er ikke så sto­re som myte­ne vil ha det til. Jeg voks­te opp i små­byen Pors­grunn, og avstan­de­ne i det områ­det er mye kor­te­re enn avstan­de­ne i Oslo­om­rå­det. Men man vel­ger like­vel bil av gam­mel uva­ne. Også i små­byer og på byg­de­ne må det leg­ges til ret­te for at folk skal kun­ne gå og syk­le. Vi ser dess­ver­re alt­for man­ge ste­der som bli øde­lagt av sto­re vei­er som deler områ­det i to, kom­bi­nert med bil­ba­ser­te kjøpe­sent­re som er lagt slik at de i prak­sis nes­ten ikke er mulig å kom­me dit, i alle fall ikke på lov­lig og for­svar­lig vis, uten å kjø­re bil. Den­ne rase­rin­gen av byg­de-Nor­ge bør stanses.

Under “Areal­po­li­tikk og plan­leg­ging” står det:

  • For­enk­le plan- og byg­nings­lo­ven slik at plan­pro­ses­se­ne går ras­ke­re og vur­de­re å redu­se­re antall søk­nads­plik­ti­ge byggetiltak.

Tun­ge og tre­ge plan­pro­ses­ser er i prak­sis ofte et hind­re for å kun­ne gjen­nom­føre syk­kel­til­tak, så her kan man i det mins­te håpe på noen forbedringer.

Under over­skrif­ten “Trans­port” fin­ner vi bl.a. dette:

  • Inten­si­ve­re arbei­det for å nå visjo­nen om null drep­te og hardt skad­de i trafikken.

Man kan ikke være uenig i et slikt mål. Men da må regje­rin­gen også inten­si­ve­re arbei­det for å redu­se­re antall drep­te og hardt skad­de uten­for bile­ne, ikke bare foku­se­re på bilis­ters sik­ker­het. Trygg infra­struk­tur for gåen­de og syk­len­de bur­de være en selv­føl­ge, men jeg er ikke sær­lig optimistisk.

Under under­over­skrif­ten “Vei” fin­ner vi det styg­ges­te punk­tet i pro­gram­met, i alle fall sett gjen­nom sykkelbriller:

  • End­re vei­nor­ma­le­ne for gang- og syk­kel­vei for å til­pas­se bed­re til lokal trafikk.

Vi vet hva det­te betyr. Bil­fol­ket, som gjer­ne bru­ker mil­li­ar­der på motor­vei­er, vil spa­re små­pen­ger ved å lage dår­li­ge­re gang- og syk­kel­vei­er. Det­te er FrP-poli­tikk. Pro­ble­met i Nor­ge er at det er for lite og for dår­lig syk­kel­in­fra­struk­tur. Det som står i det­te punk­tet er far­lig og syk­kel­fiendt­lig bilistre­to­rikk, som skarpt må avvi­ses. Man kan gene­relt ha et håp om at det vil bli litt mer far­ge på det grå i regje­rings­er­klæ­rin­gen når de må gå til Stor­tin­get for å få fler­tall. Men det­te er noe som regje­rin­gen kan gjø­re uten å måt­te ta saken til Stortinget.

Det­te er et eksem­pel på hva som har blitt en del av regjeringserklæringen:

Ord­fø­rer kre­ver sma­le­re gang­sti: – Noe er galt når syk­kel­sti­en er like bred som bilveien”

Bilen skal prio­ri­te­res. Den skal det bru­kes pen­ger på. Noen lever fort­satt i den tro at bygde­folk ikke kan syk­le og at elsyk­kel er en alt­for avan­sert tek­no­lo­gi for bygdefolk. 

Sen­ter­par­ti­et har jeg all­tid hat null til­lit til. Jeg har ikke så mye til­lit igjen når det gjel­der Arbei­der­par­ti­et len­ger. Men det­te er util­gi­ve­lig. Arbei­der­par­ti­et har blitt en del av syk­kel­fien­de­ne. Skammelig. 

Det bør fast­set­tes minste­krav for syk­kel­in­fra­struk­tur, og det bør være et abso­lutt krav at når det byg­ges ny vei eller en gam­mel vei opp­gra­de­res, skal det leg­ges til ret­te for gåen­de og syk­len­de, en til­rette­leg­ging som må opp­fyl­le minstekrav.

Alle som kla­rer å løf­te nese­tip­pen såpass at man kan se uten­for Nor­ges gren­ser, ser at det­te er frem­ti­den. Når sta­ten (og kom­mu­ne­ne) for­søm­mer å leg­ge til ret­te for aktiv trans­port, da vil det bli langt dyre­re når man en gang i frem­ti­den må ret­te opp dis­se feilene.

Den lil­le suk­ker­bi­ten fin­ner vi i punk­tet under:

  • Øke sat­sin­gen på nasjo­na­le turist­vei­er, syk­kel­ru­ter og vandringsleder.

Najo­na­le sykk­le­ru­ter er et grovt for­sømt områ­de i Nor­ge. De fin­nes på noen kart og på noen skilt, men de fin­nes i liten grad i vir­ke­lig­he­ten. I prak­sis er bil prio­ri­tert også på vei­er som er nasjo­na­le syk­kel­ru­ter. Det fin­nes et nett­verk av euro­pe­is­ke syk­kel­ru­ter, og en del av dem går også i Nor­ge. I til­legg er det i de fles­te euro­pe­is­ke land også nasjo­na­le syk­kel­ru­ter, hvor det fak­tisk er lagt til ret­te for syk­ling. Ser man på kar­te­ne over dis­se rute­ne, er det som går i Nor­ge stort sett mer­ket som “ingen til­rette­leg­ging”. Jeg er ikke opti­mis­tisk. Men det er lov å håpe. 

Under over­skrif­ten “Jern­bane” står det selv­føl­ge­lig ikke noe om å leg­ge til ret­te for at man skal kun­ne ha med syk­ler på toget. Hel­dig­vis blir det et krav i EU om at tog skal ha plass til syk­ler, og vi får tro at det­te ikke er et krav som regje­rin­gen vil bru­ke “handle­fri­he­ten” til å sabo­te­re i Nor­ge. Det vil bare gjel­de for nye vog­ner, det er ikke noe krav om en ombyg­ging av gam­le. Vi ser ofte at på alt som gjel­der mil­jø vil Nor­ge over­styrt og over­styrt til det bed­re av EU.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.